Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris agus an tAire Byrne an Creat Torthaí Éire Shláintiúil, lena dtomhaisfear na nithe a théann i bhfeidhm ar shláinte agus folláine an daonra

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an Creat Torthaí Éire Shláintiúil a fhoilsiú inniu, rud a úsáidfear mar bhonn do thomhas a dhéanamh ar an dul chun cinn ar shláinte agus folláine an daonra a fheabhsú.

Tá an Creat Torthaí ar cheann de na gníomhartha is tábhachtaí sa chreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme. Tá sé ar cheann de na luathghealltanais sa straitéis Sláintecare a chur chun feidhme freisin.

Dúirt an tAire Harris: “Is cúis áthais dom an Creat Torthaí Éire Shláintiúil a fhoilsiú, rud lena leagtar amach go soiléir an t-idirspleáchas atá ann idir ár n-aidhmeanna don tsláinte agus réimsí beartais eile lena gcomhroinnimid cláir oibre thábhachtacha. Cabhróidh sé sin linn díriú ar na tosaíochtaí atá againn mar shochaí agus tuiscint níos fearr a ghnóthú ar an dóigh ar féidir le Ranna Rialtais eile agus earnálacha eile tionchar a imirt ar thorthaí sláinte agus folláine, tinneas a chosc agus éagothroime sláinte a laghdú.

Tá an creat Éire Shláintiúil ina réimse gníomhaíochta tábhachtach laistigh den straitéis Sláintecare freisin, a bhfuil mar aidhm léi torthaí sláinte an daonra a fheabhsú thar na deich mbliana atá romhainn. Toradh eile a bheidh ar an gCreat Torthaí Éire Shláintiúil is ea go dtacófar le comhar neartaithe ar fud an Rialtais chun folláine a chur i gcroílár an bheartais phoiblí ar fad agus go mbrúfar chun cinn an obair a dhéanfar le comhpháirtithe sa tsochaí i gcoitinne chun rannpháirtíocht agus gníomhaíocht a fhorbairt ar leibhéal áitiúil.”

Is é atá sa Chreat Torthaí Éire Shláintiúil ná tacar tosaigh táscairí a chuimsíonn tomhais a léiríonn stádas sláinte an daonra, amhail rátaí caitheamh tobac agus rátaí murtaill; tomhais a bhaineann le cosaint na sláinte, amhail rátaí scagthástála agus vacsaínithe; tomhais a bhaineann le tosca sóisialta, amhail gnóthachtáil oideachasúil agus bochtaineacht; tomhais a bhaineann le tosca comhshaoil, amhail caighdeán an aeir; agus tomhais a bhaineann le folláine.

Nuair a thógtar le chéile iad, tugann na tomhais sin léargas iomlánaíoch ar shláinte agus folláine fhoriomlán na sochaí agus soláthraíonn siad sásra trínar féidir measúnú a dhéanamh amach anseo ar an tionchar a imríonn réimsí beartais ábhartha ar shláinte an daonra. Comhaontaíodh an tacar táscairí trí dhul i mbun comhair ar fud an rialtais agus le geallsealbhóirí, agus foilseofar tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn ón mbliain 2019 i leith. Déanfar tuilleadh oibre freisin chun na táscairí a thabhairt cothrom le dáta agus chun táscairí a leagan síos i réimsí beartais ábhartha eile.

Dúirt an tAire Byrne: “Tá foilsiú an Chreata Torthaí Éire Shláintiúil inniu ina chéim thábhachtach i dtreo Éire níos sláintiúla a bhaint amach, áit a gcaithfidh daoine saol níos faide agus níos sláintiúla i dtimpeallachtaí slána sábháilte. Tá sé mar aidhm againn go mbraithfidh gach duine, idir óg agus aosta, go bhfuil siad faoi thacaíocht ina bpobal agus iad ag tógáil céimeanna, bíodh siad beag nó mór, i dtreo stíl mhaireachtála níos sláintiúla. Tríd an gcreat sin, is féidir linn an dóigh a dtéann ár mbeartais i bhfeidhm ar phobail a thomhas ar bhealach níos éifeachtaí agus athruithe a bhrú chun cinn ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon ar mhaithe le torthaí sláinte a fheabhsú do chách.”

Dúirt an Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine ag an Roinn Sláinte: “Tosaíocht leanúnach dúinn go léir a oibríonn sa chóras sláinte is ea sláinte ár ndaonra a fheabhsú. Tá sé tábhachtach a aithint, áfach, go bhfuil sláinte agus folláine ina dtosaíocht dúinn mar shochaí freisin. Faoin gcreat Éire Shláintiúil, imríonn an córas sláinte ról tábhachtach in acmhainn a chothú agus a fhorbairt in earnálacha eile, ionas gur féidir leo ról níos láidre fós a imirt i ngluaiseacht náisiúnta a stiúradh agus a choinneáil ar bun don tsláinte agus don fholláine agus i méadú a dhéanamh ar an mbéim chomhchoiteann a chuirimid ar thinneas a chosc.”

Léigh an Creat Torthaí ar ár suíomh Gréasáin anseo.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir