Preasráitis

Fógraíonn Varadkar go bhforbrófar Cód Cleachtais le haghaidh margaíocht, cur chun cinn agus urraíocht bia

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis a fhógairt go ndéanfaidh an tOllamh Alan Reilly cathaoirleacht ar ghrúpa oibre a fhorbróidh cód cleachtais le haghaidh margaíocht, cur chun cinn agus urraíocht bia.

Tá taithí shuntasach ag an Ollamh Alan Reilly sa réimse seo. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann roimhe seo agus tá sé ina Chathaoirleach ar Bhord Comhairleach Eolaíoch na Comhairle Eorpaí um Fhaisnéis Bia faoi láthair.

Tá cúig phríomhchuspóir ag an ngrúpa oibre nua:

  1. Cód Cleachtais a fhorbairt le haghaidh fógairt agus margaíocht bia, rud a mbeidh feidhm aige maidir leis na meáin neamhchraolta, na meáin lasmuigh, na meáin chlóite agus pictiúrlanna;
  2. Cód Cleachtais a fhorbairt le haghaidh urraíochta ón tionscal bia;
  3. Cód Cleachtais a fhorbairt maidir le suíomh táirgí bia agus di san earnáil mhiondíola;
  4. Breithniú a dhéanamh ar na roghanna atá ann maidir le rialachas an Chóid agus moltaí a chur in iúl ina leith;
  5. Tabharfaidh an grúpa oibre tuairisc laistigh de bhliain amháin.

Dúirt an tAire Varadkar:  “Aontaíonn na geallsealbhóirí uile sa ghrúpa ar an ngá atá ann le ról comhchoiteann a ghlacadh i leith dul i ngleic le murtall.  Is an-tábhachtach d’Éirinn agus do gheilleagar na hÉireann atá an earnáil bia.

Tá cáil an domhain ar chaighdeán agus ar cháilíocht ár gcuid bia.  Mar sin féin, ní bheimid in ann an treocht maidir le murtall a aisiompú ach amháin trí dhaoine fásta agus leanaí a spreagadh bia níos sláintiúla a ithe.

“Is eol dúinn gur féidir le margaíocht bia tionchar a imirt ar ár roghanna bia. Is é sin an fáth ar iarr mé ar an Ollamh Alan Reilly cathaoirleacht a dhéanamh ar an sainghrúpa chun cód cleachtais a fhorbairt don tionscal maidir le margaíocht bia, cur chun cinn bia, suíomh táirgí agus urraíocht. Sílim gur féidir leis an ngrúpa cód a fhorbairt lena spreagfar tuilleadh daoine ar fud na tíre bia sláintiúil a ithe. Tríd an méid seo a dhéanamh, táim sásta go bhfuil gníomh déanta againn cheana féin ar cheann amháin de na moltaí a chuirfear ar áireamh sa Bheartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall, rud a thabharfar chun críche i mbliana.”

Áirítear sa ghrúpa ionadaithe ó na comhlachtaí seo a leanas: an Roinn Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, IBEC, FDII, Údarás Craolacháin na hÉireann, an Cumann Lucht Fógraíochta in Éirinn, an Institiúid Lucht Fógraíochta in Éirinn, an Bord um Chur Chun Cinn na Sábháilteachta Bia (Biaslán), Bia Sláintiúil do Chách, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte.

Críoch