Preasráitis

Fógraíonn Varadkar bunú Grúpa Stiúrtha don Straitéis Máithreachais

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, inniu go bhfuil Grúpa Stiúrtha ar bun chun comhairle a thabhairt maidir le forbairt Straitéise Náisiúnta Máithreachais.

“Tá cúram máithreachais an-mhaith againn in Éirinn, rud atá le feiceáil san fhíric go bhfuil ár rátaí básmhaireachta imbhreithe agus máithreachais ar chomhchéim lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta. Ina ainneoin sin, tá imní phoiblí faoi shábháilteacht agus faoi cháilíocht seirbhísí máithreachais tar éis teacht chun cinn de bharr roinnt cásanna míchlúiteacha a bhí againn le cúpla bliain anuas,” dúirt an tAire Varadkar. “Ar na cúiseanna sin, tá Grúpa Stiúrtha á cheapadh agam chun Straitéis Náisiúnta Máithreachais atá nua a ullmhú d’Éirinn. Tá ceann de na moltaí atá sa Tuarascáil ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) faoin gcúram a fuair Savita Halappanavar á chur chun feidhme agam ag an am céanna.

“Beidh riachtanais na máithreacha agus riachtanais a leanbán agus a dteaghlach ag croílár na Straitéise Náisiúnta Máithreachais seo. Mar aon le béim athnuaite a chur ar chosc agus ar fholláine, díreofar ar na nithe seo a leanas a uasmhéadú: sábháilteacht othar, cáilíocht an chúraim, torthaí cliniciúla agus a inmhianaithe atá rogha níos fearr d’othair agus an bogadh i dtreo tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil sa phobal. D’iarr mé ar an nGrúpa tuairisc a thabhairt dom faoi dheireadh na bliana.”

Beidh an Grúpa Stiúrtha faoi chathaoirleacht ag Sylda Langford, a bhí ina hArd-Stiúrthóir ar Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige roimhe seo agus atá ina ball de Bhord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach faoi láthair.  Tá taithí fhairsing aici ar bheartas agus ar obair reachtach ar fud roinnt réimsí rialtais, agus cúlra gairmiúil aici i mbeartas sóisialta agus in obair shóisialta. Cuimsíonn an Grúpa ionadaithe d’úsáideoirí seirbhísí, mar aon le hionadaithe ó raon leathan speisialtachtaí a bhaineann le seirbhísí máithreachais.

Agus baill den Ghrúpa á bhfógairt aige, dúirt an tAire: “Beidh ról tábhachtach ag an nGrúpa maidir lena bhfuil i ndán do chúram máithreachais in Éirinn a mhúnlú.  Tá saibhreas eolais agus taithí acu le chéile sa réimse sin agus táim an-bhuíoch de gach duine acu as an obair thábhachtach seo a dhéanamh.”

Tionólfaidh an Grúpa an chéad chruinniú dá chuid go luath i mí na Bealtaine agus táthar ag súil go gcríochnóidh sé a chuid oibre faoi dheireadh na bliana.  Tá foilsiú na Straitéise Máithreachais ar cheann amháin de phríomhthosaíochtaí an Aire do 2015.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Is iad seo a leanas na Baill den Ghrúpa:

Cathaoirleach: Sylda Langford Uas., iarArd-Stiúrthóir ar Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Baill eile:

An tOllamh Cecily Begley, Cathaoirleach Altranais agus Cnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Mary Brosnan Uas., Stiúrthóir Cnáimhseachais, an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Teresa Cody Uas., Príomhoifigeach, Cúram Príomhúil, an Roinn Sláinte
An tOllamh Colette Cowan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh
Sinéad Curran, Diaitéiteach, an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
An Dr Miriam Daly, Stiúrthóir ar Chlár Sláinte na mBan, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann
An tOllamh Declan Devane, Ollamh le Cnáimhseachas, OÉ Gaillimh
Mary Gorman Uas., Bainisteoir Altraí Cliniciúla II, Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha
An Dr Colm Henry, Comhairleach Cliniciúil Náisiúnta (Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) agus Ceannaire Grúpa d’Ospidéil Ghéarmhíochaine
Dawn Johnston Uas., Stiúrthóir Grúpa Máithreachais, Grúpa Ospidéal Saolta
Susan Kent Uas., Leas-Phríomhoifigeach Altranais, an Roinn Sláinte
Shauna Keyes Uas., Ionadaí d’Úsáideoirí Seirbhísí
Krysia Lynch Uas., Cathaoirleach, AIMS Éireann
An Dr Kathleen MacLellan, Stiúrthóir um Éifeachtacht Chliniciúil, an Roinn Sláinte
Róisín Molloy Uas., Ionadaí d’Úsáideoirí Seirbhísí
An Dr John Murphy, Ceannaire Cliniciúil Náisiúnta (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) um Nua-Naíocht
An Dr Méabh Ní Bhuinneáin, Cnáimhseoir agus Gínéiceolaí Comhairleach, Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
An Dr Pat O’Dowd, Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte), Cúram Príomhúil
Joan Regan Uas., Príomhoifigeach, Beartas um Ospidéil Ghéarmhíochaine, an Roinn Sláinte
Mary Reilly Uas., Bainisteoir Ban Cabhrach Cliniciúil II, Ospidéal Ginearálta an Chabháin
Grace Rothwell Uas., Bainisteoir Ospidéil, Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas
An tOllamh Jane Sandall, Cathaoirleacht ar an Eolaíocht Shóisialta agus ar Shláinte na mBan, Coláiste an Rí, Londain
Monica Sheehan Uas., Stiúrthóir Altranas Sláinte Poiblí, Seirbhísí Cúram Pobail Chiarraí
An Dr Sharon Sheehan, Máistir, Ospidéal an Choim
An Dr Dubhfeasa Slattery, Ceann Riosca Chliniciúil, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Sheila Sugrue Uas., Ceannaire Náisiúnta (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) um Chnáimhseachas
Pauline Treanor Uas., Rúnaí agus Bainisteoir Ginearálta, Ospidéal Rotunda
An tOllamh Michael Turner, Stiúrthóir Cliniciúil um Obstatraic agus Gínéiceolaíocht