Preasráitis

Foilsíonn Varadkar agus Lynch tosaíochtaí Sláinte don bhliain 2015

Tá tosaíochtaí na Roinne Sláinte don bhliain 2015 foilsithe ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus ag Kathleen Lynch, an tAire le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte.

“Tugann na tosaíochtaí seo treoir shoiléir dúinn maidir le seirbhísí sláinte agus le beartas sláinte a fhorbairt sa bhliain 2015.  Áirítear iad seo a leanas leis na 25 tosaíocht: reachtaíocht nua chun úsáid alcóil a laghdú, tograí chun sainchúram an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) a leathnú, cur leis an raon seirbhísí atá ar fáil i gcúram príomhúil, bearta chun líon na ndaoine a bhfuil árachas sláinte acu a mhéadú, an chéad suirbhé náisiúnta le hocht mbliana anuas a dhéanamh ar shláinte na hÉireann, agus sprioc uaillmhianach a leagan síos chun líon na scaoiltí amach moillithe a laghdú faoi aon trian go 500 othar agus an brú atá ar Rannóga Éigeandála agus ar ospidéil atá plódaithe a mhaolú ag an am céanna,” dúirt an tAire Varadkar.

Dúirt an tAire Lynch: “Mar Aire le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte, táim sásta go dtugtar plean spriocdhírithe dúinn sa liosta seo de 25 tosaíocht Sláinte, plean is féidir linn a úsáid chun dul chun cinn a thomhas. Earnáil chasta idirghaolmhar is ea an earnáil sláinte. Is gá dúinn, mar sin, cur chuige comhtháite a ghlacadh i leith pleanála. Ní féidir linn réimse amháin a phleanáil gan aird a thabhairt ar an tionchar iarmhartach a imreofar ar réimse eile. Agus an méid sin á chur san áireamh, tá sé an-tábhachtach gur cuireadh tosaíochtaí maidir le meabhairshláinte, le seirbhísí do dhaoine scothaosta agus le seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh sa liosta. Táim ag tnúth lena bheith ag obair leis an Aire Varadkar agus leis na feidhmeannaigh sa Roinn Sláinte thar an dá mhí dhéag atá le teacht chun na tosaíochtaí atá leagtha amach sa liosta a chur chun feidhme.”

Chomh maith leis sin, tá liosta níos mionsonraithe tosaíochtaí ina gcuimsítear an tréimhse 2015-2017 foilsithe ag an Roinn. Tá an liosta sin ar fáil ag bun na preaseisiúna seo.

Réimse Tosaíochta: Éire Shláintiúil

·    Mórbhillí Sláinte Poiblí a thabhairt isteach (Alcól, Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac, Díol Tobac a Cheadúnú)

·    Na torthaí ón gcéad suirbhé ar Éire Shláintiúil a fhoilsiú, rud ina dtabharfar forbhreathnú ar shláinte an náisiúin den chéad uair ón mbliain 2007.

Réimse Tosaíochta: Torthaí agus Sábháilteacht Othar

·    Líon na n-othar lena mbaineann Scaoileadh Amach Moillithe a laghdú faoi aon trian go níos lú ná 500 othar agus líon na n-othar ar thralaithe i Rannóga Éigeandála atá ar feitheamh iontrála ar feadh níos mó ná 9 n-uaire a laghdú faoi aon trian go níos lú ná 70 othar. (Meánlíon na scaoiltí amach moillithe i Ráithe 4 agus TrolleyGAR, córas comhairimh an Aonaid Seachadta Speisialta).

·    Plean a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun dul i ngleic le liostaí feithimh. Díreofar sa phlean ar dhaoine atá ar feitheamh le fada ionas nach mbeidh aon duine ar feitheamh le níos mó ná 18 mí le cóireáil othair chónaithigh, le cóireáil cás lae ná le coinne othair sheachtraigh faoi lár na bliana agus ionas nach mbeidh aon duine ar feitheamh le níos mó ná 15 mhí faoi dheireadh na bliana.

·    Leanúint le laghdú a dhéanamh ar an méid a chosnaíonn cógais ar othair agus ar cháiníocóirí.

·    An tAthbhreithniú ar an Acht Meabhair-Shláinte a fhoilsiú.

·    Na Treoirlínte Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil a leathnú agus a chur chun feidhme.

·    Plean a chomhaontú maidir le rialáil an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) a leathnú chun go n-áireofar inti earnálacha eile sláinte agus cúraim shóisialta, agus an rialáil sin á cur i bhfeidhm maidir le soláthraithe cúraim shláinte phríobháidigh sa bhliain 2015.

·    Athchumrú seirbhísí cónaithe a chur ar aghaidh, faoi mar a mholtar in Time to Move on from Congregated Settings.

