Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris plean nua chun an líon agus an cineál altraí a theastaíonn i ngach barda ospidéil ar fud na tíre a chinneadh

Leis an bPlean, athrófar an dóigh a soláthraímid foireann do bhardaí, rud a fheabhsóidh torthaí othar, a laghdóidh an caiteachas ar bhaill foirne gníomhaireachta agus a mhéadóidh an sásamh atá ag baill foirne as a bpost

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, seoladh inniu (Dé Luain) ar phlean nua chun an líon agus an cineál altraí a theastaíonn i ngach barda ospidéil ar fud na tíre a chinneadh. Is é an toradh atá ar an bplean go dtugtar tús áite sa phróiseas do riachtanais na n-othar.

Seoladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu “Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Ospidéil Aosach in Éirinn”.

Dírítear sa Chreat ar dhea-thorthaí othar a sholáthar agus ar thimpeallacht oibre níos folláine agus níos tarraingtí a chruthú don fhoireann.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Harris: “Den chéad uair riamh in Éirinn, leagtar amach sa Chreat seo na riachtanais soláthar foirne agus an meascán scileanna a theastaíonn inár mbardaí ospidéil chun na torthaí is fearr d’othair a bhaint amach. Cuirfear ar ár gcumas leis an gCreat an líon cuí altraí agus cúntóirí cúram sláinte a theastaíonn le haghaidh gach barda a chinneadh bunaithe ar an líon othar agus ar a riachtanais ar leith, agus ní ar mhéid an bharda amháin.

“Taispeánadh i dtástáil an Chreata seo go rachfaí chun tairbhe go mór d’othair agus do bhaill foirne araon. Ba iad na torthaí a bhí ar an gCreat gur feabhsaíodh cáilíocht an chúraim, gur laghdaíodh fad an fhanachta san ospidéal agus gur tháinig méadú ar an leibhéal sásaimh leis an gcúram a fuarthas. Ina theannta sin, thuairiscigh baill foirne go raibh siad níos sásta as a bpost. Chomh maith leis sin, bhí laghdú marthanach ann, a bhí cothrom le 95% in áiteanna, san úsáid atáthar ag baint as baill foirne gníomhaireachta. Tá áthas orm a rá gur ag teacht chun cinn atá dea-threocht maidir le rátaí mortlaíochta níos ísle.

“Is léir gurb oiriúnach don fheidhm atá an Creat seo. Is é an chéad chéim eile, dá bhrí sin, go dtosódh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar phlean náisiúnta cur chun feidhme a fhorbairt, ag tosú lena chur chun feidhme de réir a chéile ar fud ár n-ospidéal. Táim ag súil le toradh an phróisis sin a fheiceáil.”

Forbraíodh an creat ar bhonn taighde idirnáisiúnta agus comhairliúcháin le príomh-gheallsealbhóirí. Triaileadh é i dtrí shuíomh ospidéil, ba iad sin, Ospidéal Beaumont, Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, agus Ospidéal Naomh Colmcille, Baile Uí Lachnáin.

Tá an creat ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Críoch 

Nótaí don Eagarthóir

Cúlra

Bunaíodh Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais sa bhliain 2014 chun creat a fhorbairt atá dírithe ar thacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna (trína dtagraíonn soláthar foirne altranais don fhoireann altranais, lena n-áirítear róil mar altraí agus mar chúntóirí cúram sláinte) a chinneadh i raon mórspeisialtachtaí.  Díríodh i gCéim I ar shuíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach in Éirinn.

Tá an Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna bunaithe ar cheithre cholún, atá mar seo a leanas:

1) Gnéithe Othar – cuid dhílis den chéad cholún seo is ea an creideamh agus an fhianaise nach ionann gach othar agus, dá bhrí sin, go mbíonn riachtanais dhifriúla chúraim acu. Is amhlaidh, mar sin, gur bainteach go díreach leis an othar atá na gnéithe go léir a théann i bhfeidhm ar chinneadh an tsoláthair foirne shábháilte altranais agus an mheascáin scileanna. Dá bharr sin, ní mór riachtanais chúraim othar a mheasúnú go córasach agus go comhsheasmhach chun an soláthar foirne ceart agus an meascán scileanna ceart a thomhas. Ar áireamh sa cholún seo tá tomhais ghéarchúise agus spleáchais, cúram speisialta duine le duine agus breithiúnas gairmiúil.

