Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare, ar garsprioc thábhachtach í i dtreo seirbhísí sláinte a athchóiriú

D’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare inniu.

Is é sin an ceann is déanaí de shraith garspriocanna tábhachtacha a baineadh amach i dtreo clár athchóirithe sláinte a sholáthar de bhun na tuarascála Sláintecare.

Dúirt an tAire Harris, “Leagtar amach sa tuarascáil Sláintecare fís do thodhchaí an chúraim shláinte ar feadh tréimhse deich mbliana. Ó foilsíodh an tuarascáil, tá obair á cur ar aghaidh ag an Rialtas i roinnt réimsí difriúla ar mhaithe leis an bhfís sin a chomhlíonadh. Táimid tiomanta do chúram sláinte a bhunathrú agus beidh infheistíocht, rialachas agus cuntasacht neartaithe agus clár comhleanúnach athchóirithe ag teastáil uainn chun déanamh amhlaidh.

Níos luaithe i mbliana, chuir an Rialtas infheistíocht shuntasach ar fáil sa Phlean Forbartha Náisiúnta le haghaidh acmhainn nua a chruthú agus seirbhísí a athfhorbairt ar fud na seirbhíse sláinte. A bhuí leis an infheistíocht sin, beifear in ann an acmhainn a leathnú ar fud na n-earnálacha pobail agus ospidéal géarmhíochaine agus beifear in ann saoráidí nua a fhorbairt nach ndéanfar ach gnáthaimh roghnacha iontu – rud atá ar cheann de na príomh-mholtaí sa tuarascáil Sláintecare. Beidh ról ríthábhachtach ag an gclár infheistíochta sin san athchóiriú a spreagadh.

Ag an am céanna, thug an Rialtas tús áite do rialachas agus bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), lena n-áirítear trí Bhord FSS a bhunú.  Beart tábhachtach eile sa phróiseas sin is ea an Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, a foilsíodh le déanaí. Rinneadh an post mar Chathaoirleach agus an post mar Ard-Stiúrthóir (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ainmnithe) ar FSS a fhógairt tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le déanaí freisin agus beidh ról ríthábhachtach ag na ceapacháin sin i bhfeabhas a chur ar bhainistíocht agus feidhmíocht na seirbhíse sláinte.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare, atá á foilsiú agam inniu, a thugtar an creat ar faoina chuimsiú a chuirfear an clár athchóirithe ar aghaidh ar fud an chórais ar fad. Beart eile sa phróiseas mionsonraithe cur chun feidhme don chlár atá sa Straitéis agus leagtar amach inti ceithre sprioc uileghabhálacha agus deich ngníomh straitéiseacha ardleibhéil a ndíreofar go sonrach orthu thar an gcéad trí bliana den chlár athchóirithe. Is é croí-aidhm na Straitéise na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí sláinte in Éirinn.”

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhghníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den chlár:

 • Bord FSS a bhunú agus FSS a athchumrú chun feabhas a chur ar chuntasacht agus chun tacú le cúram comhtháite
 • Samhail nua Cúram Sláinte a sholáthar trí Mháistirphlean nua um Chúram Saoránach a fhorbairt don tseirbhís sláinte agus trí shamhlacha nua cúraim a fhorbairt atá dírithe ar shláinte an daonra
 • Clár rannpháirtíochta poiblí a sheoladh ar Thorthaí Sláinte agus sraith imeachtaí a reáchtáil ar fud na tíre sa bhliain 2019/2020 chun dea-shláinte agus folláine a chur chun cinn
 • Cúram Pobail a fheabhsú, lena n-áirítear trí shaoráidí diagnóisice pobalbhunaithe a leathnú, trí sheirbhís nua altranais phobail a bhunú agus trí leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh in ionaid chúraim phríomhúil
 • Conradh na liachleachtóirí ginearálta a athchóiriú, lena n-áirítear trí ról méadaithe a thabhairt dóibh i ngalair ainsealacha a bhainistiú
 • Leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh i seirbhísí meabhairshláinte pobail
 • Scéim reachtúil nua a thabhairt isteach do sheirbhísí cúram baile
 • An creat incháilitheachta a athbhreithniú chun treochlár a fhorbairt le haghaidh teidlíocht uilechoiteann a bhaint amach
 • An acmhainn leapacha a mhéadú in ospidéil phoiblí
 • Láithreacha a roghnú agus tús a chur leis an bpróiseas pleanála le haghaidh ospidéil nua ghnáthamh roghnach a bhunú i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh
 • Dul i ngleic le hamanna feithimh fada in ospidéil ghéarmhíochaine trí leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh sa Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) agus trí chóras comhtháite um bainistíocht liostaí feithimh a fhorbairt
 • Straitéis chliniciúil náisiúnta agus pleananna straitéiseacha grúpaí ospidéal a fhorbairt chun eagrú seirbhísí ospidéil a threorú
 • Córais agus bonneagar a chur i bhfeidhm le haghaidh ríomhsheirbhísí sláinte

Tá struchtúir thiomnaithe chur chun feidhme á mbunú faoi láthair chun tacú leis an gclár athchóirithe.  Níos luaithe sa mhí, fógraíodh go mbeadh Oifig nua an Chláir Sláintecare faoi stiúir ag Laura Magahy Uas. agus go gcuirfí Comhairle Chomhairleach Sláintecare ar bun faoi chathaoirleacht ag an Dr Tom Keane. Leagtar amach sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare an tsraith iomlán struchtúr rialachais láidir atá á gcur i bhfeidhm chun a chinntiú go soláthrófar an t-athchóiriú go rathúil.

Chun aitheantas a thabhairt don ról lárnach a bheidh ag Oifig an Chláir, cuirfear de chúram ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Oifig an Chláir Sláintecare an Straitéis Cur Chun Feidhme a bheachtú ina Plean Gníomhaíochta níos mionsonraithe laistigh de thrí mhí ó dhul isteach san oifig di. Áireofar leis an obair sin athbhreithniú a dhéanamh ar na gníomhartha agus ar na frámaí ama gaolmhara; garspriocanna agus línte ama mionsonraithe a fhorbairt do bhliain a haon; agus freagracht a shannadh as gach gníomh.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar, “Is eol dúinn nach féidir lenár seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta, mar atá deartha faoi láthair, freastal ar na héilimh mhéadaitheacha atá á leagan orthu. Tá ár ndaonra ag athrú go tapa agus tá riachtanais chúram sláinte ag athrú dá bharr sin.  Tá comhaontú an-leathan ann gur gá dúinn bunathrú a dhéanamh ar an dóigh a soláthraímid cúram agus gur gá dúinn an bunathrú sin a phleanáil, a bhainistiú agus a sholáthar laistigh de chlár comhleanúnach athchóirithe ar fud an chórais ar fad.

“Fianaise go bhfuil sé ar intinn ag an Rialtas athchóiriú bunathraitheach a dhéanamh ar an gcóras sláinte thar an gcéad deich mbliana eile is ea an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare atá á foilsiú inniu. Tugtar inti an creat le haghaidh clár suntasach athraithe agus feabhsaithe, ar clár é a bhfuil mar aidhm leis an fhís fhadtéarmach atá leagtha amach sa tuarascáil Sláintecare a chomhlíonadh.”

Dúirt an tAire Harris: “Leagtar amach sa Straitéis Cur Chun Feidhme atá á foilsiú inniu clár inbhuanaithe athchóirithe do na blianta atá le teacht. Tá sí bunaithe go daingean ar an bhfís agus na bunphrionsabail den tuarascáil Sláintecare. Beidh feidhm ag an gclár athchóirithe ar fud na seirbhísí sláinte go léir agus beidh sé ina chlár casta. Ní lom láithreach a dhéanfar na hathruithe. Tá sé bunriachtanach go n-eagraímid an t-athchóiriú i gceart chun a chinntiú go mbeidh an cur isteach is ísle ann ar an soláthar leanúnach seirbhíse agus chun na cumasóirí riachtanacha agus na bunchlocha le haghaidh athchóirithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear bonneagar agus tacaí don fhórsa saothair sláinte.”

“Ní ba luaithe an mhí seo, rinneamar ceapacháin chuig dhá phríomhról chun an clár athchóirithe seo a threorú. Inniu, táimid ag foilsiú na straitéise lena dtreorófar cur chun feidhme sna trí bliana atá le teacht. Is boinn thábhachtacha iad sin le haghaidh dul chun cinn a dhéanamh ar an gclár athchóirithe seo.”

“Tabharfar tús áite do rannpháirtíocht an fhórsa saothair sláinte agus an phobail ar fud an phróisis athchóirithe agus forbrófar straitéis rannpháirtíochta mar cheann de na chéad ghníomhartha a dhéanfaidh Oifig an Chláir. Chun go n-éireoidh leis an straitéis, is gá go dtagann comhghuaillíocht leathan daoine le chéile faoin gclár, lena n-áirítear polaiteoirí, na gairmithe agus na baill foirne go léir sa tseirbhís sláinte, othair agus an pobal. Táim ag súil le hobair i gcomhar leis an lear geallsealbhóirí atá ann chun an straitéis a chomhlíonadh agus leis an rannpháirtíocht a gcuirfear tús léi sna seachtainí atá le teacht.”

Dúirt Laura Magahy, an Stiúrthóir nua ar Oifig an Chláir Sláintecare: “Fáiltím roimh an sainordú a tugadh don Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare le comhaontú an Rialtais.  Táim ag súil le tús a chur leis an obair ar an Straitéis a fhorbairt ina Plean Gníomhaíochta mionsonraithe, ag obair dom le húsáideoirí seirbhíse agus le soláthraithe seirbhíse chun stádas agus seicheamhú na nGníomhartha, an fhreagracht astu agus na hacmhainní a chuirfear ar fáil dóibh a dheimhniú ar thosú an phoist dom i mí Mheán Fómhair.”

