Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Harris ar Chruinniú Neamhfhoirmiúil de chuid EPSCO sa Bhratasláiv in éineacht le hAirí Sláinte AE

D’fhreastail Simon Harris, an tAire Sláinte, ar chruinniú neamhfhoirmiúil de chuid Airí Sláinte an Aontais Eorpaigh (AE) inniu (an 3 Deireadh Fómhair), áit a raibh cruinnithe duine le duine aige leis na daoine seo a leanas freisin: Vytenis Andriukatis, an Coimisinéir um Shláinte agus Sábháilteacht Bia; Gabriel Wikstrom, an tAire Sláinte agus Spóirt sa tSualainn; Edith Schippers, an tAire Sláinte, Leasa agus Spóirt san Ísiltír; agus David Prior, an tAire Sláinte Poiblí sa Ríocht Aontaithe.

Rinne an tAire plé leo ar réimsí comhleasa agus ar na deiseanna atá ann dul i mbun comhair. Go háirithe, bhí na hAirí Sláinte AE ag iarraidh plé agus iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí ina bhféadfaí inacmhainneacht mhéadaithe táirgí íocshláinte agus rochtain níos fearr ar na táirgí sin a chinntiú

Tháinig an tAire Harris le chéile le Vytenis Andriukaitis, an Coimisinéir AE um Shláinte agus Sábháilteacht Bia.  Le linn an chruinnithe sin, ghabh an tAire Harris buíochas leis an gCoimisinéir as an tacaíocht iomlán atá tugtha aige don Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) in Éirinn agus dúirt sé go raibh sé ag tnúth le bheith ag obair go dlúth leis an gCoimisinéir ar chlár oibre feabhsaithe um shláinte phoiblí thar na blianta atá le teacht.

Rinne an tAire Harris plé freisin ar na himpleachtaí ar leith d’Éirinn a bheidh ag imeacht na Ríochta Aontaithe ó AE.  Sa chomhthéacs sin, labhair an tAire Harris faoi athlonnú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí atá suite i Londain faoi láthair.

Dúirt an tAire, “Nuair a athlonnófar an Ghníomhaireacht, beidh sé ríthábhachtach leanúnachas a cuid oibre a chinntiú agus a laghad cur isteach a dhéanamh uirthi. Má aistrítear an Ghníomhaireacht go Baile Átha Cliath, beifear in ann bonn fónta inbhuanaithe a sholáthar chun caighdeáin sármhaitheasa reatha na Gníomhaireachta a choinneáil ar bun’.

Leag an tAire béim ar an gcáil atá ar Éirinn mar láthair den scoth le haghaidh an tionscail chógaisíochta in AE, agus naoi gcinn de na deich gcuideachta cógaisíochta is mó ar domhan lonnaithe sa tír. Is ar Éirinn freisin atá dea-theist sa réimse taighde agus forbartha. Is aicise chomh maith atá rialálaí leigheasra náisiúnta a bhfuil an-mheas air agus a bhíonn ag cur go mór le hobair na Gníomhaireachta cheana féin – is é sin, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte

Le linn plé ar laghdú a dhéanamh ar na leibhéil salainn, saillte sáithithe agus siúcra atá le fáil i mbia, thug an tAire Harris forbhreathnú ar an doiciméad ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn’, arb é an beartas agus an plean gníomhaíochta nua atá i bhfeidhm ag Éirinn chun dul i ngleic le murtall é.

“Má chuirtear feabhas ar tháirgí bia, beidh sé níos éasca ag daoine roghanna sláintiúla a dhéanamh agus cabhrófar linn dul i ngleic leis na leibhéil mhéadaitheacha róthroime agus mhurtaill atá ann.” Sa doiciméad ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn’, tugtar gealltanas go gcomhaontófar spriocanna athfhoirmlithe bia leis an tionscal bia agus go mbunófar fóram inar féidir obair leis an tionscal ar thionscnaimh dhea-chleachtais ar mhaithe le timpeallacht bia shláintiúil a bhaint amach. Táim ag tnúth le hobair ina leith sin a chur ar aghaidh leis an Aire Corcoran Kennedy, comhghleacaí de mo chuid”.

Chomh maith leis sin, chuir an tAire fáilte roimh thograí maidir leis na ballstáit den AE a chur ag obair le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist a bhaineann le heasnaimh leigheasanna. Tagann easnaimh leigheasanna chun cinn as roinnt tosca éagsúla agus is féidir leo difear suntasach a dhéanamh. Maidir leis sin, dhearbhaigh an tAire arís eile go bhfuil Éire i bhfách le cur chuige comhoibríoch a ghlacadh chun easnaimh leigheasanna a sheachaint.

Ina theannta sin, thapaigh an tAire Harris deis chun teacht le chéile leis an Tiarna Prior chun an tionchar a bheidh ag imeacht na Breataine ó AE a phlé agus chun comhar leanúnach ar shaincheisteanna sláinte a chinntiú chun leas othar ar an dá oileán.