2) Soláthar Foirne Altranais – cuid dhílis den dara colún seo is ea an creideamh agus an fhianaise gur cuid thábhachtach de chúram sábháilte ar ardchaighdeán a sholáthar d’othair iad méid agus meascán scileanna na foirne cúraim altranais (Aiken et al. 2014, Kane et al. 2007). Is iad na gnéithe a théann i bhfeidhm ar chinneadh an tsoláthair foirne altranais agus an mheascáin scileanna na gnéithe sin atá bainteach go díreach leis an bhfoireann cúraim altranais i suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta d’othair chónaitheacha aosacha in ospidéil ghéarmhíochaine. Ar áireamh sa cholún seo tá próifílí foirne, meascán scileanna (altra, cúntóir cúram sláinte), earcaíocht, neamhláithreachtaí beartaithe agus neamhbheartaithe agus pointí claochlaithe.

3) Tosca Eagraíochta – cuid dhílis den cholún seo is ea an creideamh agus an fhianaise go dtéann na gnéithe den timpeallacht eagraíochta i bhfeidhm go díreach ar chumas na foirne altranais cúram sábháilte éifeachtach a sholáthar (féach an tuarascáil athbhreithnithe ar fhianaise). Áirítear leis na gnéithe sin timpeallacht an bharda, cultúr eagraíochta, próisis chúraim bharda/eagraíochta, agus méid agus leagan amach an bharda. Dá mhéad dearfacht atá ann sa chultúr eagraíochta agus i dtimpeallacht an bharda, áit a dtugtar urraim agus tacaíocht do bhaill foirne, a bhforbraítear iad agus a n-éistear lena dtuairimí, is amhlaidh is fearr na torthaí d’othair agus do bhaill foirne araon (Kapinos et al. 2012; West & Lyubovnikova 2013; West & Dawson 2012). Ar áireamh sa cholún seo tá ceannaireacht barda, próisis chúraim agus samhlacha cúraim.

4) Torthaí – tá an colún seo bunaithe ar an gcreideamh agus ar an bhfianaise go dtéann an soláthar foirne altranais agus an meascán scileanna i bhfeidhm go díreach ar thorthaí d’othair agus do bhaill foirne (Aiken et al. 2014; Aiken et al. 2012; Duffield et al. 2011; Griffiths et al. 2014; Simon et al. 2014). Dá bhrí sin, ní mór faireachán a dhéanamh ar thorthaí othar is inchurtha i leith baill foirne agus altraí chun a dhéanamh amach cé acu atá nó nach bhfuil an soláthar foirne altranais agus an meascán scileanna ar leibhéal sábháilte agus in ann freastal go leordhóthanach ar riachtanais othar. Ar áireamh sa cholún seo tá Eochairtháscairí Feidhmíochta is inchurtha i leith altraí, eispéiris bhall foirne agus othar agus Cásanna inar Fágadh Cúram Gan Déanamh iontu.

Ba bhunaithe ar fhianaise a bhí an cur chuige a ghlacadh chun an creat seo a fhorbairt agus chun an acmhainn atá aige dea-thorthaí a sholáthar sa chleachtas a thástáil.

Torthaí an chláir threorach

Triaileadh an creat mar chuid de chlár treorach a reáchtáladh i sé bharda i dtrí shuíomh ospidéil de mhéideanna difriúla (Samhail 4, Samhail 3 agus Samhail 2). Leathnaíodh an clár treorach go deich mbarda eile ina dhiaidh sin. Leanfar le tionchar chur chun feidhme an chreata a thomhas ar bhonn fadaimseartha mar chuid den chlár taighde sin. Léiríodh sa chlár treorach go raibh dáileadh míchothrom altraí agus cúntóirí cúram sláinte ann ar fud na mbardaí lena mbaineann. Léiríodh ann freisin gur theastaigh ó roinnt bardaí na nithe seo a leanas: (i) méadú ar an soláthar foirne altranais; (ii) athrú ar na socruithe meascán scileanna chun cóimheas 80:20 idir altraí agus cúntóirí cúram sláinte a bhaint amach; agus (iii) athrú ón spleáchas ar chúntóirí cúram sláinte a earcaítear ó ghníomhaireachtaí chuig poist bhunaithe a chruthú le haghaidh cúram duine le duine a thabhairt.

