Preasráitis

Fógraíonn Varadkar agus Lynch pacáiste infheistíochta €3bn don tseirbhís sláinte thar thréimhse sé bliana

Tá sé fógartha ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus ag Kathleen Lynch, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, go n-infheisteofar €3 billiún thar thréimhse sé bliana sa chlár caipitil sláinte a fógraíodh inniu.

Dúirt an tAire Varadkar: “Soláthraíonn an plean seo cistiú le haghaidh mórchlár infheistíochta a thacóidh le saoráidí cúram sláinte a bhunathrú. Cuirfear leithdháileadh caipitil €3.061 billiún ar fáil thar an tréimhse 2016-2021. Áireofar cistiú breise €568m leis an leithdháileadh sin. A bhuí leis an tréimhse pleanála caipitil a shíneadh go dtí an bhliain 2021, agus leis an gcistiú méadaithe a bheidh ar fáil i mblianta ina diaidh, beifear in ann infheistíocht bhreise a dhíriú ar an gcuid dheireanach den tréimhse.”

Ag fáiltiú di roimh an bhfógairt, dúirt an tAire Lynch: “Táimid in ann na timpeallachtaí fisiciúla ina gcónaíonn cuid mhór daoine scothaosta a fheabhsú agus a athsholáthar anois. Is féidir le saoráidí nua-aimseartha feabhas a chur ar an eispéireas do chónaitheoirí agus don fhoireann a thugann aire dóibh araon. Ba cheart do chónaitheoirí cónaí in áit a dtugtar dínit agus príobháideachas dóibh. Ba cheart don fhoireann de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) oibriú i ndálaí inar féidir leo an ról tábhachtach atá acu a chomhlíonadh gan na srianta a ghabhann le saoráidí as dáta. Mar gheall ar fhógairt an lae inniu, beimid in ann feabhas a chur ar dhálaí le haghaidh daoine faoi mhíchumas a chónaíonn faoi chúram cónaithe. “Ar aon dul le beartas an Rialtais, leanfaimid ar aghaidh le bogadh ar shiúl ó chúram a sholáthar in institiúidí agus i dtreo cúram a sholáthar sa phobal nuair is iomchuí.

Tá an plean seo miondealaithe ina cheithre thionscadal ospidéil náisiúnta, agus sinn ag súil go gcuirfear tús le hobair an bhliain seo chugainn:

  • An t-ospidéal nua do leanaí ag campas Ospidéal San Séamas agus ionaid satailíte i mBaile Bhlainséir agus i dTamhlacht;
  • An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a athlonnú in Ospidéal Naomh Uinseann mar chéad chuid de mhórchlár chun saoráidí nua ospidéil mháithreachais a chur ar fáil;
  • Campas na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí a thógáil i bPort Reachrann;
  • Agus an tOspidéal nua Náisiúnta Athshlánúcháin a fhorbairt i nDún Laoghaire.

Agus cúig mhórthionscadal náisiúnta:

  • Aonaid Altranas Pobail a fhorbairt do dhaoine scothaosta agus múnlaí cóiríochta feabhsaithe nua do dhaoine faoi mhíchumas;
  • Ospidéal Rotunda a athlonnú i mBaile Bhlainséir, Ospidéal an Choim a athlonnú i gcampas Ospidéal San Séamas, agus Ospidéal Máithreachais Luimnigh a athlonnú in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach, i dTuar an Daill;
  • Clár na nIonad Cúraim Phríomhúil;
  • An Plean Náisiúnta um Oinceolaíocht Raideolaíochta in Ospidéal Chorcaí, in Ospidéal na Gaillimhe agus in Ospidéal Beaumont;
  • Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC).

Agus uainiú beacht sholáthar na gclár agus na dtionscadal thuasluaite á chinneadh, féachfar do shaincheisteanna amhail pleanáil agus an cistiú foriomlán a bheidh ar fáil gach bliain.

CRÍOCH

Sonraí

Tabharfar faoi na mórchláir chaipitil sláinte seo a leanas thar an tréimhse 2016-2021.

Tionscadail ospidéil

An tOspidéal Náisiúnta do Leanaí
Críochnófar an t-ospidéal nua do leanaí agus dhá ionad satailíte in Ospidéal Bhaile Bhlainséir (Ospidéal Uí Chonghaile) agus in Ospidéal Thamhlachta.

Tá an t-ospidéal nua do leanaí ar an tionscadal bonneagar sláinte is mó riamh in Éirinn. Beidh sé ar an aon infheistíocht chaipitil is mó i stair an Stáit freisin. Tabharfaidh sé na trí ospidéal do leanaí atá ann cheana (Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí ag Ospidéal Thamhlachta) le chéile isteach in aon aonán amháin i gcampas amháin, a bheidh lonnaithe in aice le hOspidéal San Séamas agus le hospidéal máithreachais atá beartaithe (Ospidéal an Choim).

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Is é an dea-chleachtas ospidéil mháithreachais a chomhlonnú le hospidéil ghéarmhíochaine d’aosaigh. Fágann sé sin gur féidir saoráidí tábhachtacha amhail Aonaid Dianchúraim a chomhroinnt agus go mbíonn speisialtóirí amhail cairdeolaithe agus inchríneolaithe in aice láimhe má bhíonn toircheas casta ann. Cinntíonn sé chomh maith nach mbíonn mná scartha óna leanaí nuabheirthe má éiríonn siad tinn. Tá ardchéim bainte amach ar na pleananna chun an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a athlonnú i gcampas Ospidéal Naomh Uinseann agus críochnaíodh scéim deartha ina leith sin le déanaí.

