Preasráitis

Foilsíonn an tAire McEntee fionnachtana an athbhreithnithe ar an dóigh a ndéantar cúram baile a rialáil agus a mhaoiniú i dtíortha eile

Tá an t-athbhreithniú ina chéim thábhachtach i dtreo scéim nua cúram baile a fhorbairt d’Éirinn

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, foilsiú inniu (Dé Máirt) ar an athbhreithniú fianaise ón mBord Taighde Sláinte ar an dóigh a ndéantar cúram baile a rialáil agus a mhaoiniú sa Ghearmáin, san Ísiltír, sa tSualainn agus in Albain. Ba í an Roinn Sláinte a choimisiúnaigh an t-athbhreithniú fianaise ón mBord Taighde Sláinte, rud inar féachadh ar an bhfianaise atá ann sna ceithre thír lena mbaineann. Déantar cur síos ann ar bhearta rialála, amhail reachtaíocht, ar chaighdeáin náisiúnta, ar chreidiúnú ball foirne agus soláthraithe, ar incháilitheacht agus measúnú riachtanas, ar mhaoiniú gníomhaíochtaí rialála agus ar mhaoiniú na seirbhísí foirmiúla cúram baile iad féin.

Ag labhairt di faoi fhoilsiú an athbhreithnithe fianaise, dúirt an tAire: ‘Is í an chloch is mó ar mo phaidrín a chinntiú go bhfaighidh daoine scothaosta na tíre seo an cúram is fearr is féidir. I gcás a lán daoine, is é cúram fadtéarmach teach altranais é an cúram sin. I gcás roinnt mhaith daoine eile, áfach, is féidir an cúram is fearr a chur ar fáil dóibh ina dteach féin, agus iad ag fanacht i measc na ndaoine agus na bpobal a bhfuil grá acu dóibh. Ar an drochuair, is í an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne) an t-aon scéim reachtúil amháin atá i bhfeidhm againn sa tír seo faoi láthair chun cúram a thabhairt dár ndaoine scothaosta. Mar Aire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, táim meáite ar an scéal sin a athrú agus scéim reachtúil nua cúram baile a bhunú.

“Bíonn ag méadú ar an tábhacht a bhaineann le cúram baile mar chuid de na tacaí a thairgimid do dhaoine scothaosta agus leanfaidh an tacaíocht a bhaineann leis ar aghaidh ag méadú sa todhchaí de réir mar a mhéadaíonn an líon daoine scothaosta atá sa tír.  Meastar go mbíonn thart ar 20% de na daoine sa tír seo atá os cionn 65 bliana d’aois ag fáil seirbhís tacaíochta phobalbhunaithe de chineál éigin ón Stát gach bliain.  Táim tiomanta do shocruithe a chur i bhfeidhm chun tuilleadh cúraim a chur ar fáil sa phobal do dhaoine scothaosta ionas gur féidir leo cónaí ina dteach féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir.”

Dúirt an tAire ansin, “San athbhreithniú fianaise seo ón mBord Taighde Sláinte, fuarthas amach go gcuirtear roinnt prionsabal ar áireamh i gcúram baile rialáilte i dtíortha eile – caighdeáin, trédhearcacht, comhairliúchán, rogha, cothromas agus inbhuanaitheacht ina measc. Cuirtear na prionsabail sin chun feidhme tríd an reachtaíocht, tríd an mbeartas, tríd an straitéis, trí phleanáil seirbhísí agus trí mhaoiniú. Cabhróidh an t-eispéireas i dtíortha eile le bonn eolais a chur faoin díospóireacht nuair a bheidh cineálacha cur chuige i leith cúram baile foirmiúil a rialáil agus a mhaoiniú á mbreithniú againn amach anseo in Éirinn. Tá sé seo ina chéim thábhachtach i dtreo scéim reachtúil nua cúram baile a fhorbairt d’Éirinn.”

Dúirt an tAire freisin, “Próiseas casta ina mbeidh obair mhionsonraithe ullmhúcháin ag teastáil is ea an obair chun scéim reachtúil nua cúram baile a fhorbairt.  Cuireadh aonad tiomnaithe ar bun laistigh den Roinn Sláinte chun an obair sin a chur ar aghaidh mar ábhar práinne. “Tríd an bpróiseas comhairliúcháin, a mbeartaítear tús a chur leis faoi dheireadh mhí na Bealtaine, tabharfar deis do gach duine a bhfuil tuairimí acu faoin ábhar seo na tuairimí sin a chur in iúl. Ar na daoine sin tá na daoine scothaosta iad féin, a dteaghlach agus oibrithe cúram sláinte.”

Ghabh an tAire buíochas leis an mBord Taighde Sláinte as a chuid oibre, agus dúirt sí, ‘Tá an t-athbhreithniú seo ina chéim thábhachtach sa phróiseas atá ar bun ag an Roinn Sláinte faoi láthair chun a chinneadh cad é an cineál scéim cúram baile is fearr d’Éirinn ó thaobh cúrsaí rialála agus cistiúcháin de.  Tá sé mar thosaíocht agam an obair sin a chur ar aghaidh.”

Tá an t-athbhreithniú fianaise ón mBord Taighde Sláinte ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte agus ar shuíomh Gréasáin an Bhoird Taighde Sláinte.

Tuarascáil ón mBord Taighde Sláinte – Cineálacha cur chuige i leith seirbhísí cúram baile a rialáil agus a mhaoiniú i gceithre thír san Eoraip. Athbhreithniú fianaise.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Cuirtear síos san athbhreithniú fianaise ar na cineálacha cur chuige a ghlactar i leith seirbhísí foirmiúla cúram baile a rialáil agus a mhaoiniú i gceithre thír san Eoraip – is iad sin, an Ghearmáin, an Ísiltír, Albain agus an tSualainn.

