Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte tuarascáil ar úsáid an Mhogalra Trasfhaighne

Inniu, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tuarascáil ón Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine, ar na saincheisteanna cliniciúla agus teicniúla a bhaineann leis an mogalra úirghínéiceolaíoch (dá ngairtear ionchlannán mogalra trasfhaighne freisin) a úsáid.
D’iarr an tAire Harris ar an Dr Holohan tuarascáil a ullmhú tar éis roinnt ábhar imní a tharraingt anuas faoin mhinice a thagann aimhréidheanna chun cinn a bhaineann le húsáid ionchlannán mogalra trasfhaighne i measc mná áirithe agus faoina dhéine a bhíonn na haimhréidheanna sin.  Tá ionchlannáin mhogalra trasfhaighne á n-úsáid go forleathan sa chóireáil mháinliachta ar neamhchoinneálacht úiríneach struis agus ar thultitim orgáin pheilbhigh i measc na mban. Glactar go forleathan leis gurb amhlaidh, i gcás a lán ban atá thíos le siomptóim chráite na neamhchoinneálachta úiríní struis go háirithe, go mbíonn gnáthaimh mháinliachta a n-úsáidtear feistí mogalra sintéiseacha iontu níos éifeachtaí ná gnáthaimh mháinliachta thraidisiúnta. Ní bhíonn siad chomh hionrach le gnáthaimh mháinliachta thraidisiúnta ach oiread.  Mar sin féin, déantar ceangal idir feistí mogalra agus aimhréidheanna diana suntasacha i mionlach ban agus is ábhar imní iad na haimhréidheanna sin mar gheall ar na deacrachtaí a bhaineann le hionchlannáin mhogalra a bhaint.

Ceann de na príomhchonclúidí ar thángthas orthu sa tuarascáil is ea go bhfuil bonn fianaise ann (i) lena dtacaítear le feistí mogalra guailleáin lárúiréadraigh a úsáid agus neamhchoinneálacht úiríneach struis á cóireáil agus (ii) lena dtacaítear le mogalra atá suite sa bholg a úsáid agus tultitim orgáin pheilbhigh á bainistiú.

Luaitear sa tuarascáil nár cheart aon ionchlannáin mhogalra trasfhaighne a thairiscint ach amháin tar éis measúnú a dhéanamh ar an othar agus mionphlé a dhéanamh leis an othar ar na rioscaí agus na tairbhí gaolmhara agus ar na roghanna eile cóireála atá ar fáil di.

Thángthas ar an gconclúid sa tuarascáil freisin nach meastar ar bhonn idirnáisiúnta a thuilleadh gur cheart ionchlannáin mhogalra trasfhaighne a úsáid mar chéad rogha le haghaidh tultitim orgáin pheilbhigh a chóireáil. Moltar sa tuarascáil nach n-úsáidfí ionchlannáin ach amháin chun cásanna casta tultitime orgáin pheilbhigh a bhainistiú, i gcás nár éirigh le roghanna eile cóireála nó nach bhfuil na roghanna sin cuí agus i gcás go gcuirtear othair ar an eolas go hiomlán faoin ngnáthamh.

Déantar 19 moladh san iomlán sa tuarascáil, lena n-áirítear: faisnéis othar agus ábhair thoilithe fheasaigh a fhorbairt; oiliúint ghairmiúil mháinliachta agus saineolas ildisciplíneach a sholáthar in aonaid a dhéanann gnáthaimh mhogalra; agus a chinntiú go mbíonn conairí cúraim atá tráthúil, cuí agus inrochtana ar fáil le haghaidh mná a mbuaileann aimhréidheanna iad a bhainistiú.

Tá sciar suntasach de na moltaí sin á gcur chun feidhme ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cheana féin.

Scríobhfaidh an Roinn chuig FSS chun iarraidh air Plean Cur Chun Feidhme mionsonraithe a ullmhú don tsraith iomlán moltaí atá leagtha amach sa tuarascáil, ag obair dó i gcomhar le geallsealbhóirí eile.

Chomh maith leis sin, d’iarr an Príomhoifigeach Míochaine ar FSS an 24 Iúil stad sealadach a chur le gach gnáthamh mogalra i gcásanna ina bhfuil sé sábháilte ón taobh cliniciúil de déanamh amhlaidh. Beidh an stad sealadach sin i bhfeidhm go dtí go mbeidh roinnt moltaí tábhachtacha curtha chun feidhme.

