Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte go bhfuil sé de rún aige an tUas. Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh

Tá sé fógartha ag Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil sé de rún aige an tUas. Fred Barry a cheapadh mar chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh.

D’oibrigh an tUas. Barry roimhe seo mar chathaoirleach ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta agus tá taithí fhairsing aige ar thionscadail chasta a bhainistiú.
Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Uasal Barry as glacadh leis an ról seo. Is é an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí an infheistíocht is suntasaí i gcúram sláinte leanaí a rinneadh riamh sa tír seo.

“Beidh ról lárnach ag taithí agus ceannaireacht an Uasail Barry ina chinntiú go soláthrófar an chéad chéim eile den tionscadal seo do na glúnta atá le teacht.”
Chomh maith leis sin, dheimhnigh an tAire gur tugadh chun críche na téarmaí tagartha leasaithe don athbhreithniú a dhéanfaidh PwC ar an méadú costais.

Cuirfear an t-athbhreithniú i gcrích ag deireadh mhí an Mhárta agus úsáidfear é chun a fháil amach an gá nó nach gá aon athruithe rialachais nó aon athruithe eile a dhéanamh. Déileálfar san athbhreithniú le cuntasacht na bpríomhpháirtithe ábhartha, le feidhmeanna agus le róil.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Athbhreithniú an Ospidéil Nua do Leanaí ar an Méadú Costais – Téarmaí Tagartha

Coimisiúnaíodh an t-athbhreithniú seo chun a thuiscint cé na cúiseanna leis an méadú costais a bhaineann le tionscadal tógála an ospidéil nua do leanaí (“an tionscadal”).

Is é an príomhrud a ndíreofar air san athbhreithniú ná na socruithe rialachais agus bainistíochta atá i bhfeidhm idir na páirtithe seo agus ina measc: Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh, an Coiste Feidhmiúcháin, an Fhoireann Deartha, sainchomhairleoirí ábhartha, grúpaí úsáideoirí agus conraitheoirí.

Cuirfear an t-athbhreithniú i gcrích faoin 29 Márta 2019, faoi réir doiciméid ábhartha agus pearsana ábhartha a bheith ar fáil. Úsáidfear é chun a fháil amach an gá nó nach gá aon athruithe rialachais nó aon athruithe eile a dhéanamh.

Déileálfar san athbhreithniú le cuntasacht na bpríomhpháirtithe ábhartha, le feidhmeanna agus le róil. Is féidir go n-úsáidfear é chun a fháil amach cé na chéad bhearta eile a dhéanfaidh an lucht déanta cinntí, an Rialtas san áireamh.

Scóip na hOibre

Déanfar na nithe seo a leanas go sonrach leis an athbhreithniú:

• Ord na n-imeachtaí a dhéanamh amach i dtaca le méaduithe costais an tionscadail.
• A dhéanamh amach cad ab eol, cén uair ab eol é agus cé na daoine arbh eol dóibh é, agus cén dóigh ar tuairiscíodh faisnéis ábhartha ón bhfoireann tionscadail do na comhlachtaí ábhartha maoirseachta agus rialachais, lena n-áirítear Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh agus a Choistí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Sláinte.
• Measúnú a dhéanamh ar na próisis, na rialuithe, an chinnteoireacht agus na socruithe maoirseachta a bhí i bhfeidhm i dtaca le pleanáil agus soláthar an tionscadail, go háirithe na nithe seo:

– forbairt agus ceadú an bhuncháis ghnó / an bhundearaidh, an bhuiséid agus na scóipe
– forbairt agus ceadú na straitéise tógála/soláthair don tionscadal
– ceapadh an phríomhchonraitheora, roghnú agus cur i ngníomh an chonartha tógála
– bainistíocht an phríomhchonartha, go háirithe maidir le costas/buiséad agus scóip/athruithe
– an próiseas forbartha dearaidh
– measúnú agus luacháil an riosca ag pointí príomhchinntí agus ar bhonn leanúnach
– róil na bpríomhpháirtithe agus cuntasacht as rialú agus feidhmíocht airgeadais an tionscadail.

• A fháil amach cé na bunchúiseanna (próisis, rialuithe, rialachas agus cinntí a rinneadh) a chuir leis na méaduithe costais.
• Tuairim a thabhairt ar na mór-rioscaí iarmharacha agus ar stóinseacht/iomláine na réamhaisnéisí reatha, agus sainaithint agus, nuair is féidir, meastóireacht a dhéanamh ar na rioscaí sin a cuireadh as áireamh go conarthach ó shuim an uasphraghais ráthaithe/an chonartha choigeartaithe.
• Tuairim a thabhairt ar an méid a chuir Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh, FSS agus an Roinn Sláinte athruithe i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na ceachtanna a foghlaimíodh.
• Forbairt a dhéanamh ar aon mholtaí breise, a d’fhéadfadh na nithe seo a leanas a dhéanamh, más féidir:

– sainaithint a dhéanamh ar aon réimsí a bhféadfaí coigiltí costais a bhaint amach nó costais a laghdú iontu, agus iad comhsheasmhach leis na gealltanais chonarthacha is infheidhme agus le soláthar an tionscadail, i bhfianaise a stádais reatha
– aghaidh a thabhairt ar mhór-rioscaí iarmharacha agus ar shaincheisteanna rialaithe agus maoirseachta, agus
– tuilleadh maoirseachta a sholáthar ar fheidhmíocht agus ar luach ar airgead.