Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris agus an tAire Corcoran Kennedy an Tuarascáil Bhliantúil do 2015 maidir leis an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac: Plean Gníomhaíochta

Chuir an tAire Harris agus an tAire Corcoran Kennedy fáilte inniu roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla don bhliain 2015 maidir leis an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac: Plean Gníomhaíochta.

Seoladh an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac faoin gcreat Éire Shláintiúil sa bhliain 2013. Leagtar sprioc síos ann go mbeidh Éire saor ó thobac (is é sin, go mbeidh ráta leitheadúlachta caitheamh tobac faoi bhun 5% aici) faoin mbliain 2025. Foilsíodh plean gníomhaíochta ardleibhéil don doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac i mí an Mhárta 2015. Ceanglaítear le ceann amháin de na gníomhartha ar an Roinn Sláinte tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú maidir le cur chun feidhme na ngníomhartha atá leagtha amach ann.

Dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm amharc ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo ar mholtaí an doiciméid bheartais Éire atá Saor ó Thobac a chur chun feidhme.  Is eol dom go bhfuil aiféala ar a lán daoine gur thosaigh siad ag caitheamh tobac agus go bhfuil siad ag iarraidh éirí as an tobac dóibh féin agus dá dteaghlach. Is é sin an fáth ar gá dúinn leanúint le tús áite a thabhairt do na tacaí agus don spreagadh a theastaíonn ó dhaoine chun éirí as an tobac faoi dheireadh is faoi dheoidh agus chun cur ina luí ar dhaoine eile gan tosú ar an tobac sa chéad áit.”

Pléitear sa Tuarascáil Bhliantúil do 2015 le roinnt éachtaí tábhachtacha a baineadh amach sa bhliain 2015, lenar áiríodh iad seo a leanas:

  • tosaíodh reachtaíocht lena dtabharfar cosaint do leanaí ar thoit thánaisteach i gcarranna,
  • forbraíodh reachtaíocht lena bhforálfar do phacáistiú caighdeánaithe táirgí tobac,
  • oibríodh i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach chun cur chun feidhme na Treorach nua um Tháirgí Tobac ón Aontas Eorpach a éascú,
  • rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tuilleadh forbartha ar an bhfeachtas QUIT agus chuir sí feabhas ar na tacaí atá ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh éirí as an tobac,
  • baineadh leas as an gcreat Éire Shláintiúil chun gnásanna sóisialta a bhaineann le caitheamh tobac a athrú,
  • ghlac an earnáil eagraíochtaí neamhrialtasacha páirt réamhghníomhach san obair chun tacú le bearta faoin doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Cabhróidh gach ceann de na héachtaí sin linn Éire a dhéanamh saor ó thobac faoin mbliain 2025, agus molaim an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an pobal eagraíochtaí neamhrialtasacha ar a gcuid oibre ina leith sin.

“Tá caitheamh tobac ar an gcúis aonair is mó le breoiteacht inchoiscthe agus le bás roimh am in Éirinn, rud a mharaíonn 5,600 duine gach bliain. Is ró-ard atá leitheadúlacht an tobac in Éirinn go fóill agus is caiteoirí iad 23% den daonra. Díobh sin, caitheann 19% gach lá agus caitheann 4% ó am go ham. Leagtar béim sna figiúirí sin ar an ngéarghá atá ann le gach ceann de na moltaí sa doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac a chur chun feidhme.”

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2015