Dúirt an tAire Harris: “Aithnítear an chrógacht, an tiomantas agus an dínit a thaispeáin na mná agus a n-eispéireas coscrach an-phearsanta á chomhroinnt acu, agus táimid buíoch díobh as é sin a dhéanamh. Roimhe sin, ba mhinic a choimeádadh mná scéalta den sórt sin acu féin.

“Bhí orm gníomhaíocht a dhéanamh de bhun na scéalta a d’inis siad agus de bhun an mhisnigh a thaispeáin siad agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bPríomhoifigeach Míochaine as an obair a rinne sé chun aghaidh a thabhairt ar an imní intuigthe atá ar an bpobal agus ar othair faoin tsaincheist seo.

“Coinneofar stad sealadach le gnáthaimh mhogalra a úsáid ar bun go dtí go bhfaighfear deimhniú ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur cuireadh na moltaí tábhachtacha chun feidhme. Tá sé geallta agam cheana féin go mbuailfidh mé le Marthanóirí Mogalra Éireann an athuair chun an tuarascáil a phlé, agus táim ag tnúth le déanamh amhlaidh sna seachtainí atá romhainn.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá feistí mogalra sintéiseacha á n-úsáid go forleathan le níos mó ná fiche bliain anuas sa chóireáil mháinliachta ar neamhchoinneálacht úiríneach struis agus ar thultitim orgáin pheilbhigh i measc na mban. I gcás a lán ban atá thíos le siomptóim chráite na neamhchoinneálachta úiríní struis agus na tultitime orgáin pheilbhigh, bíonn gnáthaimh mháinliachta a n-úsáidtear feistí mogalra sintéiseacha iontu níos éifeachtaí ná gnáthaimh mháinliachta thraidisiúnta. Ní bhíonn siad chomh hionrach le gnáthaimh mháinliachta thraidisiúnta ach oiread. Mar sin féin, tá conspóid maidir lena shábháilte atá feistí mogalra i réim ina lán tíortha anois mar thoradh ar ábhair imní faoina mhinice a thagann aimhréidheanna chun cinn a bhaineann le húsáid na bhfeistí agus mar thoradh ar ábhair imní faoina dhéine a bhíonn na haimhréidheanna sin.

Ag deireadh na bliana 2017, tarraingíodh ábhair imní anuas faoina mhinice a thagann aimhréidheanna chun cinn a bhaineann le húsáid feistí mogalra sa chóireáil mháinliachta ar neamhchoinneálacht úiríneach struis agus ar thultitim orgáin pheilbhigh i measc na mban in Éirinn agus faoina dhéine a bhíonn na haimhréidheanna sin. Tarraingíodh ábhair imní anuas freisin faoin rialáil agus faoin iniúchadh a dhéantar ar úsáid na bhfeistí; faoina mhéid a úsáidtear in Éirinn iad; agus faoin infhaighteacht seirbhísí do mhná a bhíonn thíos le haimhréidheanna a bhaineann leis an mogalra. Tarraingíodh na hábhair imní sin anuas i roinnt Ceisteanna Parlaiminte a cuireadh ar an Aire Sláinte agus ar bhealaí eile.

Chun freagairt do na ceisteanna sin agus chun a aithint cé chomh casta agus atá na nithe a tarraingíodh anuas, d’iarr an tAire ar an bPríomhoifigeach Míochaine tuarascáil a ullmhú dó ar na saincheisteanna cliniciúla agus teicniúla a bhaineann leis an dá rud seo a leanas a chinntiú:

a) gnáthaimh mhogalra a sholáthar ar bhealach sábháilte éifeachtach san úirghínéiceolaíocht; agus
b) freagairt go cuí do mhná a fhulaingíonn aimhréidheanna tar éis dóibh dul faoi ghnáthamh mogalra.

Tá an tuarascáil iomlán ar fáil lena híoslódáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Tá leathanach Gréasáin atá dírithe go sonrach ar an ábhar seo i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, rud atá ar fáil anseo.

Tá leathanach Gréasáin atá dírithe go sonrach ar an ábhar seo i bhfeidhm ag an Údarás Rialála Táirgí Sláinte, rud atá ar fáil anseo.