Réimse Tosaíochta: Cúram Sláinte Uilechoiteann

·    Na chéad chéimeanna táigiúla a ghlacadh i dtreo seirbhís Sláinte Uilechoiteann a chur ar fáil. Déanfar amhlaidh trí sheirbhísí in aisce dochtúirí ginearálta a leathnú chun go n-áireofar iontu gach leanbh faoi bhun sé bliana d’aois agus gach duine os cionn 70 bliain d’aois.

·    Múnlaí cúraim a chur i bhfeidhm a fheabhsóidh an dóigh ar féidir le daoine seirbhísí a rochtain. Déanfar amhlaidh trí thacaíocht a thabhairt do mhúnlaí nua um bainistíocht galair ainsealaigh, trí fheabhas a chur ar an rochtain atá ag dochtúirí ginearálta ar sheirbhísí diagnóiseacha agus trí sholáthar mionobráidí i gcúram príomhúil a chur ar aghaidh.

·    Tús a chur le conradh athbhreithnithe a fhorbairt do sheirbhísí dochtúirí ginearálta a mhaoinítear go poiblí, agus é mar chuid de sheirbhís chomhtháite sláinte

·    Pacáiste beart a chur chun feidhme chun líon na ndaoine a bhfuil árachas sláinte acu a mhéadú

·    Árachas Sláinte Uilechoiteann – an anailís chostála a chur i gcrích agus treochlár ar na chéad chéimeanna eile ina leith sin a chur faoi bhráid an Rialtais

Réimse Tosaíochta: An Bonneagar Sláinte a Nuachóiriú

·    Cead pleanála a fháil don ospidéal nua do leanaí (campas Ospidéal San Séamas) agus dá ionaid satailíte (Baile Bhlainséir agus Tamhlacht) agus cinn Bhille a fhoilsiú chun na trí ospidéal reatha do leanaí a chumasc ina n-ospidéal amháin

·    Tús a chur le hoibreacha ar Champas nua na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí (Port Reachrann)

·    Iarratas pleanála a chur isteach don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais (Ospidéal Naomh Uinseann)

·    Naoi n-ionad nua cúraim phríomhúil ar a laghad a thógáil trí shocruithe léasa

Réimse Tosaíochta: Athchóiriú

·    Na grúpaí ospidéal agus na heagraíochtaí cúram sláinte pobail a chur i mbun oibre

·    Dréachtreachtaíocht ar Atáirgeadh Cuidithe Daonna agus taighde gaolmhar a fhoilsiú

·    Na chéad Aitheantóirí Sláinte Aonair a eisiúint agus infheistíocht a mhéadú i TFC agus in rShláinte

·    Meicníocht nua a fhorbairt chun a chinntiú go gcuirfear na moltaí a rinne ÚFCS d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun feidhme

Réimse Tosaíochta: Múnlaí Nuálacha Cistiúcháin

·    ‘Cistiúchán gníomhaíochtbhunaithe’ a leabú sa tseirbhís sláinte

·    Dul sa tóir ar na roghanna poiblí/príobháideacha eile atá ann chun aonaid nua altranais phobail a thógáil

·    Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le bannaí tionchair shóisialta a úsáid chun tuilleadh acmhainní a chur ar fáil le haghaidh cóireáil agus athshlánúchán drugaí

Réimse Tosaíochta: Straitéisí agus creataí

Déanfaidh an Roinn na straitéisí agus na creataí seo a leanas a fhoilsiú nó a fhorbairt.

·    An Beartas maidir le Murtall a Fhoilsiú
·    An Beartas um Shláinte Ghnéasach a fhoilsiú
·    An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach a Chur Chun Feidhme
·    Tús a Chur le hobair ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí
·    An Straitéis Sláinte Béil a Fhoilsiú
·    An Straitéis um Chúram Máithreachais a Fhoilsiú
·    An Straitéis Ailse a Fhoilsiú
·    Creat Beartais um Choimisiúnú Cúram Sláinte a Fhorbairt

Tosaíochtaí na Roinne Sláinte 2015-2017

Cuimsítear iad seo a leanas le tosaíochtaí na Roinne don tréimhse 2015-2017 atá liostaithe sa tábla faoi iamh: seirbhísí in aisce dochtúirí ginearálta a leathnú de réir a chéile chun go n-áireofar iontu cohóirt eile den phobal, conradh nua a chomhaontú le dochtúirí ginearálta, obair a dhéanamh chun 28 ionad eile cúraim phríomhúil a sholáthar faoi lár na bliana 2017, múnlaí athbhreithnithe cúram éigeandála réamhospidéil a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus cúram baile a thabhairt faoi réim shainchúram an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS).

Críoch

Tábla Próifíle de Réimsí Tosaíochta, de Ghníomhartha agus de Spriocanna Inghnóthaithe le haghaidh na Tréimhse 2015-2017