Preasráitis

Fógraíonn Varadkar foilsiú na chéad tuarascála dul chun cinn ar fhorfheidhmiú na moltaí ón Athbhreithniú Straitéiseach ar Struchtúr na hOiliúna agus na Gairme Míochaine

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis foilsiú na chéad tuarascála dul chun cinn ar fhorfheidhmiú na moltaí ón Athbhreithniú Straitéiseach ar Struchtúr na hOiliúna agus na Gairme Míochaine a fhógairt.

Ag fáiltiú dó roimh an dul chun cinn atá déanta go dtí seo ar réimsí amhail am oiliúna a chosaint do dhochtúirí faoi oiliúint, an Tionscnamh um Príomhdhochtúirí Ospidéil Neamhchomhairleacha a leathnú ar fud ospidéil phoiblí agus scálaí tuarastail nua a thabhairt isteach do Shainchomhairleoirí nua, dúirt an tAire:

“Sna trí thuarascáil a chuir sé le chéile, shainaithin an Grúpa Oibre um Athbhreithniú Straitéiseach príomh-shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar dhochtúirí a earcú agus a choinneáil. Sholáthair an Grúpa Oibre réitigh agus moltaí ina leith sin. Má leanaimid ar aghaidh le iad sin a chur i bhfeidhm, beimid in ann fórsa saothair míochaine atá inbhuanaithe a thógáil don todhchaí.”

Thug an tAire faoi deara gur chuir an Roinn Sláinte grúpa atá comhdhéanta de roinnt páirtithe leasmhara éagsúla ar bun, agus é de dhualgas air monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú na moltaí ón Athbhreithniú Straitéiseach:

“Cabhróidh sé sin le forfheidhmiú a bhrú chun cinn ar fud an chórais agus leis na moltaí a leabú i gcleachtas gnó laethúil an chórais sláinte.”

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na baill den Ghrúpa freisin. Tá cuid mhór oibre le déanamh sa réimse seo, ach tá fíordhul chun cinn á dhéanamh ar dhálaí oibre a fheabhsú agus ar oiliúint níos fearr a chur ar dhochtúirí ospidéil neamhchomhairleacha. Is chun tairbhe do dhochtúirí óga taithí a ghnóthú thar lear, ach ba mhaith linn go bhfanfadh tuilleadh díobh in Éirinn ar feadh tréimhse níos faide agus go dtiocfadh tuilleadh díobh ar ais freisin. Táim ag súil le tuarascáil eile dul chun cinn a léamh i Meitheamh na bliana seo chugainn.”

Críoch

Nótaí Cúlra d’Eagarthóirí

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre faoi chathaoirleacht ag an Ollamh Brian MacCraith, Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint míochaine agus ar struchtúr gairme. Cuireadh de dhualgas ar an nGrúpa Oibre moltaí ardleibhéil a scrúdú agus a dhéanamh i ndáil le hoiliúint agus le conairí gairme do dhochtúirí. Chríochnaigh an Grúpa Oibre a chuid oibre ag deireadh mhí an Mheithimh 2014 agus chuir sé trí thuarascáil isteach agus rinne sé 25 moladh san iomlán.

Tá moltaí ón Athbhreithniú Straitéiseach á bhforfheidhmiú trí raon struchtúir agus próisis éagsúla ar fud an chórais sláinte, agus roinnt páirtithe leasmhara páirteach san obair sin.

Tá Grúpa Monatóireachta ar Fhorfheidhmiú curtha ar bun ag an Roinn Sláinte, rud a chuimsíonn príomhpháirtithe leasmhara cosúil leo seo a leanas: dochtúirí faoi oiliúint, Fóram Comhlachtaí Oiliúna Liachta Iarchéime na hÉireann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), Ceardchumann Dhochtúirí na hÉireann (IMO), Comhairle na nDochtúirí Leighis agus Grúpa Taighde an Fhórsa Saothair Sláinte agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Tugann an Grúpa comhairle maidir leis an obair a dhéanann Aonad Pleanála Fórsa Saothair na Roinne agus na tuarascálacha dul chun cinn sé mhí á n-ullmhú aige don Aire Sláinte.

Is í seo an chéad tuarascáil dul chun cinn sé mhí a cuireadh faoi bhráid an Aire Sláinte agus cuimsítear inti an tréimhse idir an 1 Iúil 2014 agus an 31 Eanáir 2015.

Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte anseo.