Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte an cúigiú tuarascáil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS)

  • Is ísle rátaí mortlaíochta do stróc anois ná ag am ar bith riamh
  • Is ísle rátaí teipe croí agus rátaí ospidéalaithe de bharr asma ná meánfhigiúirí idirnáisiúnta
  • Is airde úsáid beinsidhé-asaipín i measc daoine os cionn 65 bliana ná na meánfhigiúirí idirnáisiúnta atá ar eolas

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Luain) roimh fhoilsiú an cúigiú tuarascáil bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS), rud ina dtugtar forbhreathnú ar cháilíocht inár seirbhís sláinte.

Tarraingítear aird sa tuarascáil ar roinnt feabhsuithe a rinneadh sa tseirbhís sláinte thar an mbliain seo a chuaigh thart, lenar áiríodh an laghdú suntasach i rátaí mortlaíochta do stróc, an méadú i rátaí scagthástála do CPE agus éachtaí tábhachtacha eile amhail an glacadh méadaithe le scagthástáil ailse putóige.

Léirítear sa tuarascáil freisin, áfach, go bhféadfaí feabhsuithe a dhéanamh i roinnt réimsí, lena n-áirítear i réimse an vacsaínithe. Is faoi bhun spriocanna náisiúnta go fóill atá an glacadh leis an vacsaín fliú i measc daoine os cionn 65 bliana agus i measc oibrithe cúram sláinte.

Is ann do roinnt treochtaí ar ábhar imní iad maidir le beinsidhé-asaipín freisin agus léirítear den chéad uair riamh gurb ard, i gcomparáid le meánfhigiúirí idirnáisiúnta, atá úsáid an chógais i measc daoine os cionn 65 bliana.

Ag labhairt dó tráth fhoilsiú na tuarascála, dúirt an tAire Harris:
“Tá sé tábhachtach go n-úsáidfimis an tuarascáil seo chun aird a tharraingt ar na réimsí cúram sláinte sin a bhfuil ag éirí go maith leo. Is gá dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar réimsí ina bhféadfaimis feidhmiú ar bhealach níos fearr, scrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna féideartha leis an bhfeidhmíocht sin agus gníomhartha leantacha a dhéanamh ina leith freisin.

“D’fhéadfaí feabhas a chur ar ár bhfeidhmíocht ó thaobh rátaí imdhíonta de, mar shampla. Ní rud uathúil in Éirinn é an drogall roimh vacsaíniú, áfach. Is saincheist dhomhanda é agus shainaithin an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte é mar cheann amháin de na deich bpríomhbhagairt ar an tsláinte dhomhanda sa bhliain 2019.

“Léirítear sna figiúirí sa tuarascáil go bhfuil treochtaí éagsúla i réim ar fud tíortha difriúla maidir leis an drogall roimh vacsaíniú. Léirítear inti freisin nár cheart dúinn bheith réchúiseach faoin tsaincheist sin.”

Dúirt sé freisin:
“Beidh tuairisciú poiblí den chineál seo níos tábhachtaí fós de réir mar a chuirimid fís an chláir Sláintecare chun feidhme, rud a bhfuil mar aidhm leis athchóiriú a dhéanamh ar sheirbhís cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann ar mhaithe le seirbhís fhreagrúil nua-aimseartha a thairgeann an cúram ceart san áit cheart ag an am ceart a chruthú.

“Tarraingítear aird ar ghuth an othair sa tuarascáil seo freisin agus tugann an guth sin léargas luachmhar dár seirbhís sláinte. Mholfainn do dhaoine leanúint lena dtuairim faoina bhfanacht san ospidéal a chur in iúl tríd an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar atá ar siúl faoi láthair. Tá an tuarascáil ó NHQRS ar cheann de na bealaí inar féidir linn tionchar an athchóirithe a thomhas. Is cúis áthais dom foilsiú na tuarascála seo ag an Roinn Sláinte.”

Dúirt Jim Breslin, Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte:
“Fáiltím roimh an gcúigiú tuarascáil bhliantúil seo, a chomhordaítear agus a tháirgtear tríd an Roinn Sláinte. Tá sé tábhachtach go mbeadh faisnéis againn faoi fheidhmíocht ár seirbhíse sláinte ar mhaithe le bonn eolais a chur faoi na cinntí a dhéanann soláthraithe seirbhíse agus an lucht déanta beartas faoinár seirbhís sláinte. Tá sé tábhachtach freisin go n-úsáidfimis an tuarascáil seo chun measúnú a dhéanamh ar na réimsí sin ina bhfuil ag éirí lenár seirbhís sláinte agus ar na réimsí sin ina bhféadfaí feabhsuithe a dhéanamh. Foilsítear an tuarascáil ar ár suíomh Gréasáin chun faisnéis shoiléir a thabhairt d’othair agus do shaoránaigh faoi fheidhmíocht ár gcórais chúram sláinte agus chun a léiriú cén dóigh a bhfuil ag éirí lenár gcóras i gcomparáid le córais idirnáisiúnta.”

