Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a cuireadh ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí

Inniu, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a cuireadh ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí.

Chuir an tAire Sláinte an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun tar éis don Choiste Uile-Pháirtí Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí a mholadh go ndéanfaí gníomhaíocht phríobháideach a aistriú amach diaidh ar ndiaidh ó ospidéil phoiblí agus go seolfaí anailís neamhspleách ar thionchar an scartha.

Tar éis fhoilsiú na tuarascála, dúirt an tAire Harris, “Fáiltím roimh fhoilsiú na Tuarascála seo agus gabhaim buíochas leis an nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách as anailís a sheoladh ar ghníomhaíocht phríobháideach inár n-ospidéil phoiblí.

“Tá sé soiléir gur casta an rud é an cúram príobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí. Tá sé soiléir freisin go dtógfaidh aistriú den sórt sin am agus go mbeidh costas ag baint leis. Ceann de na hathchóirithe bunúsacha a shamhlaítear sa tuarascáil Sláintecare is ea córas ospidéal poiblí aon chisil a fhorbairt. Dá réir sin, ní mór aon chinntí ar chaiteachas, lena n-áirítear aon chinntí ar na saincheisteanna atá tarraingthe anuas sa Tuarascáil, a dhéanamh i gcomhthéacs chur chun feidhme an chláir Sláintecare agus Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020 i gcoitinne.

“Tá sé beartaithe agam dul i gcomhairle le geallsealbhóirí tábhachtacha agus le mo chomhghleacaithe sa Rialtas chun saincheisteanna cur chun feidhme tábhachtacha eile a bhreithniú sula dtabharfaidh mé tuairisc don Rialtas in am is i dtráth.”

Bhí an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách faoi chathaoirleacht ag an Dr Donal de Buitléir agus rinne sé ocht moladh a mheasann sé a bheith riachtanach chun gníomhaíocht phríobháideach a aistriú amach ó ospidéil phoiblí. Baineann cúig mholadh le conradh na lianna comhairleacha. Moltar i gceann eile go dtabharfaí reachtaíocht isteach chun a chinntiú go n-úsáidfear ospidéil phoiblí chun cóireáil a chur ar othair phoiblí, agus orthu sin amháin, a luaithe atá tréimhse cur chun feidhme deich mbliana an chláir Sláintecare thart. Baineann an dá mholadh eile le bailiú sonraí a fheabhsú agus leis an ról atá ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) in ospidéil phríobháideacha.

Dúirt an tAire freisin: “Mhol an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách líon beag gníomhartha beartais a chuirfeadh tús leis an aistear i dtreo córas ospidéal poiblí níos cothroime a bhaint amach, ar córas é ina gcuirtear cóireáil ar othair phoiblí, agus orthusan amháin, agus ina ndéantar amhlaidh ar bhealach cóir cothromasach. Níl aon amhras ann go mbeidh sé riachtanach roinnt roghanna deacra a dhéanamh ionas gur féidir na moltaí a chur chun feidhme. Mar sin féin, tá sé soiléir go gcabhróidh cur chun feidhme na moltaí go mór le cúram sláinte aon chisil a bhaint amach do gach othar poiblí, mar a shamhlaítear sa tuarascáil Sláintecare.”

Foilsíodh dhá anailís eile inniu freisin. In anailís amháin, rinne an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta scrúdú ar ghníomhaíocht phríobháideach i gcomhthéacs idirnáisiúnta agus, san anailís eile, d’fhéach Deloitte ar an tionchar a bheadh ag an togra ar árachas sláinte príobháideach. Ar leithligh ón obair atá i gceist anseo, d’fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta anailís ar ghníomhaíocht in ospidéil phoiblí agus in ospidéil phríobháideacha in Éirinn, 2015, mar Pháipéar Oibre.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách, mar aon leis na hanailísí ón Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta agus ó Deloitte, ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Tá an scrúdú ón Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ar ghníomhaíocht in ospidéil phoiblí agus phríobháideacha in Éirinn, 2015, Páipéar Oibre Uimh. 601, ar fáil anseo.

Cuireadh an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun mar thoradh ar mholadh ón gCoiste Uile-Pháirtí Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí á rá gur cheart anailís tionchair neamhspleách a sheoladh ar chleachtaí príobháideacha a scaradh ón gcóras poiblí.

Bhí an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách faoi chathaoirleacht ag an Dr Donal de Buitléir, cathaoirleach an Choimisiúin um Pá Íseal agus iarchomhalta de Bhord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Ba iad seo a leanas na comhaltaí eile den Ghrúpa:

• Alan Ahearne, Ollamh le hEacnamaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus comhalta de Bhord an Bhainc Cheannais
• Ann Doherty, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Chorcaí; iar-Stiúrthóir Náisiúnta FSS
• Nuala Hunt, Cuntasóir Cairte
• Barry O’Brien, Stiúrthóir Acmhainní Daonna Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; iar-Stiúrthóir Náisiúnta Acmhainní Daonna FSS

Na Moltaí atá sa Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách

• Reachtaíocht a thabhairt isteach chun a chinntiú go n-úsáidfear ospidéil phoiblí chun cóireáil a chur ar othair phoiblí amháin ó dheireadh thréimhse cur chun feidhme Sláintecare, ar tréimhse deich mbliana í, ar aghaidh.
• Ba cheart Conradh Lia Chomhairligh Sláintecare a bhronnadh i gcás gach ceapacháin nua lia chomhairligh. Is conradh é sin nach gceadaítear don fhaighteoir leis ach gníomhaíocht phoiblí amháin a dhéanamh in ospidéil phoiblí
• An pá a thabhairt ar ais chuig na leibhéil phá a bhí i bhfeidhm roimh mhí Dheireadh Fómhair 2012 le haghaidh chonarthaí Chineál A atá ann cheana agus le haghaidh Chonarthaí Lia Chomhairligh Sláintecare d’iontrálaithe nua
• Chun spreagadh a thabhairt dóibh aistriú chuig Conradh Lia Chomhairligh Sláintecare, ba cheart “íocaíocht athraithe conartha” a thairiscint do lianna comhairleacha ag a bhfuil conarthaí a comhaontaíodh sa bhliain 2008 (nó níos luaithe fós) agus faoina ndéanann an lia comhairleach gníomhaíocht phríobháideach ar shuíomh ospidéil phoiblí
• Scéim a thabhairt isteach chun maolú speisialta a cheadú ar uasteorainneacha pá chun aghaidh a thabhairt ar earcaíocht chuig poist fhíorspeisialaithe
• Ba cheart don Roinn Sláinte a chinntiú go ndéanfar feidhmeanna rialála cáilíochta agus sábháilteachta HIQA a leathnú chuig gach timpeallacht cúram sláinte
• Ba cheart sonraí cuimsitheacha a bhailiú ar chineál agus scála na gníomhaíochta sa chóras ospidéal príobháideach, agus ba cheart na sonraí sin a bheith coibhéiseach leis na sonraí a bhailítear sa chóras poiblí
• An córas comhaontaithe faireacháin agus tuairiscithe a chur chun feidhme chun faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh go diongbháilte ar an gconradh lia chomhairligh atá ann cheana