I gcomhthráth le tréimhse an chláir threorach, reáchtáladh clár taighde trí bliana i gcomhar leis an mBord Taighde Sláinte chun bonn eolais a chur faoin meastóireacht ar thionchar an chláir threorach agus ar na torthaí uaidh.

Taispeánadh i dtorthaí an chláir threorach gur baineadh tairbhí amach d’othair agus do bhaill foirne agus gur gnóthaíodh éifeachtúlachtaí marthanacha airgeadais. Áiríodh iad seo a leanas le torthaí an chláir threorach:

·          Méadú ar shásamh othar maidir leis an gcúram a fuair siad agus iad san ospidéal

  • Cásanna inar Fágadh Cúram Gan Déanamh (is iad sin, gníomhaíochtaí cúraim a bhí riachtanach ach a fágadh gan déanamh i seal oibre is déanaí an altra) – Bhí laghdú 58% ann ar an líon Cásanna inar Fágadh Cúram Gan Déanamh idir an chéim réamh-idirghabhála agus an chéim iar-idirghabhála
  • Torthaí is Inchurtha i leith Altraí, ar riochtaí iad a thagann ar an othar le linn dó/di bheith san ospidéal, amhail niúmóine a fhaightear san ospidéal, brúchneácha agus/nó titimí. Rinneadh roinnt torthaí othar is inchurtha i leith cúram altranais a thomhas trí anailís a dhéanamh ar shonraí ón gcóras Fiosrúchán Othar Cónaitheach Ospidéil (HIPE).  Léiríodh san anailís tosaigh ar na sonraí sin gur tháinig méadú 0.66% in aghaidh an lae ar thorthaí othar is inchurtha i leith altraí i dTréimhse Ama 1 (roimh chur chun feidhme an chreata) agus gur tháinig laghdú 0.88% orthu i dTréimhse Ama 2 (tar éis chur chun feidhme an chreata). Chuaigh an laghdú ar dhrochthorthaí a baineadh amach go dtí seo i bhfeidhm ar chúram othar agus ar chúrsaí eacnamaíocha araon. Maidir leis an dóchúlacht go dtiocfadh riocht is inchurtha i leith altraí ar othar, léiríodh san anailís gur thosaigh sí ag laghdú i dTréimhse Ama 2. Is gá bheith faichilleach leis na sonraí sin, áfach, toisc go mbíonn tuilleadh sonraí á mbailiú agus á n-anailísiú go fóill mar chuid den chlár fadaimseartha taighde. Baineann meánchostas €2,397 (an Oifig Praghsála Cúram Sláinte) le gach toradh is inchurtha i leith altraí
  • Rátaí Mortlaíochta: Sna bardaí sin ina raibh an méadú is mó ó thaobh soláthar foirne de (Ospidéal 1) sa chéim réamh-idirghabhála, fuair 2.5% d’othair bás le linn a bhfanachta sna bardaí treorach. Laghdaíodh an figiúr sin go 1.6% sa chéim iar-idirghabhála. Tabhair faoi deara gur úsáideadh rialuithe chun an cineál othair agus an cineál ospidéil a chur san áireamh. Cé gur laghdú suntasach é sin, is gá tuilleadh oibre a dhéanamh ar an ngaol idir an feabhas ar rátaí mortlaíochta agus feabhsuithe ar an soláthar foirne altranais. Chun déanamh amhlaidh, beidh sé riachtanach méid an tsampla a mhéadú go mór agus na torthaí a thomhas thar thréimhse ama níos faide
  • Laghdú ar an bhFad Fanachta – Tríd is tríd, bhí meánlaghdú 0.52 lá ann ar an bhfad fanachta. D’éirigh le barda amháin laghdú 3 lá a bhaint amach tar éis chur chun feidhme an chreata
