Preasráitis

Foilsiú na Tuarascála maidir leis an Scéim Íocaíochtaí Ex-gratia i leith Simfiseatóime Mháinliachta

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis an Tuarascáil maidir leis an Scéim Íocaíochtaí Ex-gratia i leith Simfiseatóime Mháinliachta ón mBreitheamh Maureen Harding Clark a fhoilsiú inniu (an 22 Samhain). Agus í ceadaithe ag an Rialtas, cuireadh an Scéim Íocaíochtaí Ex-gratia i leith Simfiseatóime Mháinliachta ar bun an 10 Samhain 2014. Ceapadh an Breitheamh Maureen Harding Clark mar Mheasúnóir neamhspleách don Scéim.

Agus costas iomlán a bhí beagáinín faoi bhun €34 mhilliún i gceist léi, rinneadh dámhachtainí arbh fhiú €50,000, €100,000 nó €150,000 iad le 399 mbean faoin Scéim. Tá a n-íocaíochtaí faoi seach faighte ag gach duine de na mná sin.

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mBreitheamh Maureen Harding Clark agus lena foireann as an Scéim a thabhairt i gcrích go rathúil agus as tuarascáil an-chuimsitheach a ullmhú ina leith.  Measadh ar dtús go ndéanfadh thart ar 350 bean iarratas chuig an Scéim. Mar a tharla, fuarthas 590 iarratas san iomlán. Tá súil agam go gcabhróidh críochnú an phróisis sin le clabhsúr a thabhairt do na mná lena mbaineann agus dá dteaghlach”.

Níorbh éasca a bhí an sainchúram a leagadh ar an mBreitheamh Clark i mí na Samhna 2014.  Ag an am sin, chuir an Roinn Sláinte in iúl go mbeadh sé doiligh ag a lán ban a n-éileamh a chruthú sna cúirteanna agus go mbeadh toradh éiginnte ar gach ceann díobh toisc go mbreithneofaí gach cás ar a fhiúntas féin. Seanmhná ba ea cuid mhór de na héilitheoirí, agus bhí formhór díobh os cionn 75 bliana d’aois.

Mhol an Breitheamh Clark do mhná ar chreid siad go ndearnadh simfiseatóime orthu iarratas a dhéanamh chuig an Scéim, agus í ag cur in iúl dóibh go raibh sé de cheart acu a gcás a shaothrú trí na cúirteanna go fóill.  Ní fhéadfadh bean scor dá himeachtaí dlíthiúla ach amháin tar éis di glacadh le dámhachtain faoin Scéim.  Roghnaigh formhór mór na mban déanamh amhlaidh. D’oibrigh an Breitheamh le gach bean nó lena hionadaí dlíthiúil chun na taifid leighis lena mbaineann a aimsiú. Sa chás nach bhféadfaí teacht ar fhíricí chun tacú leis an éileamh, iarradh ar shaineolaithe leighis scrúdú a dhéanamh ar an mbean lena mbaineann.

Ní hé amháin gur thapaigh an Breitheamh an deis chun tuarascáil a chur ar fáil maidir leis na dámhachtainí a rinneadh le mná faoi Théarmaí na Scéime, ach thapaigh sí an deis freisin chun forbhreathnú cuimsitheach a thabhairt don Rialtas agus don phobal i gcoitinne ar chomhthéacs stairiúil agus leighis na simfiseatóime.  Bhí deis uathúil aici an méid sin a dhéanamh agus tacaíonn na cinntí uaithi leis na cinntí a rinne an tOllamh Oonagh Walsh roimhe sin, ar foilsíodh an tuarascáil uaithi ar an ábhar sa bhliain 2014. Coimisiúnaíodh an tuarascáil sin thar ceann na Roinne Sláinte.