Preasráitis

Fógraíonn Varadkar treoirlínte cliniciúla nua maidir le hasma agus le sábháilteacht othar

Fógraíonn Varadkar treoirlínte cliniciúla nua maidir le hasma agus le sábháilteacht othar

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis ceithre cinn nua de Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta a sheoladh go foirmiúil do chliniceoirí agus do bhainisteoirí cúram sláinte. Cuimsítear sna treoirlínte sábháilteacht othar, caighdeáin ospidéil, déileáil le taom asma agus cineál ailse ar leith a chóireáil.

I gceann amháin de na treoirlínte, tugtar comhairle do ghairmithe cúram sláinte maidir le Géarthaom Asma a Bhainistiú i measc Daoine Fásta. Ós rud é go bhfuair 37 duine bás de bharr taom asma anuraidh, is é an aidhm atá leis an treoirlíne sin an ráta básmhaireachta a laghdú i gcás asma – riocht atá inchóireáilte ach a d’fhéadfadh a bheith marfach. Fuair 53 duine bás de bharr taom asma sa bhliain 2011. Tháinig an treoirlíne as an gClár Cliniciúil Náisiúnta um Asma de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

I gcás dhá cheann de na treoirlínte, cuirtear sábháilteacht othar agus caighdeáin níos airde in ospidéil chun cinn trí chaighdeáin náisiúnta a leagan síos le haghaidh córas luathrabhaidh do leanaí agus trí threoirlínte a leagan síos maidir leis an dóigh ar cheart faisnéis othar a chomhroinnt idir cliniceoirí nuair a aistrítear an t-othar in ospidéil do dhaoine fásta agus in ospidéil do leanaí araon.

An treoirlíne eile maidir le Galar Iompair Trófablastaí a Dhiagnóisiú, a Chéimniú agus a Chóireáil, tháinig sí as an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse agus is é an aidhm atá léi freisin an ráta básmhaireachta a laghdú.

“Leis na Treoirlínte nua seo, cuirfear arís eile leis an bpacáiste um bearta sábháilteachta othar a d’fhógair mé le déanaí, lenar áiríodh Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a chruthú laistigh den Roinn Sláinte agus Comhairle Chomhairleach Náisiúnta neamhspleách um Shábháilteacht Othar a bhunú,” dúirt an tAire Varadkar.

D’fhógair an tAire na Treoirlínte ag an Tríú Siompóisiam Bliantúil arna eagrú ag an gCoiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) ag Caisleán Bhaile Átha Cliath. Is é an Coiste sin a choimisiúnaigh na treoirlínte i gcomhpháirt le Cláir Chliniciúla FSS, le cliniceoirí is saineolaithe, le comhlachtaí rialála, le comhlachtaí oiliúna iarchéime, le hospidéil agus le hothair.

Rinne CNÉC dearbhú cáilíochta ar na treoirlínte threoirlíne agus cuireadh iad faoi réir athbhreithniú piaraí idirnáisiúnta. Thug an tAire aitheantas don obair a rinne CNÉC chun dul chun cinn a dhéanamh ar an gclár oibre um shábháilteacht othar agus um cháilíocht agus dá cheannaireacht ar dhul chun cinn a dhéanamh ar chlár oibre na hÉireann um éifeachtacht chliniciúil faoi chathaoirleacht an Ollaimh Hilary Humphreys.

Sonraí faoi na Treoirlínte Nua

Is tábhachtach atá Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta Uimhir 14: Géarthaom Asma a Bhainistiú i measc Daoine Fásta toisc gur féidir le géarthaom asma a bheith ina chúis le bás: fuair 53 duine bás de bharr géarthaom asma sa bhliain 2011 agus fuair 37 duine bás dá bharr sa bhliain 2014. Sa bhliain 2011, scaoileadh 99 othar as an Aonad Dianchúraim tar éis géarthaom asma, i gcomparáid le 109 duine sa bhliain 2014. Leis an treoirlíne, cabhraítear le raon gairmithe sláinte na cóireálacha láithreacha is oiriúnaí agus is éifeachtaí a chur ar fáil do dhaoine os cionn 16 bliana d’aois atá ag fulaingt géarthaom asma agus tugtar treoir dóibh maidir leis na ‘chéad chéimeanna eile’, ag brath ar dhéine an taoma.

Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta Uimhir 13: Galar Iompair Trófablastaí a Dhiagnóisiú, a Chéimniú agus a Chóireáil. Is é atá i gceist le Galar Iompair Trófablastaí ná speictream galar urchóideach ar féidir leo teacht chun cinn le linn toirchis nó ina dhiaidh. Tá luí ag gach ceann de na galair sin le hionradh áitiúil agus le meiteastáis. Is é Galar Iompair Trófablastaí an cineál is inchóireáilte de gach urchóideacht ghínéiceolaíoch.  Tá ardráta maireachtála ann ina leith, agus thart ar 100% de dhaoine á gcóireáil go rathúil ina aghaidh. Tá an ráta sin ag brath ar luathbhrath agus ar bhainistiú cuí, áfach. Déantar sainbhainistiú ar mhná a bhfuil Galar Iompair Trófablastaí orthu. Ina lán tíortha, bíonn sé á bhainistiú ag oinceolaithe gínéiceolaíocha agus leighis a bhfuil saineolas acu ar an ngalar a chóireáil.  Is é an aidhm atá leis an treoirlíne feabhas a chur ar chaighdeán an chleachtais chliniciúil chun a chinntiú go ndiagnóisítear go pras mná óga in Éirinn a bhfuil Galar Iompair Trófablastaí orthu agus go bhfaigheann siad an cúram is fearr is féidir.

I bhformhór na gcásanna, is féidir cosc a chur ar dhrochthorthaí a thagann chun cinn tar éis meath cliniciúil i measc leanaí a ligeadh isteach san ospidéal. Le Córas Luathrabhaidh Péidiatraiceach na hÉireann (PEWS) (Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta Uimhir 12), tacaítear le díriú ar chosc, ar luathbhrath trí chórais agus trí scóir luathrabhaidh, agus ar fhreagairtí tráthúla cuí don leanbh a bhfuil a riocht cliniciúil ag meath. Is cur chuige iltaobhach é atá bunaithe ar roinnt idirghabhálacha sábháilteachta comhlántacha a chur chun feidhme, lena n-áirítear cairteacha náisiúnta breathnóireachta péidiatraicí, uirlis scórála agus treoirlíne ghéaraithe PEWS, cumarsáid éifeachtach trí úsáid a bhaint as an gcaighdeán náisiúnta (uirlis cumarsáide ISBAR um meath othar), altranas tráthúil agus ionchur leighis, agus pleananna bainistíochta a dhoiciméadú go soiléir. Ba cheart go gcuirfeadh cur chun feidhme náisiúnta PEWS feabhas ar bhainistiú tinneas criticiúil i measc leanaí trí éascú a dhéanamh ar aithint níos luaithe agus ar fhreagairtí do mheath agus trí ligean isteach neamhphleanáilte othar san Aonad Dianchúraim Phéidiatraicigh a chosc ag an am céanna.

Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta Uimhir 11 Cumarsáid (Aistriú Cliniciúil) maidir le Seirbhísí in Ospidéil Ghéarmhíochaine agus in Ospidéil do Leanaí.   seirbhís ná tionscnamh nua atá in Aistriú Cliniciúil. Tá sé ina ghné leanúnach oibriúcháin den chúram cliniciúil sábháilte ar ardchaighdeán a sholáthraítear roinnt uaireanta gach lá, agus é á sholáthar laistigh d’fhoirne ildisciplíneacha agus eatarthu.  Ní féidir áibhéil a dhéanamh faoina thábhachtaí ó thaobh sábháilteacht othar de atá sé próisis aistrithe chliniciúil a chaighdeánú. Tá aistriú cliniciúil aitheanta, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, mar bheart ardriosca in aistear ospidéil an othair. Leis an treoirlíne, éilítear go gcuirtear próisis aistrithe chun feidhme ar bhealach comhsheasmhach agus déantar tagairt don chumarsáid a theastaíonn do sheipsis agus do gach ceann de na treoirlínte maidir leis an gcóras luathrabhaidh atá foilsithe ag CNÉC cheana féin.

Tuilleadh faisnéise
Is éard atá sna treoirlínte ná ráitis lena leagtar amach na cineálacha cur chuige is oiriúnaí le haghaidh cleachtas cliniciúil. Tá siad bunaithe ar an taighde is fearr atá ar fáil agus forbraítear iad ach úsáid a bhaint as próiseas atá aitheanta go hidirnáisiúnta.  Baintear úsáid astu ansin i gcomhar le breithiúnas cliniciúil agus le rogha an othair nuair a bhítear ag déanamh cinntí faoina bhfuil oiriúnach do gach othar nó do gach pobal othar.

