Preasráitis

Foilsíonn NTPF Figiúirí Liostaí Feithimh do mhí Dheireadh Fómhair 2018 – An tEolas is Deireanaí ar an bPlean Rochtana ar Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018

Rinne an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) na figiúirí liostaí feithimh suas go deireadh mhí Dheireadh Fómhair agus an t-eolas is deireanaí ar an bPlean Rochtana ar Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018 a fhoilsiú inniu (an 16 Samhain 2018). Tugtar forbhreathnú san eolas is deireanaí ar an dul chun cinn atá déanta ar chóireáil a shocrú d’othair atá ag feitheamh le gnáthamh máinliachta roghnach agus, sna sonraí liostaí feithimh, tugtar sonraí faoin líon othar a bhí ag feitheamh le coinne othar cónaitheach, le coinne cás lae nó le coinne othar seachtrach ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair. Tá sonraí ann freisin faoin líon othar a bhí ag feitheamh le hIonscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach ag deireadh na míosa.

Ag labhairt dó faoi na figiúirí do mhí Dheireadh Fómhair agus faoin eolas is deireanaí, dúirt an tAire Harris, “Tá áthas orm a fheiceáil gur tháinig laghdú arís eile an mhí seo ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae. Thit an figiúr go 72,000 othar ón mbuaicfhigiúr i mí Iúil 2017, nuair a bhí 86,100 othar ar an liosta feithimh. Is ionann é sin agus laghdú 16% ar an líon foriomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae. Ina theannta sin, tá laghdú 38% tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí.

“A bhuí leis an gcomhar leanúnach atá ar bun idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus NTPF, laghdaíodh an líon othar atá ar na Liostaí Feithimh le haghaidh speisialtachtaí ar leith. Mar shampla, ó mhí Iúil 2017, tháinig laghdú 82% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le haghaidh gnáthamh catarachta; tháinig laghdú 74% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le haghaidh céislíneachtóime; agus tháinig laghdú 83% ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le haghaidh angagraim.

“Glacaimid leis go bhfuil tuilleadh oibre le déanamh againn, áfach. Is é sin an fáth ar mhéadaigh an Rialtas a infheistíocht sa réimse seo arís eile i mBuiséad 2019. Méadófar cistiú NTPF ó €55 mhilliún sa bhliain 2018 go €75 mhilliún sa bhliain 2019. Mar thoradh air sin, tá sé tuartha go mbeidh níos lú ná 59,000 othar ag feitheamh le gnáthamh ospidéil faoi dheireadh na bliana 2019.”

Tá achoimre ar na sonraí míosúla le fáil anseo.

Mar is léir ó na sonraí, tharla sé, ón mí seo caite, gur tháinig laghdú 1% ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh Othar Cónaitheach/Cás Lae. Tháinig méadú 0.2%, áfach, ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh lena gcéad choinne othar seachtrach.

Tá an difear is mó le feiceáil sa líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí, agus laghdú tagtha ar na figiúirí i ngach ceann de na trí chatagóir.

Tá an ghluaiseacht sa liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh ardéilimh ó mhí Iúil 2017 go deireadh mhí Dheireadh Fómhair leagtha amach thíos.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

An liosta le haghaidh Measúnuithe Réamhligin Isteach, an liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte agus an liosta Othar ar Fionraí

Tuairiscítear sna sonraí liostaí feithimh ó NTPF freisin sonraí faoin liosta le haghaidh Measúnuithe Réamhligin Isteach, faoin liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte agus faoin liosta Othar ar Fionraí.

Tá beagnach 27,000 othar a bhfuil dáta sceidealta acu dá ligean isteach catagóirithe mar dhaoine atá le teacht isteach (nó “TCI” i mBéarla).

Tá níos mó ná 12,200 othar ar fionraí go sealadach ón liosta feithimh. Is othair iad sin nach bhfuil réidh, ar chúiseanna cliniciúla, pearsanta nó sóisialta, le dul ar aghaidh lena gcúram agus/nó lena gcóireáil. Úsáidtear an chatagóir Othar ar Fionraí freisin i gcásanna ina mbíonn othair á bpróiseáil trí Thionscnaimh éagsúla Infhoinsithe nó Sheachfhoinsithe.

Tá níos mó ná 72,200 othar ar an liosta Gnáthamh Pleanáilte faoi láthair. Is ag breis agus 48,000 duine de na hothair sin atá dáta táscach dá gcúram amach anseo. Cuimsíonn an chatagóir sin othair a bhfuil cóireáil faighte acu agus a dteastóidh cóireáil bhreise uathu tráth níos déanaí (e.g. tá seans ann, maidir le hothar a ndearnadh ionscópacht air, go dteastóidh uaidh ionscópachtaí faireacháin faireachais amach anseo). Tugtar dátaí táscacha dá gcóireáil d’othair ar an liosta le haghaidh Gnáthaimh Phleanáilte. Is é an cliniceoir a chinneann na dátaí táscacha sin, ar dátaí iad nach mbeadh sé cuí aon chóireáil a thabhairt rompu.

Aguisín 1: An Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae – Gluaiseacht sa Liosta Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Ardéilimh – Iúil 2017 go deireadh mhí Dheireadh Fómhair*