Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Daly ar Chruinniú Aireachta de chuid Earnáil Oibre Cuimsithe Shóisialta de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann

Jim Daly TD, an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht Speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhreastail sé inniu ar an seachtú cruinniú aireachta de chuid earnáil oibre Cuimsithe Shóisialta Chomhairle na Breataine-na hÉireann i nDún Éideann. Ba é cuspóir an chruinnithe plé a dhéanamh ar na dúshláin a dtéann cúramóirí i ngleic leo ar fud na n-ocht n-údarás riaracháin de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann agus treoir dea-chleachtais dar teideal “Caring for Our Carers: Supporting Unpaid Carers in the British-Irish Council Administrations” a sheoladh. Is é an tuarascáil seo an toradh atá ar obair dhá bhliain ar thaighde a dhéanamh ar na cineálacha éagsúla cur chuige atá á nglacadh ag na húdaráis riaracháin is baill i leith tacaíocht a thabhairt do chúramóirí neamhíoctha agus do chúramóirí teaghlaigh.

Ag labhairt dó ag an gcruinniú, luaigh an tAire Daly gurb é atá sa treoir ná “dea-shampla den dóigh ar féidir le comhoibriú idir na húdaráis riaracháin ar na hoileáin seo cur ar chumas gach duine dínn foghlaim óna chéile agus ár bhfreagairtí faoi seach a oiriúnú don líon méadaitheach cúramóirí atá ag tabhairt cúram do dhaoine a bhfuil tinneas fadtéarmach orthu, atá faoi mhíchumas nó atá leochaileach.”

Luaigh an tAire Daly roinnt tionscnamh lena dtacaítear le cúramóirí in Éirinn faoin Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí agus faoi straitéisí gaolmhara. Áirítear leo sin an leathnú a rinneadh le déanaí ar íoc an Liúntais Chúramóra go dhá sheachtain déag tar éis don duine a rabhthas ag tabhairt cúram dó bás a fháil nó dul isteach i gcúram cónaithe fadtéarmach, clár náisiúnta oideachais agus cumhachtaithe an Dementia Elevator, agus teicneolaíocht chuiditheach a chur chun cinn tríd an líonra seomra acmhainní teicneolaíochta cuimhne náisiúnta a reáchtálann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá sé beartaithe ag an Rialtas freisin cártaí cuairte liachleachtóra ghinearálta a chur ar fáil saor in aisce do na daoine sin atá ag fáil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra. Leag an tAire béim freisin ar obair na hearnála neamhrialtasaí chun tacú le cúramóirí.

Mar chuid den taighde a rinneadh chun na dea-chleachtais a chinneadh, thug Comhairle na Breataine-na hÉireann cuairt ar údaráis riaracháin is baill chun éisteacht le cúramóirí agus le heagraíochtaí ionadaíocha faoi na deacrachtaí agus na bacainní a ndéileálann siad leo. Thug Oifigigh ón gComhairle cuairt ar Éirinn go luath sa bhliain 2017. Thug an tAire Daly dá aire an comhar a fuarthas ó eagraíochtaí éagsúla le linn na cuairte agus, ar bhonn níos leithne fós, le linn an dírithe dhá bhliain a chuir an earnáil oibre ar chúramóirí. Áirítear leo sin Cúramóirí Teaghlaigh Éireann, an Chomhghuaillíocht Cúraim, Anamcara, Cumann Alzheimer na hÉireann, an grúpa tacaíochta cúramóirí de chuid Chumann Alzheimer na hÉireann ag Ionad Lae Chluain Mhic Nóis, foireann taighde Staidéar Fadama na hÉireann um Aosú i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Aonad Rannpháirtíochta Meabhairshláinte FSS, agus na cúramóirí aonair a thug léargas ar na dúshláin a ndéileálann siad leo ar bhonn laethúil.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Is é aidhm Chomhairle na Breataine-na hÉireann cabhrú le malartú faisnéise, plé, comhairliúchán agus comhar ar ábhair leasa fhrithpháirtigh i measc na n-ocht mball dá cuid, a chuimsíonn rialtais agus údaráis riaracháin. Tá Comhairle na Breataine-na hÉireann ar cheann de na trí institiúid a bunaíodh faoi Chomhaontú Bhéal Feirste (Comhaontú Aoine an Chéasta), 1998. Déanann sí ionadaíocht don ghné thoir-thiar den chaidreamh idir Rialtas na hÉireann, Rialtas na Ríochta Aontaithe, na hinstitiúidí déabhlóidithe i dTuaisceart Éireann, in Albain agus sa Bhreatain Bheag, agus spleáchríocha corónacha Oileán Mhanann, Gheansaí agus Gheirsí. Bunaíodh an Chomhairle chun tuilleadh cur chun cinn a dhéanamh ar chaidreamh dearfach praiticiúil i measc mhuintir na n-oileán agus fóram a chruthú le haghaidh comhairliúcháin agus comhair. Is é cuspóir foirmiúil na Comhairle “cur chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt atá comhchuí agus tairbheach go frithpháirteach ar iomláine an chaidrimh i measc mhuintir na n-oileán seo… malartóidh Comhairle na Breataine-na hÉireann faisnéis, pléifidh sí na dianiarrachtaí is fearr chun teacht ar chomhaontú faoi chomhar ar ábhair leasa fhrithpháirtigh atá laistigh d’inniúlacht na n-údarás riaracháin ábhartha, rachaidh sí i ndáil chomhairle faoi na dianiarrachtaí sin agus bainfidh sí úsáid astu”.

Tá Cuimsiú Sóisialta ar cheann den 11 earnáil oibre atá faoi shainchúram na Comhairle. Cumhdaíonn sé raon leathan topaicí sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil.