Preasráitis

Fógraíonn Varadkar 50 otharcharr nua agus 35 otharcharr athchóirithe don bhliain 2016

Fágann an infheistíocht go mbeidh 150 otharcharr san iomlán athsholáthartha le dhá bhliain anuas

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh an gcistiú caipitil €18 milliún a thabharfar don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr sa bhliain 2016 chun 50 otharcharr nua agus 35 otharcharr athchóirithe a cheannach faoi chlár caipitil FSS.

Fágann sé sin gur cheart go mbeadh 268 bhfeithicil ann sa fhlít faoi dheireadh na bliana, ag brath ar riachtanais díchoimisiúnaithe na seanfheithiclí.

Dúirt an tAire Varadkar: “Tá lúcháir orm an infheistíocht seo a dhéanamh i bhfeithiclí éigeandála nua agus táim ag tnúth le iad a bheith i mbun seirbhíse. Agus breis agus 150 feithicil á dtabhairt isteach sna blianta 2015 agus 2016, cabhrófar go mór leis an tseirbhís otharchairr a cuid oibre a dhéanamh. Cuirfidh an cistiú ar ár gcumas seanfheithiclí a athsholáthar agus seirbhísí a leathnú, go háirithe i gcás iompar neamhéigeandála. Má aistrímid othair ó shaoráidí ardghéire go saoráidí eile, beimid in ann feabhas a chur ar shreabhadh othar sna hospidéil is mó agus ba cheart go gcabhródh an méid sin le brú a mhaolú ar na rannóga éigeandála  

“Chomh maith leis sin, laghdófar costais agus cuirfear le hiontaofacht ach seanfheithiclí a athsholáthar. Taistealaíonn foirne otharchairr achair ollmhóra gach bliain. Mar sin, tá sé ríthábhachtach go leanaimid ar aghaidh leis an bhflít a uasghrádú chun cur ar chumas na bparaimhíochaineoirí ardoilte atá againn an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar nuair a theastaíonn sí ó othair, cibé áit a bhfuil siad. Tá lúcháir orm go gcuirfear tuilleadh acmhainní ar fáil don tSeirbhís Otharchairr sa bhliain 2016 chun feabhsuithe leanúnacha a chur ar sholáthar seirbhísí.”

Ceannófar deich bhfeithicil cúraim idirmheánaigh freisin, rud a mhéadóidh líon iomlán na bhfeithiclí sin, a úsáidtear le haghaidh othair neamhéigeandála a iompar, ó 50 ceann go 60 ceann. Úsáidtear feithiclí cúraim idirmheánaigh le haghaidh aistrithe idir ospidéil agus is féidir níos mó ná othar amháin a iompar iontu. Is sna feithiclí sin a iompraítear níos mó ná 80% den chineál tráchta sin anois agus fágann sé sin go mbíonn otharcharranna éigeandála ar fáil chun freagairt do chásanna éigeandála.

Chomh maith leis sin, cumasóidh an cistiú dúinn feithicil mearfhreagartha nua a cheannach, a fhágfaidh go mbeidh 120 feithicil den sórt sin againn sa fhlít. Le feithiclí mearfhreagartha, is féidir a chinntiú go mbainfidh ardtacaíocht beatha suíomh an teagmhais amach go tapa chun tosú ar chóireáil shofaisticiúil a sholáthar nuair a bhíonn an t-otharcharr faoi bhealach.

Tá na feithiclí sin ar fad de bhreis ar na 65 fheithicil a ceannaíodh an bhliain seo caite. Tá gach ceann de na feithiclí á soláthar faoi chonradh atá againn le Wilker Auto Converters, atá lonnaithe i gClóirtheach, Co. Uíbh Fhailí. Soláthrófar iad sin ar fud an fhlít náisiúnta ar fad chun feithiclí a bhfuil deireadh a saolré úsáidí bainte amach acu a athsholáthar agus chun tacú le seirbhísí breise.

Cuid d’infheistíocht leanúnach straitéiseach i dtrealamh, i dteicneolaíocht agus i gcaighdeáin chliniciúla is ea clár athsholáthair flít an NAS. Áirítear leis an gclár cineálacha difriúla feithiclí freagartha, feithiclí mearfhreagartha, feithiclí cúraim idirmheánaigh agus seirbhís héileacaptair an EAS san áireamh. Mar is féidir a fheiceáil, tá teicneolaíocht nua in úsáid iontu, lena n-áirítear an córas rialaithe náisiúnta aonair, raidió digiteach agus cumarsáid dhigiteach TETRA, rianú feithiclí, agus seoladh ríomhchuidithe.

D’éirigh leis an NAS éirchóid a chomhtháthú sa chóras nua um sheoladh ríomhchuidithe freisin. Mar sin, cabhrófar léi seirbhís níos tapa agus níos sábháilte a sholáthar don othar.

Mar gheall ar thástáil chairdiach agus ar fhaireachán cairdiach, beifear in ann othair a thriáiseáil ar an láthair agus a thabhairt go díreach go hionad cúraim chairdiach más gá. Le dífhibrileoirí agus le gléasanna meicniúla infheithicle CPR, beifear in ann leanúint le hathbheochan a chur ar fáil go sábháilte in otharcharr agus é ag bogadh. Bíonn an acmhainn céadfhreagróirí pobail á leathnú go fóill, áit a seoltar oibrithe deonacha áitiúla amach i gcomhthráth leis an otharcharr. Tá 130 grúpa againn in 18 gcontae faoi láthair agus bíonn tuilleadh foirne á bhforbairt i gcónaí.

CRÍOCH