Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte na chéad fhionnachtana ó Fhiosrúchán Scally ar CervicalCheck agus glacann sé le moltaí tábhachtacha uaidh chun tacú le mná

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, na chéad fhionnachtana ó Fhiosrúchán Scally ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck) a fhoilsiú inniu (Dé Máirt). Ghlac sé le moltaí ón bhFiosrúchán freisin.

Tá na fionnachtana leagtha amach in dhá thuarascáil a chuir an Dr Gabriel Scally faoi bhráid an Aire, is iad sin: tuarascáil ina bpléitear le ceann amháin de na téarmaí tagartha agus tuarascáil ina leagtar amach an dul chun cinn atá déanta go dtí seo.

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, “Fáiltím roimh na chéad tuarascálacha ón Dr Scally agus tá áthas orm glacadh leis na moltaí ina n-iomláine.  Déantar sé mholadh thábhachtacha san iomlán, agus é mar aidhm leo tacú le mná agus feabhas a chur ar an bhfaisnéis atá ar fáil d’úsáideoirí CervicalCheck.

Is iad seo a leanas na moltaí sin:

  • Go ndéanfaí íocaíocht ex gratia €2,000 láithreach leis na mná uile lena mbaineann nó le neasghaol aon mhná nach maireann, á aithint go bhfuil sé tábhachtach nach mbeidh aon bhacainní airgeadais roimh mhná maidir le páirt a ghlacadh san Fhiosrúchán Scóipe agus in aon Choimisiún Fiosrúcháin a thiocfaidh as agus a dtuairimí a chur in iúl ina leith.
  • Go dtosófaí próiseas le haghaidh dul i mbun comhráite struchtúrtha le gach bean a ndeachaigh fadhbanna CervicalCheck i bhfeidhm orthu atá ag iarraidh go dtaifeadfaí a n-eispéireas, nó le baill teaghlaigh aon mhná nach maireann, más mian leo déanamh amhlaidh.
  • Go soláthrófaí ar líne treoir níos cuimsithí ar chlár scagthástála CervicalCheck.
  • Go dtabharfaí forbhreathnú níos soiléire, sna ráitis faisnéise a sholáthraítear do mhná faoi laigí na dtástálacha, ar na cúiseanna a bhféadfaí mínormáltachtaí a chailleadh le linn na scagthástála, toisc go bhféadfadh ailse cheirbheacs teacht ar dhuine de bhun na mínormáltachtaí sin.
  • Go rathófaí, san fhaisnéis a sholáthraítear do mhná in éineacht leis an bhfoirm toilithe, go dtabharfar rochtain oscailte iomlán dóibh ar a dtaifead scagthástála ceirbheacs ach é a iarraidh.
  • Go rathófaí, san fhaisnéis a sholáthraítear do mhná in éineacht leis an bhfoirm toilithe, go nochtfar na sonraí uile ar bhealach oscailte, tráthúil, tuisceanach agus cruinn i gcás go dtagann aon fhadhb nó earráid shuntasach chun cinn le linn an phróisis scagthástála nó tuairiscithe.

“Tar éis dom cead a fháil ón Rialtas, tá socruithe á ndéanamh agam anois go ndéanfar an íocaíocht ex gratia atá molta ag an Dr Scally.  Is é aidhm na híocaíochta sin dul i ngleic le haon bhacainní airgeadais a d’fhéadfadh a bheith roimh mhná maidir lena dtuairimí a chur in iúl mar chuid den phróiseas seo.  Ní chuirfeadh an íocaíocht sin bac ar aon íocaíocht eile a dhéanamh in am trátha.  D’iarr mé ar an Dr Scally freisin socruithe a shainaithint a bhféadfadh sé iad a chur i bhfeidhm mar chuid den phróiseas le haghaidh dul i mbun comhráite struchtúrtha.

“Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuair an Dr Scally amach gurb amhlaidh, maidir leis an bhfaisnéis a sholáthraítear do mhná in Éirinn a ghlacann páirt inár seirbhís scagthástála, go bhfuil an fhaisnéis sin gach pioc chomh maith leis an bhfaisnéis a sholáthraítear in áiteanna eile agus, i gcásanna áirithe, gur fearr an fhaisnéis sin ná an fhaisnéis a sholáthraítear in áiteanna eile. Fuair sé amach freisin gur mórláidreacht de chuid chlár na hÉireann is ea an próiseas trína gcomhlánaítear an fhoirm toilithe tráth na scagthástála.

“Mar sin féin, rinne sé roinnt moltaí tábhachtacha a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar an bhfaisnéis a sholáthraítear do mhná, lena n-áirítear treisiú leis na ráitis maidir le laigí na scagthástála.  Iarrfaidh mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na ceithre mholadh ina leith sin a chur chun feidhme láithreach.

“Nuair a chuir mé an Fiosrúchán ar bun, leag mé amach go soiléir gur ghá dúinn na fíricí a scrúdú agus freagraí a fháil go tapa do mhná Éireannacha, agus sainaithint á déanamh againn ar shaincheisteanna a bhféadfadh go mbeadh imscrúdú reachtúil iomlán ag teastáil ina leith.  Is mórchúis áthais dom go bhfuil ag éirí go maith le hobair an Dochtúra Scally. Thug sé liosta moltaí dom cheana féin chun feabhas a chur ar an bhfaisnéis a sholáthraítear do mhná a ghlacann páirt inár seirbhís scagthástála agus chun tacú leo sin atá ag iarraidh páirt a ghlacadh i bpróiseas Scally.  Thug an Dr Scally a fhocal dom go leanfadh sé le tuarascálacha a sholáthar de réir mar a chuirtear i gcrích iad ionas go bhféadfaimis leanúint le freagraí a thabhairt a luaithe a fhoilsítear iad.”

Tá an dá thuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte: https://health.gov.ie/blog/publications/scoping-inquiry-into-the-cervicalcheck-screening-programme/

CRÍOCH