Tá Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla ar thacaigh an tAire Sláinte leo sainordaithe lena gcur chun feidhme i seirbhís sláinte na hÉireann agus déanfar monatóireacht ar a gcur chun feidhme trí na nithe seo: Tuarascálacha Dearbhú Feidhmíochta FSS, comhlíonadh na gCaighdeán Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr ó HIQA agus comhfhogasú méadaithe na scéime slánaíochta cliniciúla. Rinneadh forbairt ar phríomhtháscairí feidhmíochta chun cur chun feidhme agus tionchar na dTreoirlínte Náisiúnta Cliniciúla a mheas.

Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla

Is éard atá i dTreoirlínte Náisiúnta Cliniciúla ná “ráitis a fhorbraítear go córasach, bunaithe ar mheasúnú críochnúil ar an bhfianaise, chun cur le cinntí an chleachtóra agus na n-úsáideoirí seirbhíse faoi chúram sláinte cuí le haghaidh cásanna cliniciúla sonracha ar fud an chórais chliniciúil ar fad”. Féadann cur chun feidhme na dtreoirlínte cliniciúla torthaí sláinte a fheabhsú, éagsúlacht i gcleachtas a laghdú agus cáilíocht na gcinntí cliniciúla a fheabhsú.

Is é is aidhm do Threoirlínte Náisiúnta Cliniciúla treoir agus caighdeáin a chur ar fáil maidir le cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht costais an chúraim sláinte in Éirinn a fheabhsú. Tacóidh cur chun feidhme na dTreoirlínte Náisiúnta Cliniciúla sin le cúram comhsheasmhach fianaisebhunaithe a sholáthar ar fud seirbhísí cúram sláinte na hÉireann ionas go bhfaighidh othair an cúram ardchaighdeáin, sábháilte agus fianaisebhunaithe céanna, beag beann ar an áit a bhfuil siad sa tír nó ar an tseirbhís a bhfreastalaíonn siad uirthi.

Chomh maith leis sin, tacaíonn cur chun feidhme na dTreoirlínte Náisiúnta Cliniciúla sin le seirbhísí maidir le Caighdeáin Náisiúnta HIQA um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr agus na riachtanais cheadúnúcháin a bhfuiltear ag súil leo sa todhchaí a chomhlíonadh.

An Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil

1.        Bunaíodh an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) i mí Mheán Fómhair 2010 mar chuid den Tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar. Is é misean CNÉC ná creat a chur ar fáil maidir le formhuiniú náisiúnta na dtreoirlínte cliniciúla agus le hiniúchadh cliniciúil chun cúram othar agus cúram úsáideoirí seirbhíse a bharrfeabhsú.
2.        Tá sé mar shainchúram ar CNÉC próisis a bhunú agus a chur chun feidhme chun treoirlínte cliniciúla agus iniúchadh cliniciúil a chur in ord tosaíochta agus a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de d’fhonn iad a mholadh don Aire Sláinte go gcuirfear ar áireamh iad i sraith Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla agus in Iniúchadh Náisiúnta Cliniciúil.
3.        Agus é faoi chathaoirleacht an Ollaimh Hilary Humphreys, tá CNÉC comhdhéanta ag príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear cliniceoirí, ionadaithe d’othair, an Roinn Sláinte, saineolaithe sábháilteacht othar, bainisteoirí sláinte, comhlachtaí rialála, comhlachtaí oiliúna agus oideachais, gníomhaireachtaí árachais agus slánaíochta cliniciúla agus cúram sláinte príobháideach.
4.        Tagann CNÉC, trí na próisis um beartú tosaíochta agus um dhearbhú cáilíochta treoirlíne cliniciúla, ar chomhaontú maidir le cé acu a rinneadh, nó nach ndearnadh, an treoirlíne chliniciúil a fhorbairt agus úsáid á baint as modheolaíocht cháilíochta agus cé acu atá sé, nó nach bhfuil sé, bunaithe ar fhianaise agus tábhachtach do sheirbhís cúram sláinte na hÉireann. Moltar na treoirlínte cliniciúla a chomhlíonann na critéir sin don Aire Sláinte ansin tríd an bPríomh-Dhochtúir Oifigiúil lena bhformhuiniú

Tuilleadh faisnéise: www.health.gov.ie/patient-safety/ncec

Críoch