Preasráitis

Fógraíonn na hAirí Harris agus McGrath oscailt an Chomhairliúcháin Phoiblí um Chosaint in aghaidh Cailleadh Saoirse

Inniu, d’fhógair an tAire Sláinte, Simon Harris, TD, agus an tAire Stáit do Shaincheisteanna Míchumais, Finian McGrath, tús le comhairliúchán poiblí ar dhréacht-reachtaíocht maidir le cailleadh saoirse.  Leagtar amach i bhforálacha na dréacht-reachtaíochta cosaint beartaithe do sheanóirí, do dhaoine faoi mhíchumas agus do chatagóirí áirithe daoine a bhfuil tinneas meabhrach orthu le cinntiú nach mbainfear a saoirse díobh go mídhleathach i saoráidí cónaithe.

Seolfar an comhairliúchán poiblí seo d’fhonn bonn eolais a chur faoin gcéad dréacht eile den reachtaíocht, a chuirfear isteach do cheadú an Rialtais chun dul ar aghaidh leis an bpróiseas reachtach.

Dúirt an tAire Harris: ‘Is clochmhíle suntasach é foilsiú na dtograí reachtacha seo le haghaidh comhairliúchán poiblí i bpróiseas na hÉireann chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a dhaingniú.  Is forbairt dhearfach é agus taispeánann sé go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh chun riachtanais agus cearta daoine faoi mhíchumas a chomhlíonadh.”

Agus an comhairliúchán poiblí á fhógairt, dúirt an tAire McGrath: “Is fadhb íogair thábhachtach í ceist an chaillte saoirse a théann go smior na gceart bunúsach agus chearta an duine.   Beidh impleachtaí suntasacha ag na tograí reachtacha sa réimse seo do theaghlaigh, d’oibriú na seirbhísí sláinte agus do na cúirteanna.  Ar an ábhar sin, táim ag tabhairt cuireadh inniu do gheallsealbhóirí agus don phobal i gcoitinne aighneachtaí a chur isteach.”

Gheofar na dréachtchinn billí agus an páipéar comhairliúcháin a ghabhann leis ar líne ag http://health.gov.ie/consultations/ agus ní mór aighneachtaí a bheith faighte an 9 Márta 2018.

 

DEIREADH

 

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Tá sé riachtanach go mbeadh soiléire reachtach ann i dtaobh cailleadh saoirse i saoráidí cónaithe do sheanóirí, do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine a bhfuil tinneas meabhrach orthu d’fhonn ár n-oibleagáidí faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas a chomhlíonadh.

Níl nós imeachta sa reachtaíocht atá ann cheana chun áit i saoráidí ábhartha a thabhairt do dhaoine gan chumas, saoráidí ina mbeidís faoi mhaoirseacht leanúnach agus gan cead acu iad a fhágáil.  Anuas ar sin, níl aon chosaint nós imeachta sa reachtaíocht atá ann cheana le cinntiú nach mbainfear a saoirse go mídhleathach de dhaoine den sórt sin.  Féachann na forálacha nua leis an mbearna seo a líonadh

Tá sé ceaptha go mbeidh feidhm ag na forálacha maidir le hionaid chónaithe do dhaoine faoi mhíchumas, tithe altranais agus roinnt saoráidí meabhairshláinte.

Beidh feidhm ag na tograí maidir le cailleadh saoirse i gcásanna ina mbeartaítear go rachadh duine ábhartha chun cónaithe, nó go bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí cheana, i saoráid ábhartha agus

(a)        go mbeidh sé nó sí faoi mhaoirseacht agus rialú leanúnach; agus

(b)        nach mbeidh sí, nó nach bhfuil sí, saor chun an tsaoráid a fhágáil; agus

(c)        go bhfuil cúis ann le creidiúint nach bhfuil ar chumas an duine sin cinneadh a dhéanamh chun dul chun cónaithe sa tsaoráid ábhartha.

 

Déanfaidh an Roinn na haighneachtaí a gheofar tríd an gcomhairliúchán poiblí seo a anailísiú agus a bhreithniú chun an Scéim Ghinearálta deiridh agus na cinn billí a chur ar fáil, a chuirfear isteach ansin do cheadú an Rialtais chun dul ar aghaidh leis an bpróiseas reachtach.

Foilseofar torthaí an phróisis chomhairliúcháin ar láithreán gréasáin na Roinne Sláinte.