Preasráitis

Fógraíonn Varadkar agus Lynch méadú pá d’Altraí agus do Chnáimhsigh faoi Oiliúint

Tá áthas ar Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus ar Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Meabhairshláinte, Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta (Daoine Scothaosta agus Daoine faoi Mhíchumas) a fhógairt go mbeidh méadú pá ann d’altraí agus do chnáimhsigh faoi oiliúint, rud a eascróidh as Comhaontú Bhóthar Lansdún.

Mar gheall ar an gcinneadh, a rinneadh i gcomhar le Brendan Howlin, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, méadófar go 70% den chéad phointe ar scála tuarastail Altraí Foirne an ráta pá don socrúchán altranais chliniciúil/cnáimhseachais a dhéanann altraí/cnáimhsigh faoi oiliúint sa 4ú bliain dá gclár céime.

Tiocfaidh an cinneadh i bhfeidhm an 1 Márta agus beidh sé chun tairbhe do thart ar 1,400 altra faoi oiliúint i mbliana agus i mblianta ina diaidh.

Is í an Roinn Sláinte a mhol an beart i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus leis na ceardchumainn altranais. Ghabh an bheirt Airí buíochas leis an Aire Howlin as comhaontú a thabhairt don togra, rud a cuireadh ar aghaidh i gcomhthéacs an Nóta ón gCathaoirleach a bhí ag gabháil le Comhaontú Bhóthar Lansdún. Sa nóta sin, foráladh do bhreithniú a dhéanamh ar an socrúchán agus ar an gcreidmheas incriminteach don socrúchán.

Tá áthas ar na hAirí freisin gur chomhaontaigh an tAire Howlin le haitheantas a thabhairt arís don socrúchán 36 seachtaine ar mhaithe le dul chun cinn incriminteach an 1,400 duine d’altraí/do chnáimhsigh faoi oiliúint atá i mbun an tsocrúcháin faoi láthair agus do gach mac léinn amach anseo. I gcás na ndaoine sin a bhfuil céim bainte amach acu ón mbliain 2011, déanfar tuilleadh breithnithe ar a seasamh mar chuid d’athbhreithniú ar an tionchar a imríonn tionscnaimh den sórt seo ar rátaí coinneála i measc altraí/cnáimhsigh faoi oiliúint.

Dúirt na hAirí go bhfuil sé ina léiriú ar na cúinsí eacnamaíocha atá ag feabhsú go bhfuilimid in ann anois feabhas suntasach a chur ar an ráta pá do na mic léinn sin agus aitheantas d’fhad an tsocrúcháin mar sheirbhís phoiblí a athbhunú chun críocha creidmheas incriminteach sa todhchaí.

Luaigh an bheirt Airí go bhfuil an beart dearfach is déanaí seo ar cheann amháin de chúig bheart dhearfacha a tugadh isteach le roinnt míonna anuas chun earcú agus coinneáil altraí a neartú. Áirítear leo sin an chéad chéim d’athbhunú pá, laghdú ar an MSU, sparánacht oideachais dheimhnithe is fiú €1,500 d’earcaithe nua, tuilleadh conarthaí buana, íocaíochtaí athlonnaithe d’altraí as an mBreatain, pá as tabhairt faoi roinnt dualgas a dhéanann dochtúirí de ghnáth agus clár treorach altranais an Tascfhórsa um Scileanna agus Meascán Scileanna. Is féidir buntáistí na mbeart sin a fheiceáil cheana féin mar go bhfuil 900 altra sa bhreis ar an bpárolla anois i gcomparáid leis an líon a bhí ar an bpárolla anuraidh.

Nóta d’Eagarthóirí

Is ionann agus 55% den 1ú phointe ar an scála tuarastail Altraí Foirne an ráta pá reatha d’Altraí/do Chnáimhsigh faoi oiliúint sa 4ú bliain don tréimhse socrúcháin 36 seachtaine. Ardóidh an ráta go 70% an 1 Márta 2016.

Cinneadh deireadh a chur ar bhonn céimnithe le pá don socrúchán mac léinn i mí na Nollag 2010 agus creidmheas incriminteach don socrúchán a chur ar ceal. Tar éis athbhreithniú a rinneadh sa bhliain 2011, cinneadh ina áit sin go gcoinneofaí an ráta pá ag 50% den 1ú phointe den Scála Tuarastail Altraí Foirne Méadaíodh é sin go 55% sa bhliain 2013, rud a léirigh na rátaí do dhaoine faoi oiliúint sa reachtaíocht maidir le hÍosphá agus tabhairt isteach na seachtaine 39 n-uaire faoi Chomhaontú Bhóthar Haddington.

Críoch