Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris an tríú tuarascáil bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú

 

Tá dea-dhul chun cinn déanta ar chásanna diaibéitis, cliseadh croí, stróc agus MRSA a laghdú agus ar scagthástáil ailse
Tá imní ann go fóill faoin nglacadh leis an vacsaín in aghaidh papalómaivíreas daonna agus leis an vacsaín fliú

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (an 27 Meitheamh 2017) roimh fhoilsiú an tríú tuarascáil bhliantúil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS).

Is é aidhm an chórais sin sraith chothromaithe sonraí cúram sláinte a thuairisciú, ar sonraí iad lena gcuirtear feidhmíocht ár seirbhíse sláinte i gcomparáid le feidhmíocht córas sláinte idirnáisiúnta. Tá sé beartaithe go bhforbrófar NHQRS le himeacht ama chun go n-áireofar táscairí nua leis agus chun tosaíochtaí athraitheacha laistigh dár seirbhísí sláinte a léiriú.

Dúirt an tAire Harris: “Tá foilsiú na tuarascála seo ina bheart ríthábhachtach den obair atá á déanamh chun ár gcóras cúram sláinte a fheabhsú. Gné lárnach den phróiseas feabhsúcháin sin is ea faisnéis chruinn thráthúil a bheith againn. Mar sin, ba cheart d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ár n-ospidéil agus Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail leas a bhaint as a bhfuil sa tuarascáil seo chun cur leis an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo agus chun dul i ngleic go héifeachtach leis na hábhair imní a tarraingíodh anuas sa tuarascáil.”

Dúirt an tAire freisin, “Is mórúdar misnigh é go bhfuil feabhsuithe tagtha ar chuid mhór réimsí éagsúla. Mar shampla, tá laghdú suntasach tagtha ar rátaí ospidéalaithe de bharr diaibéitis agus cliseadh croí. Ina theannta sin, tá laghdú 28% agus 40% faoi seach tagtha le 10 mbliana anuas ar an líon básanna de bharr stróc iscéimeach agus taomadh croí. Tá ár rátaí scagthástála ailse agus ár seirbhísí cóireála gach pioc chomh maith le tíortha eile san Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) anois. Tá laghdú 66% tagtha ar rátaí MRSA ón mbliain 2006 i leith freisin.”

Tarraingítear aird sa tuarascáil chomh maith ar réimsí is gá a scrúdú agus a fheabhsú tuilleadh. Mar shampla, tá laghdú 17% tagtha le dhá bhliain anuas ar an nglacadh leis an vacsaín in aghaidh papalómaivíreas daonna. Is vacsaín í sin lena dtugtar cosaint ar ailse cheirbheacs.  Ina theannta sin, ní bhfuair ach aon trian d’oibrithe incháilithe cúram sláinte an vacsaín fliú i mbliana. Tá éagsúlacht ann i measc na n-ospidéal go fóill maidir leis na rátaí ospidéalaithe de bharr galar scamhóige toirmeascach ainsealach (COPD), cliseadh croí agus asma. Is an-ard atá na rátaí ospidéalaithe d’othair a bhfuil COPD orthu chomh maith.

Dúirt an Dr Kathleen Mac Lellan, Stiúrthóir ar an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, “Gné lárnach den phróiseas timthriallach feabhsúcháin cháilíochta is ea sonraí a bhailiú. Is gá leas a bhaint as na sonraí sin freisin, áfach. Mar sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse na difríochtaí agus an éagsúlacht atá tuairiscithe sna sonraí a scrúdú agus na cúiseanna taobh thiar díobh a iniúchadh.  Ba cheart don soláthraí seirbhíse sláinte atá freagrach gníomhartha leantacha a dhéanamh de réir mar is cuí freisin.”

Dúirt Brigid Doherty, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Patient Focus agus comhalta de choiste NHQRS, “Mholfainn do sholáthraithe seirbhíse sláinte fionnachtana na tuarascála a athbhreithniú agus iad a úsáid ansin chun athruithe a dhéanamh agus chun feabhas a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht na seirbhíse a sholáthraíonn siad d’othair. Fáiltím roimh an ngrafaic faisnéise nua atá ar fáil i mbliana chomh maith. Tugtar léi spléachadh ar an bhfaisnéis is tábhachtaí agus éascófar léi scaipeadh na bpríomhfhionnachtana”.

Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Cúlra
Creat táscairí sláinte na hÉireann is ea an Córas Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS). Is ionann táscaire agus tomhas nó luach ar mhír ar leith. Tagann na focail ‘feidhmíochta’, ‘cáilíochta’ nó ‘sláinte’ ina dhiaidh go minic. Úsáidtear táscairí chun faisnéis inchomparáide a chur ar fáil agus chun dul chun cinn agus feidhmíocht a rianú le himeacht ama. Tá NHQRS ag ullmhú tuarascáil bhliantúil ón mbliain 2014 i leith agus foilsítear í ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte. Sa bhliain 2017, tá 27 dtáscaire feidhmíochta san iomlán ann ar fud cúig phríomhréimse:

 

Is é an aidhm atá ag NHQRS sásra a sholáthar trínar féidir sonraí nó faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi cháilíocht na struchtúr, na bpróiseas agus na dtorthaí cúram sláinte in Éirinn agus an fhaisnéis agus na sonraí sin a chur i gcomparáid le caighdeáin inghlactha nó leis an dea-chleachtas.

Tá NHQRS agus an struchtúr rialachais a ghabhann leis faoi stiúir ag an bPríomhoifigeach Míochaine. Tá sé lonnaithe san Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte. Sa bhliain 2016, cuireadh coiste ilghníomhaireachta ar bun an athuair chun maoirseacht a dhéanamh ar threo straitéiseach NHQRS agus chun comhairle a thabhairt ina leith; chun na táscairí roghnaithe a chomhaontú ar aon dul le treochtaí idirnáisiúnta agus leis an mbeartas sláinte in Éirinn; chun sainmhínithe agus meiteashonraí a chomhaontú le haghaidh na dtáscairí; agus chun tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire Sláinte. Éascaíonn na comhaltaí den choiste cumarsáid i measc a n-eagraíochtaí féin i ndáil le próisis NHQRS agus i ndáil leis an tuarascáil bhliantúil uaidh. Tacaíonn grúpa teicniúil leis an gcoiste trí shaineolas agus taithí a sholáthar ar bhearta nó táscairí feidhmíochta cúram sláinte a thomhas agus ar fhaireachán a dhéanamh orthu.

Tuarascáil bhliantúil NHQRS
Méadaíonn foilsiú na tuarascála bliantúla an trédhearcacht inár gcóras cúram sláinte don phobal agus d’othair araon agus tugann sé spreagadh do sholáthraithe seirbhíse sláinte feabhsuithe a dhéanamh trína n-aird a tharraingt ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh cleachtais agus torthaí de.

Mar aon leis an trédhearcacht mhéadaithe atá ann inár gcóras cúram sláinte don phobal agus d’othair araon, tugann foilsiú na tuarascála spreagadh do sholáthraithe seirbhíse feabhsuithe a dhéanamh trína n-aird a tharraingt ar an éagsúlacht atá ann ó thaobh cleachtais agus torthaí de. Más ann d’aon difríochtaí sna táscairí, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse na fionnachtana dearfacha agus diúltacha a scrúdú tuilleadh agus iad a mhíniú. Fágann sé sin go mbeidh anailís agus meastóireacht níos doimhne ag teastáil agus go mbeidh gá ann le gníomhartha leantacha a dhéanamh nuair is cuí.

Daoine a bhfuil sé de chúram orthu seirbhísí cúram sláinte a phleanáil agus a sholáthar agus/nó an beartas sláinte a fhorbairt ar bhonn áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, ba cheart dóibh an fhaisnéis atá tugtha sa tuarascáil seo a athbhreithniú agus a scrúdú. Tá an fhaisnéis sin tábhachtach maidir le cúram sláinte sábháilte ar ardchaighdeán a chinntiú in Éirinn trí phróiseas feabhsúcháin cháilíochta atá córasach agus leanúnach.