Dúirt Marita Kinsella, Stiúrthóir na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar:
“Léirítear sa tuarascáil don bhliain 2019 go ndearnadh feabhsuithe i roinnt réimsí. Mar shampla, tháinig laghdú ar úsáid antaibheathach sa phobal i ngach ceann de na trí bliana seo a chuaigh thart agus tá sé sin tábhachtach toisc gur dúshlán idirnáisiúnta í an fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach. Bhraith níos mó ná 90% d’othair ospidéil go raibh ról acu i gcinntí a dhéanamh faoina gcúram sa bhliain 2018.  Lean rátaí mortlaíochta do stróc ag laghdú thar na deich mbliana seo a chuaigh thart freisin a bhuí leis an bhfáil mhéadaithe ar sheirbhísí agus a bhuí le tionscnaimh feabhsúcháin cháilíochta.

“Tá ár rátaí marthanais d’ailse chíche, d’ailse scamhóg, d’ailse cheirbheacs agus d’ailse chalaireicteach gach pioc chomh maith leis na rátaí i dtíortha eile den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta freisin.”

Daoine a bhfuil sé de chúram orthu seirbhísí cúram sláinte a phleanáil agus a sholáthar agus/nó an beartas sláinte a fhorbairt ar bhonn áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, ba cheart dóibh an fhaisnéis atá tugtha sa tuarascáil seo a athbhreithniú agus a scrúdú. Tá an fhaisnéis sin tábhachtach maidir le cúram sláinte sábháilte ar ardchaighdeán a chinntiú in Éirinn trí phróiseas feabhsúcháin cháilíochta atá córasach agus leanúnach.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Léigh an cúigiú tuarascáil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú anseo.

Cúlra

Creat táscairí sláinte na hÉireann is ea an Córas Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS). Is ionann táscaire agus tomhas nó luach ar mhír ar leith. Tagann na focail ‘feidhmíochta’, ‘cáilíochta’ nó ‘sláinte’ ina dhiaidh go minic. Úsáidtear táscairí chun faisnéis inchomparáide a chur ar fáil agus chun dul chun cinn agus feidhmíocht a rianú le himeacht ama. Tá NHQRS ag ullmhú tuarascáil bhliantúil ón mbliain 2014 i leith agus foilsítear í ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte. Sa bhliain 2019, tá 38 dtáscaire feidhmíochta san iomlán ann ar fud cúig phríomhréimse:

Is é an aidhm atá ag NHQRS sásra a sholáthar trínar féidir sonraí nó faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi cháilíocht na struchtúr, na bpróiseas agus na dtorthaí cúram sláinte in Éirinn agus an fhaisnéis agus na sonraí sin a chur i gcomparáid le caighdeáin inghlactha nó leis an dea-chleachtas.

Tá NHQRS agus an struchtúr rialachais a ghabhann leis faoi stiúir ag Oifig an Phríomhoifigigh Mhíochaine. Is í an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a fhorbraíonn é. Tacaíonn an tAonad Staidrimh agus Anailísíochta sa Roinn Sláinte le forbairt na tuarascála.

Sa bhliain 2016, cuireadh coiste ilghníomhaireachta ar bun an athuair chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar threo straitéiseach NHQRS agus comhairle a thabhairt ina leith chun na táscairí roghnaithe a chomhaontú ar aon dul le treochtaí idirnáisiúnta agus leis an mbeartas sláinte in Éirinn
  • Sainmhínithe agus meiteashonraí a chomhaontú le haghaidh na dtáscairí agus
  • Tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire Sláinte.

Éascaíonn na comhaltaí den choiste cumarsáid i measc a n-eagraíochtaí féin i ndáil le próisis NHQRS agus i ndáil leis an tuarascáil bhliantúil uaidh. Tacaíonn grúpa teicniúil leis an gcoiste trí shaineolas agus taithí a sholáthar ar úsáid a bhaint as tomhais nó táscairí feidhmíochta chun cúram sláinte a thomhas agus faireachán a dhéanamh air.

Tuarascáil bhliantúil NHQRS

Méadaíonn foilsiú na tuarascála bliantúla an trédhearcacht inár gcóras cúram sláinte don phobal agus d’othair araon agus tugann sé spreagadh do sholáthraithe seirbhíse sláinte feabhsuithe a dhéanamh trína n-aird a tharraingt ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh cleachtais agus torthaí de.

Mar aon leis an trédhearcacht mhéadaithe atá ann inár gcóras cúram sláinte don phobal agus d’othair araon, tugann foilsiú na tuarascála spreagadh do sholáthraithe seirbhíse feabhsuithe a dhéanamh trína n-aird a tharraingt ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh cleachtais agus torthaí de. Más ann d’aon difríochtaí sna táscairí, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse na fionnachtana dearfacha agus diúltacha a scrúdú tuilleadh agus iad a mhíniú. Fágann sé sin go mbeidh anailís agus meastóireacht níos doimhne ag teastáil agus go mbeidh gá ann le gníomhartha leantacha a dhéanamh nuair is cuí.

Tá an tuarascáil ceaptha lena húsáid ag soláthraithe seirbhíse cúram sláinte agus ag an lucht déanta beartas cúram sláinte chun sainaithint a dhéanamh ar threochtaí ó thaobh cáilíocht cúram sláinte agus sábháilteacht othar de.