Preasráitis

Foilsíonn an Roinn Sláinte ‘Health in Ireland: Key Trends 2016’

Rinne an Roinn Sláinte ‘Health in Ireland: Key Trends 2016’ a fhoilsiú inniu.

Tugtar sa tuarascáil Health in Ireland: Key Trends léargas dúinn ar threochtaí sa déimeagrafaic, i sláinte an daonra, i gcúram ospidéil agus cúram príomhúil, agus i bhfostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte.

Agus sonraí tugtha inti faoi threochtaí sláinte thar na deich mbliana seo a chuaigh thart, tarraingítear aird sa tuarascáil don bhliain 2016 an iomad éachtaí suntasacha atá déanta ag Éirinn maidir le príomhthorthaí a bhaineann le sláinte agus folláine an daonra. Tarraingítear aird inti freisin, áfach, go bhfuil dúshláin ann go fóill maidir leis an bhfáil atá ar chúram sláinte tráthúil agus maidir leis na héilimh mhéadaitheacha atá ann ar an gcúram sin.

Sna deich mbliana seo a chuaigh thart amháin, tá méadú de bheagnach dhá bhliain go leith tagtha ar an ionchas saoil. Den chuid is mó, tá gnóthachain den sórt sin á mbrú chun cinn ag laghduithe i rátaí básmhaireachta i measc na bpríomhchúiseanna báis, amhail galar croí agus ailse.

Gné shuntasach eile is ea an fás i líon na ndaoine os cionn 65 bliana d’aois. Téann thart ar 20,000 duine eile san aoisghrúpa sin gach bliain. Is dóigh go leanfaidh an treocht sin sa todhchaí, agus rachaidh sí i bhfeidhm ar phleanáil agus ar sholáthar seirbhísí sláinte amach anseo. Is san aoisghrúpa de dhaoine atá 85 bliana d’aois nó níos sine a bheidh na méaduithe céatadánacha is mó i ndaonra na hÉireann.

Tá aosú an daonra agus bagairtí sláinte a bhaineann le stíl mhaireachtála ina mórdhúshláin san am i láthair go fóill – agus beidh siad ina mórdhúshláin sa todhchaí – maidir leis an tsláinte agus le seirbhísí sláinte a chothú agus a fheabhsú arís eile in Éirinn. Cé go bhfuil sé deacair é a thomhas, is suntasach an rannchuidiú atá déanta ag seirbhísí sláinte nua-aimseartha leis na feabhsuithe sin ar thorthaí sláinte agus ar an ionchas saoil.

Tá rátaí torthúlachta na hÉireann fós i measc na rátaí is airde san Eoraip. Mar sin féin, tá an ráta breithe in Éirinn tar éis titim go dtí an ráta is ísle le deich mbliana anuas.

Cé gur ísle an líon leapacha ospidéil atá ar fáil d’othair chónaitheacha anois ná deich mbliana ó shin, tá méadú 43% tagtha ar an líon leapacha lae agus tá laghdú tagtha ar an bhfad fanachta. Léiríonn sé sin go bhfuil an acmhainn atá againn in Éirinn á húsáid ar bhealach níos éifeachtúla anois.

Tá méadú tagtha ar an líon daoine atá fostaithe sa tseirbhís sláinte poiblí ar fud fhormhór na ngrádchatagóirí i mbliana freisin.

Nótaí d’Eagarthóirí

http://health.gov.ie/blog/publications/health-in-ireland-key-trends-2016/

Is é seo an naoú heagrán den treoir tagartha sho-úsáidte seo ar threochtaí suntasacha sa tsláinte agus i gcúram sláinte le deich mbliana anuas, lena n-áirítear stádas daonra agus sláinte, mar aon le treochtaí ó thaobh soláthar seirbhísí de. Tá táblaí, léarscáileanna agus graif nua ar áireamh sa tuarascáil i mbliana ar roinnt topaicí sonracha nó ar réimsí nua dá bhfuil sonraí ar fáil. Tá réamhrá gairid ann i dtús gach rannáin freisin, áit a ndéantar achoimre ar na príomhstaitisticí lena mbaineann.