Preasráitis

Formheasann an Rialtas dréachtú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu gur fhormheas an Rialtas dréachtú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017.

Leis an mBille sin, bunófar eintiteas reachtúil aonair a bheidh i gceannas ar sheirbhísí na dtrí ospidéal do leanaí atá ann i mBaile Átha Cliath faoi láthair, is iad sin Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí ag Ospidéal Thamhlachta. Beidh sé i gceannas freisin ar an ospidéal nua do leanaí atá á thógáil ar champas atá comhroinnte le hOspidéal San Séamas agus ar na hionaid phéidiatraiceacha othar seachtrach agus chúraim phráinnigh ag Ospidéal Uí Chonghaile agus ag Ospidéal Thamhlachta. Tagann sé sin sna sála ar an gcinneadh a rinne an Rialtas an 26 Aibreán 2017 chun an infheistíocht tógála a fhormheas le haghaidh an ospidéil do leanaí agus na n-ionad gaolmhar othar seachtrach agus cúraim phráinnigh.

Dúirt an tAire: “Tá ríméad orm fáilte a chur roimh chinneadh an Rialtais chun dréachtú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017, a fhormheas.  Tá sé beartaithe agam príomhfhorálacha na scéime a fhoilsiú roimh i bhfad. Is é an toradh a bheidh ar an reachtaíocht seo ná go gcruthófar eintiteas dlíthiúil nua a n-aistreofar seirbhísí na dtrí ospidéal do leanaí isteach ann agus is céim eile í ar an mbealach i dtreo ospidéal den chéad scoth do leanaí a chur ar fáil in Éirinn.”

Na Boird agus na Feidhmeannaigh de chuid Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, Ospidéal Thamhlachta agus an Grúpa Ospidéal do Leanaí, d’fháiltigh siad go léir roimh fhormheas an Rialtais do dhréachtú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017, rud lena mbunófar comhlacht nua a n-aistreofar na hospidéil atá ann cheana isteach chuige.

Is é seo an ráiteas comhpháirteach ón Dr Jim Browne, ón Uas. Turlough O’Sullivan, an Uas. Seán Sheehan agus ón Uas. Liam Dowdall, na Cathaoirligh/Leaschathaoirligh de chuid Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí, Ospidéal Mhuire do Leanaí, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus Ospidéal Thamhlachta:

“Tá ríméad orainn go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ar an reachtaíocht lena mbunófar an comhlacht nua seo. Cé gur dúshlán casta é na trí ospidéal a thabhairt le chéile, is deis iontach é feabhas a chur ar sheirbhísí péidiatraiceacha áitiúla i mBaile Átha Cliath agus ar shainseirbhísí péidiatraiceacha ar fud na tíre. Tá cumasc deonach na dtrí ospidéal á bhrú chun cinn go príomha ag cuspóir coiteann um sheirbhís aonair a bhfuil na speisialtóireachtaí uile aici a sholáthar san aon fhoirgneamh amháin san ospidéal nua do leanaí mar gur ar an mbealach sin a sholáthrófar torthaí cliniciúla níos fearr do na leanaí agus na daoine óga is measa sláinte.  Roimh an aistriú chuig na saoráidí nua, aithnímid an dua a theastaíonn chun treoir agus tacaíocht a thabhairt dár bhfoireann maidir le comhtháthú cliniciúil, oibríochtúil agus cultúrtha na dtrí ospidéal.”

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Fáiltím go mór roimh an tacaíocht atá á tabhairt ag Boird na dtrí ospidéal do leanaí don chinneadh chun eintiteas dlíthiúil a bhunú le haghaidh an ospidéil nua. Maidir le hullmhú na dréachtreachtaíochta, bhain sé leas as an ionchur suntasach atá á chur isteach le tamall maith anuas ag Seán Sheehan, Turlough O’Sullivan, Liam Dowdall, Frank Magee agus Michael Scanlan, Cathaoirligh/Leaschathaoirleach reatha agus roimhe na dtrí ospidéal do leanaí; ag an Dr Jim Browne, Cathaoirleach Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí; ag Eilísh Hardiman, Príomhfheidhmeannach an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí; agus ag Catherine Guy, comhalta de Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí, trí Choiste Eintiteas Dlíthiúil Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí.”