  • Laghdú marthanach ar an úsáid ball foirne gníomhaireachta/an úsáid ragoibre – Ceann de na torthaí is suntasaí a tháinig as moltaí an Chreata a chur chun feidhme ba ea an laghdú ar a mhéid a úsáideadh baill foirne gníomhaireachta i bhformhór na mbardaí. Bhí laghduithe suntasacha ann ar an úsáid ball foirne gníomhaireachta i roinnt cásanna, agus laghdú 95% bainte amach i mbarda amháin. Is fiú a thabhairt faoi deara gurb amhlaidh, i gcás bardaí nach raibh aon athruithe soláthar foirne iontu ach inar cuireadh moltaí an Chreata chun feidhme, gur tháinig laghdú ar a mhéid a úsáideadh baill foirne gníomhaireachta freisin nuair a cuireadh na figiúirí do Thréimhse Ama 1 agus do Thréimhse Ama 2 i gcomparáid lena chéile. Toradh suntasach eile – ní hé amháin gur tháinig laghdú ar an líon uaireanta a chuir baill foirne gníomhaireachta isteach thar thréimhse an chláir threorach, ach leanadh leis na laghduithe sin a choinneáil ar bun freisin. Tugann an méid sin le fios go bhfuil cobhsaíocht mhéadaithe ann ar na bardaí agus go bhfuil acmhainneacht ann an fórsa saothair a chobhsú ar feadh tréimhse níos faide toisc gurb iad baill foirne bhardabhunaithe a sholáthraíonn an chuid is mó den chúram anois
  • Neamhláithreacht laghdaithe – Tháinig laghdú foriomlán ar an neamhláithreacht (neamhláithreacht bhreoiteachta agus saoire teaghlaigh, máithreachais agus atruach) i bhformhór na mbardaí. Thuairiscigh formhór na mbardaí i dTréimhse Ama 2 rátaí neamhláithreachta breoiteachta a bhí faoi bhun an mheánfhigiúir náisiúnta 5% (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 2016). Bhí éagsúlacht ann ar chúiseanna séasúracha, áfach, agus tá tuilleadh taighde á dhéanamh ina leith sin faoi láthair
  • Laghduithe ar an altranas duine le duine – I gcéim réamh-idirghabhála an chreata, ba tríd an altranas duine le duine a cuireadh céatadán réasúnta ard d’uaireanta ar fáil. Tríd is tríd, sna bardaí treorach ina ndearnadh athruithe spriocdhírithe ar a soláthar foirne, tháinig laghduithe suntasacha ar an ngá a bhí leis an altranas duine le duine, agus na laghduithe sin sa raon idir 74% agus 88%. Mar thoradh ar an úsáid réasúnta fairsing a baineadh as an altranas duine le duine roimh thabhairt isteach an Chreata, cuireadh tionscnamh chun feidhme chun cúram othar a dteastaíonn cúram duine le duine uathu a bhainistiú go gníomhach
  • Anailís Eacnamaíoch – Tríd is tríd, ba lú an costas míosúil ar na hathruithe riachtanacha ar an soláthar foirne a chur chun feidhme (€79,574) ná an coigilteas gníomhaireachta a gnóthaíodh (€82,480). Dá bhrí sin, gnóthaíodh glanchoigilteas míosúil (€2,905) ar fud na sé bharda treorach le linn an Creat a chur chun feidhme go dtí seo
  • Meascán Scileanna – sa chéim réamh-idirghabhála, bhí éagsúlacht ann maidir leis an meascán scileanna ar na bardaí treorach, agus meánmheascán 75:25 idir altraí agus cúntóirí cúram sláinte taifeadta iontu. Tugtar faoi deara gur baineadh an meascán scileanna 80:20 amach sa chéim iar-idirghabhála, faoi mar a mholtar sa chreat
  • Torthaí Foirne – Tríd is tríd, bhí feabhsuithe ann sna réimsí seo a leanas: dearcthaí na foirne maidir leis an gcomhghleacaíocht idir dochtúirí agus altraí; ceannaireacht agus tacaíocht; rannpháirtíocht altraí i ngnóthaí ospidéil; agus an cumas chun prionsabail an altranais a chur i bhfeidhm ar son cháilíocht an chúraim. I gcás na mbardaí sin ina ndearnadh athruithe ar a soláthar foirne go háirithe, tháinig méadú suntasach ar fhéintuairisciú ag altraí maidir le cáilíocht an chúraim a tugadh d’othair. Mar an gcéanna, tuairiscíodh méadú foriomlán ar an líon ball foirne a raibh sé beartaithe acu fanacht sa ghairm