Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris Scéim Ghinearálta an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017, lena mbunófar comhlacht chun an t-ospidéal nua do leanaí a reáchtáil

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, foilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017, a fhógairt inniu (Dé Máirt). Leis an mBille sin, cruthófar eintiteas reachtúil aonair chun an tospidéal nua do leanaí a reáchtáil.

Glacfaidh an comhlacht nua ceannas ar na seirbhísí atá á soláthar ag na trí ospidéal do leanaí i mBaile Átha Cliath faoi láthair (Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn; Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple; agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí in Ospidéal Thamhlachta). Is é an comhlacht sin a reáchtálfaidh an t-ospidéal nua do leanaí, atá á thógáil ar champas ar a mbeidh Ospidéal San Séamas comhlonnaithe. Reáchtálfaidh sé na hionaid othar seachtrach péidiatraiceach agus na hionaid chúraim phráinnigh in Ospidéal Uí Chonghaile agus in Ospidéal Thamhlachta freisin.

Dúirt an tAire Harris, “Cheadaigh an Rialtas Scéim Ghinearálta an Bhille um Shláinte Leanaí, 2017, an mhí seo caite agus tá lúcháir orm foilsiú na Scéime a fhógairt inniu. Is céim an-tábhachtach é seo i dtreo an ospidéil nua do leanaí agus tagann sé sna sála ar an gcinneadh ón Rialtas i mí Aibreáin infheistíocht a cheadú chun an t-ospidéal agus na hionaid ghaolmhara othar seachtrach agus chúraim phráinnigh a thógáil. Tugann an t-ospidéal nua sin deis iontach dúinn seirbhísí péidiatraiceacha do leanaí in Éirinn a bhunathrú chun feabhais trí othair agus baill foirne ó na trí ospidéal do leanaí atá ann cheana a thabhairt le chéile san aon eagraíocht amháin. Leis sin, cuirfear feabhas ar an eispéireas agus na torthaí do leanaí agus dá dteaghlach.”

Dúirt an tAire, “Foráiltear leis an mBille seo do chomhlacht aonair a bhunú a mbeidh sé de dhualgas air seirbhísí péidiatraiceacha a rialú agus a bhainistiú agus pleanáil a éascú le haghaidh baill foirne agus seirbhísí a aistriú chuig na hionaid othar seachtrach agus chúraim phráinnigh a osclófar roinnt blianta roimh oscailt an ospidéil nua do leanaí. Chomh maith leis sin, tacóidh an comhlacht nua le seirbhísí cliniciúla agus neamhchliniciúla a eagrú ar bhealach comhtháite ar fud na suíomhanna reatha sula mbogfar iad chuig an ospidéal nua.”

Mar chomhlacht corpraithe a bhunófar le hAcht den Oireachtas, beidh ag an eintiteas nua na cumhachtaí agus na feidhmeanna a theastóidh uaidh mar sheirbhís náisiúnta threasach phéidiatraiceach. Is aigesean freisin a bheidh an stádas riachtanach chun ról ceannaireachta a imirt ar bhonn náisiúnta i ndáil le cúram sláinte péidiatraiceach agus chun rannchuidiú a dhéanamh le taighde péidiatraiceach agus le nuálaíocht phéidiatraiceach ar bhonn idirnáisiúnta.

Dúirt an tAire Harris, “Cuirim fáilte mhór roimh an tacaíocht a fuarthas ó Bhord na dtrí ospidéal do leanaí agus an cinneadh seo á dhéanamh. Cuirim fáilte roimh an obair atá ar bun chun eintiteas dlíthiúil a bhunú don ospidéal nua freisin. Tríd an gCoiste Eintitis Dhlíthiúil atá i bhfeidhm ag an nGrúpa Ospidéal do Leanaí, fuarthas ionchur suntasach ó na daoine seo a leanas thar thréimhse fhada le linn ullmhú na dréachtreachtaíochta: Seán Sheehan, Turlough O’Sullivan, Liam Dowdall, Frank Magee agus Michael Scanlan – Cathaoirligh reatha agus iar-Chathaoirligh/Leas-Chathaoirleach ar na trí ospidéal do leanaí; an Dr Jim Browne – Cathaoirleach ar Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí; Eilísh Hardiman – Príomhfheidhmeannach ar an nGrúpa Ospidéal do Leanaí; agus Catherine Guy – comhalta de Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí.”

