Preasráitis

Fógraíonn Varadkar tionscnamh nua um Ionad Oibre Sláintiúil chun baill foirne a spreagadh le bheith níos gníomhaí 

Tá sé mar chuspóir ag an mBeartas cabhrú le daoine éirí aclaí, aistí bia a fheabhsú agus aistriú chuig taisteal inbhuanaithe

Tá feachtas nua á ullmhú ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, chun timpeallacht níos gníomhaí a dhéanamh d’ionaid oibre ach spreagadh a thabhairt don earnáil phoiblí, ina bhfostaítear 288,561 duine, beartais um Ionad Oibre Sláintiúil a fhorbairt.

Faoi na pleananna nua, tabharfar spreagadh do chuideachtaí agus do ghníomhaireachtaí san earnáil phoiblí, ina bhfostaítear 15% den fhórsa saothair iomlán, áit níos sláintiúla a dhéanamh dá n-ionad oibre agus iarraidh ar bhaill foirne bheith níos gníomhaí.

Tá roinnt mhaith cuideachtaí san earnáil phríobháideach ag tairiscint tionscnamh den chineál céanna cheana féin agus spreagfar iad le páirt a ghlacadh ann, a n-eispéireas a chur in iúl nó a mbeartais féin a fhorbairt mar chuid den chur chuige nua. Tá an beart á stiúradh ag tionscnamh Éire Shláintiúil, arb é is aidhm dó sláinte fhisiceach agus meabhairshláinte mhuintir na tíre a fheabhsú.

Forbróidh fostóirí ar fud na hearnála poiblí beartais ‘ionad oibre sláintiúil’ chun tacú le sláinte agus folláine a gcuid fostaithe. Sin é an tríú tionscnamh atá seolta ag an Aire Varadkar le seachtainí beaga anuas arb é is aidhm dó sláinte mhuintir na tíre a fheabhsú, agus é ag teacht sna sála ar Íosphraghsáil ar Aonad d’Alcól agus comhaireamh calraí do bhiachláir.

“Is maith is eol gur fórsa saothair níos sona ag a bhfuil leibhéal íseal saoire bhreoiteachta agus tuilleadh táirgiúlachta é an fórsa saothair sláintiúil. Dá bhrí sin, tá ciall ghnó leis an gcur chuige sin freisin don earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach. Tá an cur chuige á chur ar bhonn reachtúil againn chun a chur in iúl go soiléir go bhfuilimid lom dáiríre faoi shláinte mhuintir na tíre a fheabhsú. Glacadh cur chuige den chineál céanna maidir le ráitis sláinte agus sábháilteachta blianta ó shin, ráitis a chabhraigh le rátaí gortuithe agus básanna san ionad oibre a laghdú go mór,” arsa an tAire Varadkar.

Leis an mBille Sláinte agus Folláine (Folláine san Ionad Oibre) a bheartaítear a thug an Chomh-aireacht chun críche le déanaí, ceanglófar ar fhostóirí beartas ‘ionad oibre sláintiúil’ a fhorbairt chun folláine fhisiceach, mheabhrach agus shóisialta fostaithe a chur chun cinn. Is difriúil atá gach ionad oibre. Mar sin de, beidh fostóirí agus fostaithe ábalta na tionscnaimh a dtabharfaidh siad fúthu a chinneadh iad féin. D’fhéadfadh siad na nithe seo a leanas a fholú:

  • ‘Taisteal Gníomhach’ a chur chun cinn – aistriú chuig bealaí níos cliste taistil chun na hoibre nó san obair de shiúl na gcos, ar rothar, ar iompar poiblí nó trí chomhroinnt carranna;
  • Grúpaí siúil, grúpaí reathaíochta nó grúpaí gníomhaíochta agus aclaíochta eile a bhunú;
  • Roghanna bia shláintiúil a chur ar fáil i gceaintíní foirne – ionas go mbeadh an ‘rogha shláintiúil ar an rogha éasca’;
  • Cláir chun scor ón tobac agus criosanna saor ó thobac a dhéanamh de champais;
  • Tacú le meabhairshláinte agus folláine mheabhrach dhearfach ach spreagadh a thabhairt d’fhostaithe déileáil le strus agus le deacrachtaí pearsanta agus cabhair a iarraidh nuair is gá.

“Caitheann Seirbhís Sláinte na hÉireann na billiúin euro gach bliain ar shláinte agus fholláine daoine a chur chun cinn, a chosaint agus a athbhunú. Is riachtanach atá an cistiú sin ar fad ach d’fhéadfaimis é a spriocdhíriú ar bhealach i bhfad ní b’éifeachtaí ach daoine a choinneáil sláintiúil, sona agus amuigh ón ospidéal,” arsa an tAire Varadkar.

“Faoin tionscnamh um Ionad Oibre Sláintiúil, forbróidh gach fostóir san earnáil phoiblí a leagan féin de thionscnamh um Ionad Oibre Sláintiúil. D’fhéadfadh sé sin difear ollmhór a dhéanamh do shláinte mhuintir na tíre mar go n-oibríonn breis agus 288,000 duine san earnáil phoiblí. Is ionann é sin agus 15% d’fhórsa saothair iomlán na hÉireann. Más féidir linn áitiú ar níos mó daoine éirí sláintiúil, is é is dóichí go mbeidh baill foirne níos sona agus nach dteastóidh cúnamh leighis uathu.

“Tá ról mór ag an earnáil phríobháideach ann freisin. Tá roinnt mhaith cuideachtaí príobháideacha ar thosach an tslua lena gcuid beartas ionad oibre féin maidir le comhroinnt carranna agus le clubanna corpacmhainne. Is mian linn eolas a fháil uathu ar na nithe ar éirigh leo. Beidh deiseanna ann freisin do chuideachtaí nár fhorbair a gcuid beartas féin go fóill. Sin é an fáth a bhfuilimid ag bunú bealaí nua chun dul i dteagmháil le fostóirí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon le haghaidh ionaid oibre shláintiúla a chur chun cinn.

“Dar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, tá cláir shláinte san ionad oibre ar cheann de na bealaí is fearr chun galair stíl mhaireachtála a chosc agus meabhairshláinte a fheabhsú. Ba cheart gur bheag a bheadh costais ar bith a bhaineann leis an mbeart agus forchúiteofar iad an iomaí uair leis na buntáistí a bhaineann le fórsa saothair níos sláintiúla,” arsa an tAire Varadkar.

CRÍOCH