Preasráitis

Geallann na hAirí Sláinte an Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn a fhorbairt tuilleadh

Gheall Simon Harris TD agus Michelle O’Neill CTR, Airí Sláinte ó thuaidh agus ó dheas, inniu infheistíocht €57 milliún a dhéanamh sa tSeirbhís uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn.

Rinne na hAirí an fhógairt ag oscailt na Saotharlainne hibridí nua um Chataitéarú Cairdiach ag Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn (OLCHC), Baile Átha Cliath.

Thug comhoscailt na Saotharlainne deis uathúil don bheirt Airí a dheimhniú go bhfuil siad tiomanta do thuilleadh forbartha a dhéanamh ar an Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn, rud a cuireadh ar bun i mí an Mhárta 2015. Tá an líonra ar an gcéad líonra cliniciúil dá chineál agus oibríonn sé chun tairbhe d’othair ar fud oileán na hÉireann.

Mar thoradh ar an infheistíocht ón dá Roinn Sláinte, beifear in ann an plean cur chun feidhme ó Bhord an Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn a chur i gcrích. Samhlaítear sa phlean go ndéanfar gach cás práinneach máinliachta sa tuaisceart a aistriú de réir a chéile go OLCHC idir seo agus deireadh na bliana 2017. Samhlaítear ann freisin go ndéanfar gach cás roghnach máinliachta a aistriú go OLCHC faoi dheireadh na bliana 2018. Idir an dá linn, leanfaidh OLCHC ar aghaidh le cóireáil éigeandála mháinliachta a chur ar othair as Tuaisceart Éireann faoin gcomhaontú seirbhíse atá i bhfeidhm faoi láthair le hIontaobhas Bhéal Feirste.

Dúirt an tAire Harris:  “Táim anseo inniu le cuid mhór daoine a bhfuil sé mar phríomhthosaíocht acu tacú le leanaí ar a bhfuil galar croí ón mbroinn agus lena dteaghlach agus iad a chur ar a suaimhneas. Ní hé amháin go dtéann an méid sin go croí ionam, tugann sé misneach dom freisin.  Tá sé an-soiléir go mbíonn leas leanaí ag croílár de gach cinneadh a dhéanann na baill foirne anseo i gCromghlinn, na baill foirne ó Chlinic Clark atá anseo inniu i mBéal Feirste agus Bord an Líonra. Mar sin, tá lúcháir orm a dheimhniú go poiblí go dtacaím le cur chun feidhme leanúnach an Líonra. Mar aon leis an obair mhionsonraithe phleanála atá déanta ag Bord an Líonra le bliain anuas, tabharfaidh an infheistíocht a fógraíodh inniu cúnamh dúinn an fhís atá againn ina leith seo a bhaint amach, is é sin, Líonra uile-oileáin den chéad scoth a bheith againn. Tá an comhthionscadal uathúil seo ar an gcéad Líonra uile-oileáin cúraim chliniciúil atá ar bhonn foirmiúil agus táim ag tnúth le bheith ag obair leis an Aire O’Neill agus lena Roinn chun teacht ar thuilleadh deiseanna le haghaidh comhair amach anseo ionas go mbeidh othair – leanaí agus aosaigh araon – in ann leas a bhaint as seirbhísí ar ardchaighdeán lena ngabhann torthaí den chaighdeán céanna.”

Ghabh an bheirt Airí buíochas leis an Dr Len O’Hagan agus lena chuid comhghleacaithe ar Bhord an Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn, Bord a d’fhorbair Ráiteas Físe an tionscadail agus a d’ullmhaigh Argóint Ghnó agus Plean Cur Chun Feidhme chun tacú leis an argóint ar son infheistíochta. Thug na hAirí ómós freisin do na heagraíochtaí ionadaíocha d’othair as an ról a imríonn siad maidir le tacaíocht a thabhairt d’othair ar a bhfuil galar croí agus dá dteaghlach ar fud oileán na hÉireann agus don tsárchóireáil agus don sárchúram a chuireann foireann chliniciúil, altranais agus riaracháin an Líonra ar fáil.

Is féidir an leagan iomlán den Chomhráiteas Beartais ó na hAirí a léamh anse

Nótaí d’Eagarthóirí

Cúlra
Tá Bord an Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn freagrach as na moltaí ón nGrúpa Oibre Idirnáisiúnta a chur chun feidhme. Léiríonn obair an Bhoird an cur chuige céimnithe atá á ghlacadh i leith samhail uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn a chur chun feidhme. Fógraíodh an cur chuige sin sa Chomhráiteas ó na hAirí an 14 Deireadh Fómhair 2014 agus táthar ag díriú ann ar dtús ar sheirbhísí d’othair phéidiatraiceacha agus d’othair is aosaigh óga. Díreofar ar sheirbhísí d’aosaigh ar a bhfuil Galar Croí ón mBroinn ina dhiaidh sin. Is ar an nGrúpa Maoirseachta Trasdlínse, atá faoi chomhchathaoirleacht ag na Príomhoifigigh Leighis sa dá dhlínse, atá an fhreagracht uileghabhálach as maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na moltaí ón nGrúpa Oibre Idirnáisiúnta.

 Infheistíocht

Maidir leis na forbairtí atá leagtha amach thuas agus le cur chun feidhme an líonra, beidh thart ar €57 milliún / £42 milliún san iomlán ag teastáil ón dá Roinn Sláinte Úsáidfear thart ar €3 milliún / £2.2 milliún den tsuim sin mar infheistíocht chaipitil chun acmhainn an Aonaid Dianchúraim Phéidiatraicigh in OLCHC a mhéadú agus chun an tIonad Croí do Leanaí (‘Children’s Heart Centre’) i mBéal Feirste a fhorbairt. Úsáidfear an chuid eile den airgead mar infheistíocht ioncaim.

Gníomhaíocht reatha in OLCHC a bhaineann le hothair as Tuaisceart Éireann
Tugadh faoi 22 ghnáthamh le linn na bliana 2015 faoin gComhaontú Seirbhíse reatha Ina theannta sin, tá cóireáil curtha ar thriúr othar as an Tuaisceart sa tSaotharlann hibrideach nua um Chataitéarú Cairdiach ó tosaíodh ar ghnáthaimh a chur ar fáil sa tsaoráid nua i mí an Mheithimh. Faoin gcomhaontú sin freisin, tá gnáthaimh Chataitéaraithe faighte in OLCHC ag 71 othar as an Tuaisceart ó chairdeolaithe de chuid Iontaobhas Bhéal Feirste ó mhí Aibreáin 2015 i leith.

 Dul chun cinn ar shaincheisteanna a bhaineann le seirbhísí

Úsáideadh leithdháileadh Chiste Athraithe Fheidhmeannas Stormont don bhliain 2015/16 chun tacú le dul chun cinn sna réimsí seo a leanas: an teilileigheas; galar croí ón mbroinn a bhrath i measc othair réamhbhreithe; trealamh a uasghrádú; agus an soláthar otharcharranna a mhéadú chun othair phéidiatraiceacha a aistriú idir ionaid chroí.