CRÍOCH

Nótaí d’eagarthóirí

Príomhfhorálacha na Scéime Ginearálta atá beartaithe

  • Is é teideal beartaithe an bhille ná an Bille um Shláinte Leanaí, 2017. Tá Scéim Ghinearálta an Bhille ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne
  • Comhlachtaí deonacha neamhspleácha atá ag soláthar cúram péidiatraiceach le fada an lá agus atá tiomanta do dhéanamh amhlaidh is ea na hospidéil reatha do leanaí. Tá gealltanas tugtha acu go dtiocfaidh siad le chéile mar eintiteas nua aonair. Is é an aidhm atá leis sin eintiteas aonair a chruthú a dhéanfaidh maoirseacht ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí sna trí ospidéal do leanaí, a dhéanfaidh bainistiú agus maoirseacht ar an obair a theastaíonn chun seirbhísí a chomhtháthú ar bhealach dearfach sábháilte san áitreabh nua, agus a dhéanfaidh rialú agus bainistiú ar an ospidéal nua do leanaí ar an gcampas ar a mbeidh Ospidéal San Séamas comhlonnaithe agus ar na hionaid chúraim phráinnigh in Ospidéal Uí Chonghaile agus in Ospidéal Thamhlachta.
  • Tá deich gcuid i gceist leis an Scéim Ghinearálta. Clúdófar léi bunú, feidhmeanna agus cumhachtaí, ábhair Bhoird, fostaíocht, lena n-áirítear ról an Phríomhfheidhmeannaigh, agus cuntasacht agus caighdeáin.
  • Leis an reachtaíocht, forálfar do shócmhainní agus dliteanais a aistriú, faoi réir próisis díchill chuí agus aon neamhchosaint fhéideartha don Stát. Forálfar léi freisin do bhaill foirne agus sonraí a aistriú chuig an gcomhlacht nua ó Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí in Ospidéal Thamhlachta.
  • Ar na feidhmeanna beidh soláthar seirbhísí sláinte, taighde, oideachas agus feidhmeanna gaolmhara. I measc nithe eile, áireofar leis na cumhachtaí úinéireacht na talún agus na réadmhaoine agus an cumas chun dul isteach i gconarthaí, faoi réir na ceaduithe riachtanacha a fháil. (TABHAIR FAOI DEARA: Is le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an talamh ar champas Ospidéal San Séamas ar a dtógfar an t-ospidéal. Beidh an talamh agus an foirgneamh faoina húinéireacht fós tar éis thógáil an fhoirgnimh.)
  • Beidh Bord ann a bheidh comhdhéanta de 12 chomhalta, an Cathaoirleach san áireamh. Beidh an chéad Bhord comhdhéanta de Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí. Ina dhiaidh sin, is iad ainmnithe de chuid an Bhoird agus an Aire a cheapfar chuig an mBord. Is é an tAire a cheapfaidh gach comhalta Boird. Beidh de chumhacht ag an Aire comhaltaí aonair Boird nó an Bord ar fad a bhaint in imthosca áirithe.

Leasú ar I.R. Uimh. 246/2007: An tOrdú um Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh (Bunú), 2007

  • Baineann gné thánaisteach den reachtaíocht le leasuithe ar an Ordú um Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh (Bunú), 2007
  • Is é is Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh ann ná comhlacht corparáideach a bunaíodh sa bhliain 2007 le hIonstraim Reachtúil faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí Corparáideacha). Tá freagracht air as tionscadal an ospidéil do leanaí a sholáthar. Mar atá leagtha amach san Ordú Bunaithe, áirítear le feidhmeanna an Bhoird ospidéal náisiúnta péidiatraiceach a phleanáil, a dhearadh, a thógáil, a fhearastú agus a threalmhú, mar aon le feidhmeanna breise a bhaineann le pleanáil le haghaidh seirbhísí, le hacmhainní daonna agus le daonchairdeas. Is feidhmeanna oibríochtúla iad na feidhmeanna breise sin. Dá bhrí sin, tá siad ar leithligh ón tionscadal caipitil é féin. Tá sé beartaithe na feidhmeanna sin a scriosadh ós rud é go bhfuil siad cuí maidir le comhlacht an ospidéil nua do leanaí agus go dtiocfaidh siad faoina choimirce.