Preasráitis

Foilsíonn NTPF Figiúirí Liostaí Feithimh do mhí Mheán Fómhair 2018

Rinne an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) na figiúirí liostaí feithimh suas go deireadh mhí Mheán Fómhair a fhoilsiú inniu (an 12 Deireadh Fómhair 2018). Áirítear leis na sonraí liostaí feithimh ó NTPF sonraí faoin líon othar a bhí ag feitheamh le coinne othar cónaitheach, le coinne cás lae nó le coinne othar seachtrach ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Tá sonraí ann freisin faoin líon othar a bhí ag feitheamh le hIonscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach.

Ag labhairt dó faoi na torthaí don mhí, dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Ba mhaith le hothair Éireannacha rochtain thráthúil a fháil ar ghnáthaimh agus coinní ospidéil. Tuilleann siad an méid sin freisin. Tá ag éirí leis an infheistíocht atá déanta ag an Rialtas seo, trí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus trí NTPF, sa réimse seo agus tá áthas orm a fheiceáil gur tháinig laghdú eile an mhí seo ar an líon othar ar liostaí feithimh.

Tá 72,700 othar ar an liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh othar cónaitheach agus chás lae anois. I gcomparáid leis an mbuaicfhigiúr i mí Iúil 2017, nuair a bhí 86,100 othar ar an liosta feithimh, tá laghdú 16% tagtha ar an líon foriomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae agus tá laghdú 32% tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí.

Mhéadaigh an Rialtas an infheistíocht sa réimse seo arís eile i mBuiséad 2019, agus cistiú NTPF le méadú ó €55 mhilliún sa bhliain 2018 go €75 mhilliún sa bhliain 2019. Mar thoradh air sin, tá sé tuartha go mbeidh níos lú ná 59,000 othar ag feitheamh le gnáthamh ospidéil faoi dheireadh na bliana 2019.”

Tá achoimre ar na sonraí míosúla le fáil anseo.

Mar is léir ó na sonraí, tharla sé, ón mí seo caite, gur tháinig laghdú 2% ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh Othar Cónaitheach/Cás Lae agus le hIonscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach. Tháinig méadú 0.2%, áfach, ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh lena gcéad choinne othar seachtrach.

Tá an difear is mó le feiceáil sa líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí, agus laghdú tagtha ar na figiúirí i ngach ceann de na trí chatagóir.

Tá an ghluaiseacht sa liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh ardéilimh ó mhí Iúil 2017 go deireadh mhí Mheán Fómhair leagtha amach thíos.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

An liosta le haghaidh Measúnuithe Réamhligin Isteach, an liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte agus an liosta Othar ar Fionraí

Tuairiscítear sna sonraí liostaí feithimh ó NTPF freisin sonraí faoin liosta le haghaidh Measúnuithe Réamhligin Isteach, faoin liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte agus faoin liosta Othar ar Fionraí

Tá beagnach 29,000 othar a bhfuil dáta sceidealta acu dá ligean isteach catagóirithe mar dhaoine atá le teacht isteach (nó “TCI” i mBéarla).

Tá níos mó ná 11,700 othar ar fionraí go sealadach ón liosta feithimh. Is othair iad sin nach bhfuil réidh, ar chúiseanna cliniciúla, pearsanta nó sóisialta, le dul ar aghaidh lena gcúram agus/nó lena gcóireáil. Úsáidtear an chatagóir Othar ar Fionraí freisin i gcásanna ina mbíonn othair á bpróiseáil trí Thionscnaimh éagsúla Infhoinsithe nó Sheachfhoinsithe.

Tá níos mó ná 71,500 othar ar an liosta Gnáthamh Pleanáilte faoi láthair. Is ag breis agus 47,500 duine de na hothair sin atá dáta táscach dá gcúram amach anseo. Cuimsíonn an chatagóir sin othair a bhfuil cóireáil faighte acu agus a dteastóidh cóireáil bhreise uathu tráth níos déanaí (e.g. tá seans ann, maidir le hothar a ndearnadh ionscópacht air, go dteastóidh uaidh ionscópachtaí faireacháin faireachais amach anseo). Tugtar dátaí táscacha dá gcóireáil d’othair ar an liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte. Is é an cliniceoir a chinneann na dátaí táscacha sin, ar dátaí iad nach mbeadh sé cuí aon chóireáil a thabhairt rompu.

Aguisín 1: An Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae – Gluaiseacht sa Liosta Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Ardéilimh – Iúil 2017 go deireadh mhí Mheán Fómhair