Preasráitis

Foilsiú an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte: Meastóireacht a dhéanamh ar Roghanna Cóireála agus Aistrithe atá ar fáil d’Othair óna dteastaíonn aistriú Thosaíocht a hAon chuig an Ríocht Aontaithe

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh fhoilsiú an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ina ndéantar meastóireacht ar na roghanna cóireála agus aistrithe atá ar fáil d’othair óna dteastaíonn aistriú Thosaíocht 1 chuig an Ríocht Aontaithe.

Tháinig dúshláin don soláthar seirbhísí aer-otharchairr do na hothair sin chun cinn mar gheall ar shrianta acmhainne laistigh den Aerchór agus mar gheall ar cheanglais rialála ar oibreoirí sheirbhís Gharda Cósta na hÉireann. Ós rud é nach raibh an Garda Cósta ar fáil d’aistrithe den chineál sin idir 7 p.m. agus 7.30 a.m., ba é an tAerchór a sholáthraíodh an cumhdach riachtanach oíche go dtí an 6 Samhain. Ba é cuspóir an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte seo measúnú a dhéanamh ar na roghanna atá ann le haghaidh leanúint le seirbhísí a sholáthar tar éis an dáta sin.

Ag fáiltiú dó roimh an measúnú, dúirt an tAire Harris, “Píosa tábhachtach taighde is ea an measúnú seo, agus ba mhaith liom HIQA, a Shainghrúpa Comhairleach agus gach duine a chuir leis an bpróiseas a mholadh. Tá an staidéar seo ina shármheastóireacht ar na roghanna cóireála agus aistrithe atá ar fáil d’othair, ar leanaí iad den chuid is mó, óna dteastaíonn aeraistriú éigeandála chuig sainionaid sa Ríocht Aontaithe chun trasphlandú orgáin a fháil. Soláthraítear sa staidéar raon roghanna seirbhíse don aimsir láithreach agus don ghearrthéarma agus don fhadtéarma freisin.

Is gá dúinn a chinntiú go mbeimid in ann, a mhéid is féidir, othair phéidiatraiceacha thrasphlandaithe a aistriú chuig an Ríocht Aontaithe go tapa agus a luaithe a bhíonn orgán oiriúnach ar fáil. Leagtar amach sa mheasúnú gurb é an rogha is fearr don aimsir láithreach ná seirbhís thiomnaithe oíche a áirithiú ó sholáthraí príobháideach.

Tá áthas orm a dheimhniú go bhfuil soláthraí príobháideach i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ón 6 Samhain i leith, rud a chinntíonn go bhfuil seirbhís 24 huaire ar fáil go fóill. Oibreoidh an Roinn Sláinte i gcomhar le FSS chun breithniú a dhéanamh ar an mbealach is fearr chun freastal ar an riachtanas seirbhíse idir an gearrthéarma agus an meántéarma. Ina dhiaidh sin, rachaimid i mbun plé le roinnt Ranna Rialtais chun seasamh a chomhaontú ar an mbealach is fearr chun seirbhísí aer-otharchairr a sholáthar amach anseo.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil an athuair leis an Aerchór agus leis an nGarda Cósta as an tacaíocht leanúnach a thugann siad maidir le seirbhísí aer-otharchairr a sholáthar le linn an lae.”