Preasráitis

Fógraíonn na hAirí cistiú breise €1.75m lena gcothófar cothroime agus comhsheasmhacht mhéadaithe d’úsáideoirí seirbhíse a chónaíonn i suíomhanna pobail nach suíomhanna altranais iad

Beidh feidhm ag an reachtaíocht sláinte nua ón 1 Eanáir 2017 agus nuachóireofar léi socruithe ranníoca i suíomhanna éagsúla cónaithe fadfhanachta

 • Ní bheidh feidhm ag na socruithe athbhreithnithe maidir le cónaitheoirí a bhíonn ag fáil tacaíochta faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne)
 • Déanfar teagmháil le gach úsáideoir seirbhíse ina n-aonar (agus/nó le ball teaghlaigh/tathantóir pearsanta dá gcuid) agus gheobhaidh siad lánsonraí faoi na socruithe athbhreithnithe. Gheobhaidh siad measúnacht aonair sna míonna atá le teacht freisin
 • Tá cistiú breise €1.75m á chur ar fáil chun uasteorainn €70 in aghaidh na seachtaine a chur leis an ranníoc uasta i suíomhanna nach suíomhanna altranais iad
 • Mar gheall ar fhorálacha cuimsitheacha tarscaoilte, ní cheanglófar ar úsáideoirí seirbhíse ach ranníoc a bhfuil an t-airgead acu chuige a dhéanamh, agus aird á tabhairt ar aon chúinsí aonair a bhféadfadh feidhm a bheith acu

Tá sé fógartha inniu ag Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, agus ag Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, go gcuirfear socruithe athbhreithnithe i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2017 do ranníocaí a dhéantar i dtreo costais chothabhála agus chóiríochta i suíomhanna áirithe fadfhanachta (ranníocaí fadfhanachta). Ní dhéanfar leis na socruithe sin aon difear do chónaitheoirí a bhíonn ag fáil tacaíochta faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne). An reachtaíocht lenar tugadh na ranníocaí fadfhanachta sin isteach, rith an tOireachtas í i mí Iúil 2013 agus i mí na Samhna 2014. Is é an toradh a bheidh ag na socruithe athbhreithnithe ná go mbeidh comhsheasmhacht agus cothroime mhéadaithe ann d’úsáideoirí seirbhíse i suíomhanna ina mbíonn cóiríocht agus/nó cothabháil á soláthar go díreach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó ag gníomhaireacht alt 38 a gcistítear í chun seirbhísí a sholáthar thar ceann FSS.

 

Achtaíodh an reachtaíocht lena mbaineann chun reachtaíocht an Stáit sa réimse seo a thabhairt cothrom le dáta; chun samhlacha nua cúram cónaithe a léiriú ar bhealach níos fearr; agus chun comhlánú a dhéanamh ar bheartas reatha an rialtais maidir leis an aistriú ó shuíomhanna comhchónaithe chuig tithe/suíomhanna maireachtáil neamhspleáiche sa phobal, go háirithe sna hearnálacha míchumais agus meabhairshláinte.

 

 • Cuirfear na Ranníocaí nua Cothabhála agus Cóiríochta i leith Seirbhísí Tacaíochta Cónaithe (ranníocaí fadfhanachta) in áit na dtáillí fadfhanachta atá ann cheana. Ní bheidh aon athrú ann ar na rátaí a ghearrfar.
 • Beidh feidhm ag na socruithe athbhreithnithe maidir le thart ar 1,700 úsáideoir seirbhíse sna hearnálacha meabhairshláinte agus míchumais a chónaíonn i suíomhanna pobail nach suíomhanna altranais iad agus a gcistíonn FSS iad nó a gcistítear thar ceann FSS iad. I gcás fhormhór na gcónaitheoirí sin, ní bheidh aon athrú ann ar an ranníoc a dhéanfaidh siad nó beidh laghdú ann ar an ranníoc uathu – mar shampla, beidh laghdú ann ar an ranníoc seachtainiúil a dhéanfaidh breis agus 1,100 úsáideoir seirbhíse. Toradh eile a bheidh ar na rialacháin nua ná go soláthrófar comhsheasmhacht agus cothroime mhéadaithe toisc go mbeidh úsáideoirí seirbhíse ag déanamh ranníoca de réir leibhéal caighdeánaithe. Is é €10 in aghaidh an lae (nó €70 in aghaidh na seachtaine) a bheidh sa ráta uasta i suíomhanna den sórt sin. Féadfar leanúint ar aghaidh leis na socruithe reatha cíosa/ciste, ach cuirfear uasteorainn leis an tsuim a íocfar ina leith sin. Tá cistiú breise €1.75m á leithdháileadh ar FSS chun tacú leis na socruithe nua. Maidir le cónaitheoirí i suíomhanna maireachtála neamhspleáiche, beidh suim ráthaithe €118 ar a laghad dá n-ioncam seachtainiúil acu lena n-úsáid phearsanta tar éis dóibh ranníoc a dhéanamh i dtreo costais chóiríochta agus costais mhaireachtála laethúla

