Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte an tuarascáil ón mBreitheamh Onórach Charles Meenan ar chóras malartach le haghaidh déileáil leis na héilimh a eascraíonn as CervicalCheck

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu an tuarascáil ón mBreitheamh Onórach Charles Meenan ar chóras malartach le haghaidh déileáil leis na héilimh a eascraíonn as CervicalCheck.

I mí Lúnasa, chuir an Rialtas de chúram ar an mBreitheamh Onórach Meenan a shainaithint cé na sásraí breise a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun imeachtaí sáraíochta cúirte a sheachaint do na mná agus na baill teaghlaigh a dtéann fadhbanna CervicalCheck i bhfeidhm orthu.

Sa tuarascáil ón mBreitheamh, atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte, moltar go mbunófaí Binse faoin reachtaíocht chun na héilimh a eascraíonn as CervicalCheck a éisteacht agus breith a thabhairt ina leith. Ba go príobháideach a d’éistfí éisteachtaí i mBinse agus bheadh siad níos neamhfhoirmiúla ná próiseas cúirte.

Cuirfear san áireamh sa chóras malartach sin an tsaincheist um dhliteanas, an ceart Bunreachtúil atá ag gach duine chun na cúirteanna a rochtain agus na cearta Bunreachtúla atá ag gach páirtí chun nósanna imeachta cothroma. Luann sé nach mór an córas a bheith deonach ar na cúiseanna sin.

Sa tuarascáil uaidh, aithníonn an Breitheamh Onórach Meenan misneach agus neart na mban agus na mball teaghlaigh leo a d’inis dó faoi na heispéiris atá acu i ndéileáil leis na hiarmhairtí millteanacha atá ag ailse cheirbheacs agus leis na héifeachtaí atá ag na torthaí ar iniúchtaí a rinneadh tar éis diagnóise a neamhnochtadh nó a nochtadh ar bhealach do-ghlactha.

Dúirt an tAire Harris: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mBreitheamh Onórach Meenan as an tuarascáil ríluachmhar atá ullmhaithe aige. Rinne sé saothar fairsing oibre, ar lena linn a chuaigh sé i gcomhairle leis na mná, lena mbaill teaghlaigh agus lena n-ionadaithe.”

“Ní mór do roinnt Ranna Rialtais breithniú a dhéanamh ar an tuarascáil ón mBreitheamh Onórach Meenan agus thug mé gealltanas ar maidin go gcuirfinn tograí faoi bhráid an Rialtais an mhí seo chugainn.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Ba iad seo téarmaí tagartha an Bhreithimh Onóraigh Meenan:

  1. Dul i dteagmháil leis na mná, lena mbaill teaghlaigh agus lena n-ionadaithe chun a mheasúnú cad a d’fhéadfaí a dhéanamh, dar leo, chun rogha eile ar imeachtaí cúirte a sholáthar.
  2. Measúnú a dhéanamh, i gcomhar leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus le comhlachtaí ábhartha eile (páirtithe Stáit, saotharlanna, árachóirí, slánaíochtóirí agus páirtithe a dtéitear i bhfeidhm orthu), ar an mbainistíocht cásanna, ar an dliteanas agus ar an gcandam a thagann chun cinn.
  3. ​Aird a thabhairt ar an obair ó Fhiosrúchán Scópála an Dr Gabriel Scally agus ón Athbhreithniú Painéil Saineolaithe Cliniciúla Idirnáisiúnta, rud a raibh Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe agus an Cumann Briotanach um Cholpascópacht agus Paiteolaíocht Cheirbheacsach ina bhun.
  4. Tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire Sláinte laistigh de dhá mhí. Ba cheart a mholadh sa tuarascáil conas a d’fhéadfaí na cásanna a réiteach lasmuigh de phróisis sáraíochta chúirte, ar bhealach íogair tráthúil atá oiriúnach do na cásanna sin a bhfuil saincheisteanna casta dliteanais agus roinnt páirtithe i gceist leo.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an tuarascáil seo ón mBreitheamh Onórach Meenan ar leithligh ón obair atá á déanamh aige mar Chathaoirleach ar an Sainghrúpa a bhfuil de chúram air Athbhreithniú a Dhéanamh ar an Dlí Tortanna agus ar na Córais Reatha um Éilimh Faillí Cliniciúla a Bhainistiú. Cuirfear an tuarascáil eatramhach ar obair an tSainghrúpa sin faoi bhráid an Aire Sláinte agus an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais go luath i mí na Nollag agus ba cheart an tuarascáil deiridh uaidh a chur ar fáil go luath sa bhliain 2019.