Dúirt an Dr Tom Keane, Cathaoirleach ar an gComhairle Chomhairleach Sláintecare, “Cosúil le tíortha eile, is gá an córas sláinte in Éirinn a athrú go suntasach má tá sé chun freastal go cuí ar riachtanais sláinte an daonra. Ceannaireacht láidir, rialachas soiléir agus rannpháirtíocht éifeachtach geallsealbhóirí ar fud na hearnála sláinte, beidh siad go léir ríthábhachtach maidir le hathchóiriú rathúil a bhaint amach. Rud ríthábhachtach eile a bheidh san fhís fhadtéarmach don earnáil sláinte, ar fís í a gcloífear léi ó rialtas go rialtas. Is é sin an rud atá i gceist le Sláintecare.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

An Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare

Cheadaigh an Rialtas an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare an 17 Iúil 2018.

Is iad seo na ceithre sprioc uileghabhálacha atá ag an bPlean Cur Chun Feidhme Sláintecare:

 • Athchóiriú inbhuanaithe a sholáthar trí dhíriú ar chur chun feidhme agus ar rannpháirtíocht
 • Cúram ardcháilíochta, inrochtana agus sábháilte a sholáthar a chomhlíonann riachtanais an phobail
 • A chinntiú gurb inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de atá an tseirbhís sláinte
 • Cur ar chumas an chórais a spriocanna a chomhlíonadh

Tá 10 nGníomh Straitéiseacha mar bhonn agus thaca ag na spriocanna sin. Is gníomhartha iad sin a bhfuil a bpríomhghníomhartha agus a bpríomh-gharspriocanna féin acu (féach an Straitéis Cur Chun Feidhme le haghaidh tuilleadh sonraí). Is iad seo na 10 nGníomh Straitéiseacha a leagtar amach sa Phlean Cur Chun Feidhme Sláintecare:

 • Feabhas a chur ar rialachas, ar fheidhmíocht agus ar chuntasacht ar fud na seirbhíse sláinte.
 • Struchtúr éifeachtach cur chun feidhme agus rialachais a chur i bhfeidhm le haghaidh Sláintecare agus ciste aistrithe Sláintecare a bhunú chun tacú le príomh-athchóirithe.
 • Feabhas a chur ar phleanáil atá bunaithe ar shláinte an daonra agus samhlacha nua cúraim a fhorbairt chun cúram níos éifeachtaí níos comhtháite a sholáthar.
 • Cúram pobalbhunaithe a leathnú chun an cúram a thabhairt níos cóngaraí don bhaile.
 • An córas cúram géarmhíochaine a fhorbairt agus a nua-aoisiú chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin acmhainne reatha, agus comhtháthú idir an earnáil ospidéil agus cúram pobalbhunaithe a mhéadú.
 • Incháilitheacht a mhéadú diaidh ar ndiaidh chun aistriú i dtreo cúram sláinte uilechoiteann agus chun tacú le haistriú chuig cúram pobalbhunaithe.
 • An córas cistiúcháin a athchóiriú chun tacú le samhlacha nua cúraim agus chun luach a bhrú chun cinn ar mhaithe le húsáid níos fearr a bhaint as acmhainní.
 • Cur chun feidhme a dhéanamh ar bhearta a bhfuil mar aidhm leo aghaidh a thabhairt ar neamhionannais sa rochtain ar chúram ospidéil ghéarmhíochaine phoiblí, ar bearta iad atá bunaithe ar an measúnú neamhspleách tionchair
 • Forbairt a dhéanamh ar fhórsa saothair inbhuanaithe athléimneach a dtacaítear leis agus a gcuirtear ar a gcumas an fhís Sláintecare a sholáthar.
 • Bonneagar nua-aimseartha ríomhsheirbhísí sláinte a chur i bhfeidhm agus feabhas a chur ar acmhainní sonraí, taighde agus meastóireachta.

Tá an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare ar fáil ag www.gov.ie/Sláintecare

Gníomhartha a rinneadh ó fhoilsiú na Tuarascála Sláintecare i leith

Áirítear iad seo a leanas leis na bearta a rinne an Rialtas cheana féin de bhun na moltaí atá sa tuarascáil Sláintecare:

 • Grúpa Neamhspleách a chur ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an gCleachtadh Príobháideach in Ospidéil Phoiblí
 • Comhairliúchán poiblí a reáchtáil ar ailíniú geografach na nGrúpaí Ospidéal agus na nEagraíochtaí Sláinte Pobail
 • Tús a chur leis an idirbheartaíocht ar chonradh nua le haghaidh liachleachtóirí ginearálta
 • An Plean Forbartha Náisiúnta a fhoilsiú, rud lena bhforáiltear do mhórchlár infheistíochta is fiú €10.9 billiún san iomlán sa tseirbhís sláinte. Bhí an tAthbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte ina bhonn eolais faoin bPlean agus déantar soláthar sa Phlean d’acmhainn shuntasach bhreise a chruthú, faoi mar a moladh san Athbhreithniú. Áirítear leis an acmhainn bhreise sin 2,600 leaba ospidéil ghéarmhíochaine, 3 shaoráid nua le haghaidh gnáthaimh roghnacha agus 4,500 leaba cúram pobail.
 • An Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, a fhoilsiú chun Bord nua FSS a bhunú.