Ba iad seo a leanas na ceisteanna uileghabhálacha a cuireadh sa taighde:

  1.        Déan cur síos ar an dóigh a rialáiltear seirbhísí foirmiúla cúram baile sna tíortha roghnaithe.
  2.        Déan cur síos ar na heispéiris (atá ag baill foirne agus ag cliaint) ar na gníomhaíochtaí rialála le haghaidh seirbhísí foirmiúla cúram                baile sna tíortha roghnaithe agus ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí sin.
  3.        Déan cur síos ar na cineálacha cur chuige a ghlactar i leith seirbhísí foirmiúla cúram baile a mheasúnú, a mhaoiniú agus a bhainistiú ó          thaobh airgeadais de sna tíortha roghnaithe.

Achoimre ar na Fionnachtana agus ar an gConclúid

Cuirtear roinnt prionsabal ar áireamh i gcúram baile rialáilte – caighdeáin, trédhearcacht, comhairliúchán, rogha, cothromas agus inbhuanaitheacht ina measc. Cuirtear na prionsabail sin chun feidhme tríd an reachtaíocht, tríd an mbeartas, tríd an straitéis, trí phleanáil seirbhísí agus trí mhaoiniú.

Is ar an dea-chleachtas a bhunaítear na caighdeáin i gcúram baile. Tríd is tríd, is iad geallsealbhóirí a chomhaontaíonn an cleachtas sin agus cuirtear chun feidhme é trí phróiseas creidiúnaithe, oiliúna, faireacháin agus cigireachta. Déanann gníomhaireachtaí faireacháin imscrúdú ar ghearáin freisin. Sna caighdeáin i seirbhísí foirmiúla cúram baile, baintear úsáid as táscairí feidhmíochta trédhearcacha agus as tuairisciú poiblí chun a chinntiú gur féidir le húsáideoirí roghnú eolach a dhéanamh ar sholáthraí cúram baile.

comhairliúchán ina mhórphrionsabal i gcúram baile rialáilte agus baintear amach é trí ról a thabhairt d’fhaighteoirí cúraim agus do gheallsealbhóirí eile san obair chun caighdeáin a fhorbairt. Tosca eile a éascaíonn an próiseas comhairliúcháin is ea measúnú an fhaighteora cúraim ar a riachtanais féin, pleanáil cúraim agus suirbhéanna ar shásamh úsáideoirí. Ina theannta sin, comhaontaíonn formhór na dtíortha agus a gcuid saoránach gur fearr i bhfad cúram baile ná cúram cónaithe nuair is féidir é a chur ar fáil. Feabhsaítear an próiseas comhairliúcháin agus cuirtear rogha úsáideoirí chun cinn freisin i gcásanna ina nglactar cur chuige lena dtairgtear ciseán seirbhísí ar féidir le daoine aonair iad a roghnú chun freastal ar a riachtanais féin, seachas cur chuige uileghabhálach.

Féachtar ina lán straitéisí le rogha othar a bhaint amach. Cuirtear chun feidhme í trí rogha seirbhísí, rogha cineálacha cur chuige cistiúcháin (buiséad pearsanta nó soláthar seirbhísí) agus rogha soláthraithe a chur ar fáil. Faoi mar atá luaite cheana féin, éascaítear an rogha soláthraithe trí rochtain a thabhairt ar thuarascálacha cáilíochta atá ar fáil don phobal.

cothromas ina phrionsabal eile atá i gceist le rochtain a thabhairt ar sheirbhísí foirmiúla cúram baile a chistítear go poiblí. Cuirtear chun feidhme é trí mheasúnú caighdeánaithe riachtanas sláinte, trí sholáthar seirbhísí atá bunaithe ar riachtanas agus trí íocaíochtaí arna gcoigeartú de réir acmhainne.

Glactar cur chuige an-chuimsitheach i leith inbhuanaitheachta sa Ghearmáin agus san Ísiltír, áit a bhforchuirtear árachas éigeantach cúraim fhadtéarmaigh agus comhíocaíochtaí arna gcoigeartú de réir acmhainne. I dtíortha cáinbhunaithe, baintear inbhuanaitheacht amach trí chistiú cáinbhunaithe a mhéadú, tríd an tairseach do rochtain ar sheirbhísí foirmiúla cúram baile a mhéadú ionas nach soláthrófar cúram ach do na daoine a bhfuil na riachtanais is mó acu leis, trí chomhíocaíochtaí a thabhairt isteach nó a mhéadú, agus tríd an gcostas iomlán a ghearradh i leith seirbhísí i gcásanna inar féidir le daoine íoc astu. Úsáidtear buiséid phearsanta chun costais a rialú freisin.

Costais: Is é an príomhchostas atá i gceist le cúram baile ná pá cúramóirí oilte. Má rialaítear costais i seirbhísí foirmiúla cúram baile, áfach, tá baol ann go laghdófar an pá do chúramóirí oilte, go laghdófar na huaireanta cúraim atá ar fáil nó go n-úsáidfear cúramóirí neamhoilte atá toilteanach glacadh le pá atá faoi bhun an ráta in aghaidh na huaire. Ceann de na míbhuntáistí féideartha a bhaineann le buiséid phearsanta is ea an baol nach gcuirfear caighdeáin rialáilte chun feidhme ina n-iomláine agus go ndéanfar dochar do cháilíocht an chúraim dá bharr sin.