Ní bhaineann na ranníocaí ach le costais chóiríochta agus le costais mhaireachtála laethúla, lena n-áirítear bia agus fóntais. Ní gá aon ranníoc ná íocaíocht a dhéanamh i leith an chúraim shláinte ná na seirbhísí sláinte a sholáthraítear.

Agus é ag fógairt na bpleananna tosach feidhme, dúirt an tAire McGrath:

“Faoi na Rialacháin nua, soláthrófar comhsheasmhacht agus soiléire mhéadaithe i gcomparáid lenar cuireadh i bhfeidhm roimhe seo agus leanfaidh formhór na n-úsáideoirí seirbhíse ar aghaidh le ranníoc a dhéanamh i dtreo a gcostais chóiríochta agus chothabhála ag an leibhéal atá i bhfeidhm faoi láthair nó ag leibhéal níos ísle ná sin.  Tá cistiú breise €1.75m á chur ar fáil chun tacú leis na socruithe nua lena soláthrófar cothroime mhéadaithe agus comhionannas méadaithe do dhaoine a chónaíonn i suíomhanna pobail nach suíomhanna altranais iad.  

Le forálacha cuimsitheacha tarscaoilte, cinnteofar go mbeidh ceanglais ranníoca ag teacht lena bhfuil d’acmhainn ag daoine agus go mbeidh siad curtha in oiriúint do chúinsí an duine aonair féin.”

Dúirt an tAire McEntee:

“Céim thábhachtach chun tosaigh is ea na leibhéil ranníoca a chaighdeánú do dhaoine a chónaíonn i suíomhanna pobail. Creidim go mbeidh an creat nua níos cothroime i gcoitinne, áit a gceanglófar ar gach úsáideoir seirbhíse suim chaighdeánaithe inacmhainne a íoc bunaithe ar a gcúinsí féin.”

Déanfar teagmháil le gach úsáideoir seirbhíse ina n-aonar (agus/nó le ball teaghlaigh/tathantóir pearsanta dá gcuid) agus gheobhaidh siad lánsonraí faoi na socruithe athbhreithnithe. Gheobhaidh siad measúnacht aonair sna míonna atá le teacht freisin chun an leibhéal ranníoca fadfhanachta is gá dó/di a dhéanamh a chinneadh, agus aird á tabhairt ar aon tarscaoileadh a bhféadfadh feidhm a bheith aige.

Beidh bileoga faisnéise d’úsáideoirí seirbhíse agus dá dteaghlach ar fáil ó sholáthraithe seirbhíse. Tá siad foilsithe cheana féin ar shuíomh Gréasáin FSS ([www.hse.ie/longstaycontributions][www.hse.ie/longstaycontributions]www.hse.ie/longstaycontributions). Tá líne faisnéise FSS (1850 24 1850 – ar oscailt ó 8.00 a.m. go 8.00 p.m., an Luan go dtí an Aoine, agus ó 9.00 am. go 5.00 p.m. ar an Satharn) ar fáil freisin chun soiléiriú a thabhairt ar aon cheisteanna atá ag úsáideoirí seirbhíse nó ag a dteaghlach maidir leis na socruithe nua.

CRÍOCH

 

Nótaí d’Eagarthóirí

Is é an reachtaíocht lenar tugadh an creat nua ranníocaí fadfhanachta isteach ná ailt 67A go 67D den Acht Sláinte, 1970, arna gcur isteach le halt 19 den Acht Sláinte (Leasú), 2013, agus arna leasú le Cuid 3 den Acht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014.

Rinne an tAire Harris na Rialacháin ghaolmhara – na Rialacháin Sláinte (Ranníocaí Cothabhála agus Cóiríochta i leith Seirbhísí Tacaíochta Cónaithe), 2016 – a shíniú sa dlí inniu.

Is é atá in alt 12 den Acht Sláinte (Leasú), 2013, freisin ná foráil lena ndéanfaí an táille laethúil a ghearrtar i leith othair chónaitheacha in ospidéil ghéarmhíochaine a mhéadú ó €75 go €80 in aghaidh an lae. Tá sé beartaithe ag an Aire Sláinte leas a bhaint as meicníochtaí laistigh den Acht chun an táille sin a choinneáil ag an leibhéal reatha.

