Preasráitis

Fógraíonn Varadkar ceapachán Príomhoifigeach Faisnéise ar mhaithe le TFC a ollchóiriú in FSS

Tá ceapacháin an chéad Phríomhoifigigh Faisnéise d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) fógartha ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, mar chéad chéim i dtreo acmhainn theicneolaíoch na seirbhíse sláinte a ollchóiriú.

 

Beidh freagracht ar Richard Corbridge as a chinntiú go n-úsáidfear an teicneolaíocht chun tacú le cúram sláinte chomh héifeachtach agus chomh cost-éifeachtúil agus is féidir. Áireofar leis sin an tionscadal um Aitheantóirí Sláinte Aonair, rud a bhainfidh tairbhí móra amach d’othair ar deireadh trí shraith singil taifead a chur ar fáil dóibh maidir le haon chóireáil sláinte a fhaigheann siad.

 

Mar chuid den ról, beidh Richard ina Phríomhoifigeach ar rShláinte Éireann, an straitéis Rialtais arb é is aidhm di TFC a úsáid chun feabhas a chur ar chúram othar agus ar an tseirbhís sláinte ina hiomláine.

 

Tá Richard ag obair san fhaisnéisíocht cúram sláinte sa Ríocht Aontaithe le 17 mbliana anuas. A bhuí lena chuid oibre teicneolaíochta, tá tairbhí bainte amach d’othair ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal áitiúil araon sa Ríocht Aontaithe. Níos déanaí fós, bhí sé ina Phríomhoifigeach Faisnéise sa National Institute for Health Research sa Ríocht Aontaithe, rud a fhéachann le leas a bhaint as an taighde míochaine is déanaí ar mhaithe le cúram othar a fheabhsú. Ba in iris CIO sa bhliain 2014 a ainmníodh Richard mar dhuine de na 15 Phríomhoifigeach Faisnéise is fearr sa Ríocht Aontaithe agus ba sa Health Service Journal sa bhliain 2014 a liostaíodh é mar dhuine de na nuálaithe is fearr i gcúram sláinte.

 

Dúirt an tAire Varadkar: “Tá tearcúsáid á baint as an teicneolaíocht faisnéise i seirbhís sláinte na hÉireann san am i láthair.  Tá ról ríthábhachtach le himirt ag an teicneolaíocht faisnéise maidir le cúram othar. Cuirtear léi ar chumas na foirne míochaine faisnéis thábhachtach a chomhroinnt láithreach, taifid a stóráil agus a chomhroinnt, agus an iliomad feidhmeanna eile a chomhlíonadh. Cuirtear léi ar chumas ospidéal beag nascadh le hionaid sármhaitheasa agus fágann sí gur féidir tuilleadh othar a chóireáil sa bhaile.  Tá tús curtha againn cheana féin le hobair ar an Aitheantóir Othair Uathúil. Agus é ar bun, d’fhéadfadh an tAitheantóir faisnéis faoi othair a bhunathrú. Dá bharr sin, beidh méadú suntasach sa bhuiséad a bheidh ar fáil do FSS do TFC sa bhliain 2015.

 

“Beidh gá le mórinfheistíocht ag an Stát i ngach ceann de na tascanna agus tógfaidh siad go léir a lán blianta. Is dúshlán suntasach é. Tá mórán córais éagsúla TFC i bhfeidhm ar fud FSS, ach ní féidir iad a úsáid go fóill chun cumarsáid a dhéanamh le chéile. Beidh cuid mhór den infheistíocht sin i TFC ag brath ar fhás geilleagrach leanúnach. Mar sin féin, tá Richard Corbridge breá-ábalta an tasc a chomhlíonadh, agus taithí 17 mbliana aige ar TFC san earnáil sláinte sa Ríocht Aontaithe.”

 

Dúirt Richard: “Trí dhul isteach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tá deis iontach agam fís a bhaint amach inar féidir an teicneolaíocht a úsáid chun tacú agus cur leis an dóigh a gcuirtear cúram sláinte ar fáil ar fud na tíre. Bíonn an nuálaíocht theicneolaíoch agus na tairbhí a ghabhann léi fós á soláthar níos tapa ná forfheidhmiú na teicneolaíochta sin i gcúram sláinte ar bhonn domhanda.

 

“Tá samplaí de shármhaitheas teicneolaíocht sláinte le feiceáil i gcorráiteanna ar fud na hÉireann. Príomhghníomh láithreach d’Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise is ea a bhreithniú conas is féidir na hionaid sármhaitheasa sin a nascadh le chéile chun a chinntiú go rachaidh na tairbhí áitiúla a ghabhann leo i bhfeidhm ar an tír ar fad agus chun a chinntiú gur féidir na ceachtanna a fhoghlaimítear ó gach cearn den tír a fhorfheidhmiú ar bhonn náisiúnta. Is é an toradh a bheidh air sin difear a dhéanamh don chóras cúram sláinte ar fud na hÉireann ar fad.

 

“Is é an chéad tasc atá agam obair a dhéanamh le mo chomhghleacaithe i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun plean um theicneolaíocht faisnéise a chur i gcrích ar mhaithe leis an gclár oibre rShláinte a chur ar aghaidh. Tá Éire in áit mhaith chun leas a bhaint as an taithí atá ag dlínsí eile ar TFC a fhorbairt do chúram sláinte. Dea-smaoineamh a bhí in éiceachóras rShláinte a fhorbairt agus cabhróidh sé leis an straitéis rShláinte a bhrú chun cinn.”

 

Críoch

Tuilleadh faisnéise

 

Is iad seo a leanas na príomhréimsí ar a ndíreoidh an Príomhoifigeach Faisnéise nuacheaptha do rShláinte Éireann:

•a chinntiú go mbeidh Faisnéis agus TFC ar chomhréim go hiomlán le seirbhísí sláinte agus go gcabhróidh siad le cúram sláinte atá ar ardchaighdeán, éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil;

•straitéis TFC a chur i gcrích, rud a thacóidh leis na nithe seo a leanas: bainistíocht seirbhís sláinte, athchóiriú cúram sláinte, leibhéil fheabhsaithe chúram othar, faisnéisíocht cúram sláinte agus cuspóirí an rialtais ó thaobh rShláinte de;

•tús áite a thabhairt do gach gníomhaíocht TFC agus rShláinte laistigh de na seirbhísí sláinte agus na gníomhaíochtaí sin a stiúradh, go háirithe gnéithe TFC de phríomhthionscadail ghnó amhail an múnla nua oibriúcháin airgeadais, an t-aitheantóir sláinte agus tionscnaimh faisnéise eile atá dírithe ar othair;

•a chinntiú go mbeidh próisis chuí rialachais agus bhainistíochta i bhfeidhm chun go mbeidh eagrúchán comhtháite faisnéise agus TFC ag an gcóras sláinte, eagrúchán ag a mbeidh na scileanna riachtanacha ar fad agus an saineolas riachtanach ar fad atá ag teastáil agus a bheidh bunaithe ar mhúnla cuí gnó;

•caidreamh riachtanach a fhorbairt ar fud mhórthimpeallacht na bpáirtithe leasmhara (lena n-áirítear an timpeallacht fiontraíochta agus an timpeallacht áitiúil) chun an acmhainn atá ag rShláinte a ghiaráil;

•éiceachóras rShláinte a fhorbairt, ar aon dul le fís na Straitéise rShláinte, chun tacú le nuálaíocht agus le comhpháirtíocht leanúnach ar fud na n-earnálacha príobháideacha agus poiblí.