An tSeirbhís Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí
Tiocfaidh Campas na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí in ionad an Ospidéil Lárnaigh Mhearbhaill reatha as dáta i nDún Droma. Cuimseoidh sé na nithe seo a leanas: Ospidéal Náisiúnta Fóiréinseach ina mbeidh 120 leaba, Aonad Meabhairshláinte Fóiréinsí um Míchumas Intleachta ina mbeidh deich leaba agus Aonad Meabhairshláinte Fóiréinsí do Leanaí agus d’Ógánaigh ina mbeidh deich leaba. Tar éis an phríomhshaoráid a chur i gcrích, soláthrófar trí Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim ina mbeidh 30 leaba i bPort Reachrann, i gCorcaigh agus i nGaillimh. “Ar aon dul le beartas an Rialtais, leanfaimid ar aghaidh le bogadh ar shiúl ó chúram a sholáthar in institiúidí agus i dtreo cúram a sholáthar sa phobal nuair is iomchuí.

An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin
Cuirfear cistiú breise ar fáil le haghaidh athfhorbairt an Ospidéil Náisiúnta Athshlánúcháin. Soláthróidh sé sin 120 leaba nua-aimseartha athsholáthair agus spás gaolmhar teiripe.
Tionscadail náisiúnta

Aonaid Altranas Pobail do Dhaoine Scothaosta agus Cóiríocht do na Daoine sin faoi Mhíchumas
Baineann ríthábhacht le cóiríocht ardchaighdeáin maidir le tacú le riachtanais na ndaoine scothaosta agus na ndaoine faoi mhíchumas ag a bhfuil riachtanais chúraim fhadtéarmaigh. An cistiú breise €300m a thabharfar sna blianta deiridh den tréimhse 2016-2021, éascóidh sé, agus forbairt á déanamh ar thionscadail reatha, clár breisithe chun saoráidí cúraim fhadtéarmaigh a athsholáthar, a uasghrádú agus a athchóiriú. Feabhsóidh sé sin caighdeán na saoráidí cónaithe go mór agus éascóidh sé cúram atá dírithe ar an duine.

Máithreachas
Cumasóidh an cistiú méadaithe faoin bPlean Caipitil clár caipitil máithreachais níos leithne sna blianta deiridh den tréimhse. Is éard a bheidh i gceist ann go háirithe ná Ospidéal an Rotunda a athlonnú go Baile Bhlainséir, Ospidéal an Choim a athlonnú go hOspidéal San Séamas agus ospidéal máithreachais Luimnigh a athlonnú go Tuar an Daill. Gach bliain, beirtear thart ar 9,000 duine in Ospidéal an Rotunda agus in Ospidéal an Choim agus beirtear breis agus 4,500 duine in ospidéal máithreachais Luimnigh.

An Clár Cúraim Phríomhúil
Tá forbairt cúraim phríomhúil fós ina cuid lárnach den chuspóir atá ag an Rialtas seirbhís cúram sláinte atá ar ardchaighdeán, comhtháite agus cost-éifeachtúil a sholáthar. Tá baint lárnach ag forbairt cúraim phríomhúil leis sin. Aistreoidh sé an cúram ó sheirbhís dírithe ar an ospidéal go seirbhís atá lonnaithe sa phobal, rud a chuirfidh ar chumas daoine rochtain éasca a bheith acu ar speictream leathan seirbhísí trína bhFoireann Cúraim Phríomhúil áitiúil. Soláthrófar 14 ionad cúraim phríomhúil leis an tionscadal comhpháirtíochta príobháidí poiblí um ionaid chúraim phríomhúil sa tréimhse. De bhreis air sin, soláthrófar tuilleadh ionaid chúraim phríomhúil ach úsáid a bhaint as na sásraí léas oibriúcháin agus tógála dírí. Éascóidh forbairt tuilleadh ionad cúram príomhúil soláthar na seirbhísí ildisciplíneacha chun freastal ar fhormhór mór na riachtanas cúram sláinte a bhíonn ag daoine sa suíomh is oiriúnaí agus is barainní.

An Plean Náisiúnta um Oinceolaíocht Raideolaíochta
Tá méadú 3-4% sa bhliain ag teacht ar líon na n-ailsí nuadhiagnóisithe agus meastar go méadóidh sé faoi níos mó ná dhá oiread sa tréimhse go dtí an bhliain 2040. Sa tréimhse go dtí an bhliain 2021, cuirfear na rannóga nua in Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe i gcrích. Soláthróidh sé sin 5 cinn de luasairí líneacha i gCorcaigh agus 4 cinn díobh i nGaillimh. Chomh maith leis sin, déanfar tuilleadh infheistíochta i saoráidí ag Ospidéal Beaumont. Forbairtí riachtanacha iad sin ó thaobh riachtanais acmhainne sa todhchaí a sholáthar.

Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide
Tá teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide i gcúram sláinte na hÉireann tite ar gcúl ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus ar fhorbairtí idirnáisiúnta san earnáil phríobháideach, lena n-áirítear an cleachtadh ginearálta, an chógaisíocht agus ospidéil phríobháideacha. Cuirfidh an plean sin ar ár gcumas tosú ar theacht suas le nua-aoisiú TFC, lena n-áirítear córas nua bainistíochta airgeadais, rud a bheidh cabhrach agus faisnéis thábhachtach agus thráthúil á cur ar fáil.

CRÍOCH