Beidh feidhm ag ranníocaí fadfhanachta maidir le húsáideoirí seirbhíse a bhíonn ag fáil seirbhísí cónaithe fadfhanachta i suíomhanna áirithe ina mbíonn cóiríocht agus/nó cothabháil (béilí, teas, fóntais eile) á soláthar go díreach ag FSS nó ag gníomhaireacht alt 38 a gcistítear í chun seirbhísí a sholáthar thar ceann FSS.

Ní bhaineann na ranníocaí ach le costais chóiríochta agus le costais mhaireachtála laethúla, lena n-áirítear bia agus fóntais. Ní gá aon ranníoc ná íocaíocht a dhéanamh i leith an chúraim shláinte ná na seirbhísí sláinte a sholáthraítear.

Coinneofar na príomhghnéithe den chóras reatha táillí fadfhanachta (a chuimsíonn thart ar 7,000 úsáideoir seirbhíse faoi láthair):

 

 • Faoi mar atá an scéal san am i láthair, beidh na ranníocaí iarbhír ag brath ar leibhéal ioncaim agus ar chineál cóiríochta an duine aonair.
 • Mar gheall ar fhorálacha tarscaoilte, ní cheanglófar ar úsáideoirí seirbhíse ach ranníoc a bhfuil an t-airgead acu chuige a dhéanamh, agus aird á tabhairt ar aon chúinsí aonair a bhféadfadh feidhm a bheith acu.
  Foilseoidh FSS treoirlínte cuimsitheacha tarscaoilte i mí Dheireadh Fómhair tar éis di faisnéis mhionsonraithe a thabhairt do na baill foirne a bheidh freagrach as na socruithe nua a chur chun feidhme.
 • Maidir leis na díolúintí a bhfuil feidhm acu faoi láthair maidir le táillí fadfhanachta, beidh feidhm acu go fóill maidir le ranníocaí fadfhanachta.
 • Ní gá aon ranníocaí a dhéanamh sa chéad 30 lá i dtréimhse rollach 12 mhí.

I gcás formhór na n-úsáideoirí seirbhíse, ní bheidh aon athrú ann ar an ranníoc a dhéanfaidh siad nó beidh laghdú ann ar an ranníoc uathu. Beidh méadú ann ar an ranníoc a dhéanfaidh mionlach úsáideoirí seirbhíse, áfach.

Tá cistiú breise €1.75m á chur ar fáil chun uasteorainn €70 in aghaidh na seachtaine a chur leis an ranníoc uasta i suíomhanna nach suíomhanna altranais iad agus chun freastal ar an gcaillteanas iarmharach ioncaim a fhulaingeoidh FSS agus soláthraithe seirbhíse.

Maidir le cónaitheoirí a nglacann a gcóiríocht ar cíos (e.g. trí chumann tithíochta deonach) agus a bhfreastalaíonn FSS nó gníomhaireacht alt 38 ar a mbillí bia nó fóntais, laghdófar a gceanglas íocaíochta faoi shuim an chíosa a íocann siad. Soláthrófar laghdú den chineál céanna do chónaitheoirí a chistíonn an costas ar bhéilí/ar fhóntais go hiomlán nó go páirteach.

Ní bheidh feidhm ag an gcreat ranníocaí maidir le cónaitheoirí a chumhdaítear faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne). Dá bhrí sin, ní dhéanfar leis na socruithe nua aon difear d’úsáideoirí seirbhíse den sórt sin. Maidir le roinnt cónaitheoirí teach altranais a roghnaigh leanúint ar aghaidh le táillí fadfhanachta a íoc nuair a tugadh Scéim Chothrom na Féinne isteach, is iad na ranníocaí nua íocfaidh siad as seo amach agus ní bheidh aon athrú ann ar na rátaí a ghearrfar orthu.

Faoin gcreat nua ranníocaí:

 • I suíomhanna altranais 24 uaire, leanfaidh cónaitheoirí ar aghaidh le suim uasta €175 in aghaidh na seachtaine a íoc.
 • Leanfaidh cónaitheoirí i suíomhanna altranais pháirtaimseartha ar aghaidh le suim uasta €130 in aghaidh na seachtaine a íoc.

Beidh feidhm ag ráta uasta €10 in aghaidh an lae, nó €70 in aghaidh na seachtaine, maidir le cónaitheoirí i saoráidí nach soláthraítear aon seirbhís altranais ar an láthair iontu (e.g. tithe sa phobal sna hearnálacha cúram míchumais agus meabhairshláinte).