Preasráitis

Foilsíonn NTPF Figiúirí Liostaí Feithimh do mhí na Samhna 2018

Rinne an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) na figiúirí liostaí feithimh suas go deireadh mhí na Samhna a fhoilsiú inniu (Déardaoin).

Léirítear sna figiúirí go raibh beagán faoi bhun 71,000 othar ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae ag deireadh mhí na Samhna.

Ag labhairt dó faoi na figiúirí don mhí, dúirt an tAire Harris, “Is tosaíocht thábhachtach é feabhas a chur ar rochtain d’othair, agus, sna figiúirí a foilsíodh inniu, tarraingítear aird ar an dul chun cinn leanúnach a bhíonn á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ag NTPF ar an tosaíocht sin a bhaint amach.

“Ceann de na príomhspriocanna a bhí ag NTPF don bhliain 2018 ba ea cóireáil othar cónaitheach nó cás lae a eagrú do 20,000 othar i mbliana. Is mórchúis áthais dom gur bhain sé an sprioc sin amach faoi dheireadh mhí na Samhna agus go leanfaidh sé le cóireáil a eagrú d’othair thar an gcuid eile den bhliain.

“Mar thoradh ar an ngníomhaíocht mhéadaithe sin agus ar an gcomhar leanúnach idir FSS agus NTPF, thit an líon othar atá ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae go 70,989 n-othar ón mbuaicfhigiúr i mí Iúil 2017, nuair a bhí 86,100 othar ar an liosta feithimh. Is ionann é sin agus laghdú 18% ar an líon foriomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh.

“Léirítear sna figiúirí go mbíonn dul chun cinn suntasach á dhéanamh ar cheann de na moltaí atá sa tuarascáil Sláintecare, is é sin, nár cheart d’othair bheith ag feitheamh le níos mó ná 12 sheachtain le gnáthamh othar cónaitheach. Ó mhí Iúil 2017, thit an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 3 mhí ó bheagán faoi bhun 58,000 othar go 41,600 othar. Tá sé sin cothrom le laghdú 16,400 othar nó le laghdú 28%.

“Cé gur dúshlán suntasach é an liosta feithimh le haghaidh gnáthamh othar seachtrach go fóill, is dearfach an rud é gur tháinig laghdú beag le linn na míosa ar an líon othar atá ag feitheamh. Tá an líon othar ar an liosta othar seachtrach réasúnta cobhsaí ó mhí Lúnasa i leith agus coinneoimid an chobhsaíocht sin ar bun sa bhliain 2019. Mar sin féin, tá an líon othar ar an liosta ró-ard go fóill, agus é cothrom le 515,000 duine.

“Tá sé mar thosaíocht againn fós feabhas a chur ar rochtain sa bhliain 2019 agus mhéadaigh an Rialtas an infheistíocht sa réimse sin arís eile, agus cistiú NTPF le méadú ó €55 mhilliún sa bhliain 2018 go €75 mhilliún sa bhliain 2019.”

Mar aon leis na sonraí míosúla, leag NTPF sonraí amach inniu freisin faoin tacaíocht a thabharfaidh sé d’othair i Rannóga Éigeandála ar mhaithe le Plean Geimhridh FSS a chomhlánú. Déanfaidh sé amhlaidh trí dhiagnóisic a eagrú i saoráidí príobháideacha agus ar bhonn inmheánach araon.

Ag fáiltiú dó roimh an tacaíocht sin, dúirt an tAire, “Bhí rochtain ar dhiagnóisic ar cheann de na dúshláin is mó a tháinig roimh ár n-ospidéil le linn an gheimhridh anuraidh. Chuir NTPF ciste €1m ar bun agus úsáidfear é sin chun tacú le Plean Geimhridh FSS trí dhíriú ar rochtain mhéadaithe ar dhiagnóisic a thabhairt d’othair a fhreastalóidh ar Rannóga Éigeandála i mí na Nollag agus i mí Eanáir. Tá an comhar seo idir FSS agus NTPF ina shampla den chur chuige nuálach a glacadh i mbliana chun laghdú a dhéanamh ar an bhfad ama a chaitheann othair sa rannóg éigeandála agus san ospidéal.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá achoimre ar na sonraí míosúla le fáil anseo.

Mar is léir ó na sonraí, tharla sé, ón mí seo caite, gur tháinig laghdú 5% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le gnáthamh Othar Cónaitheach/Cás Lae; gur tháinig laghdú 3% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le hIonscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach; agus gur tháinig méadú 0.5% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí lena gcéad choinne othar seachtrach.

An Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae

Leag NTPF béim ar amanna feithimh a laghdú d’othair atá ag feitheamh le cóireáil catarachta, le hathsholáthar cromáin agus glúine nó le ceann amháin de na 7 ngnáthamh ardéilimh eile (Féitheacha Borrtha, Céislíneachtóimí, Cisteascópachtaí, Angagraim Chorónacha, Loit a Eisceadh). Mar thoradh air sin, is amhlaidh, ó mhí Iúil 2017, gur tháinig laghdú atá cothrom le níos mó ná a leath ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le níos mó ná an tairseach Sláintecare le ceann amháin de na gnáthaimh sin, agus an líon ag laghdú ó 25,600 othar go 12,400 othar.

Tá an ghluaiseacht sa liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh ardéilimh ó mhí Iúil 2017 go deireadh mhí na Samhna leagtha amach anseo.