Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte glao ar léirithe spéise i gcomhaltas den Choiste Náisiúnta Scagthástála – Éire

Tá léirithe spéise á lorg anois i gcomhaltas den Choiste Náisiúnta Scagthástála – Éire.  Tá na poist fógartha ar http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/106797.htm agus is é an 30 Lúnasa 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratais a chur isteach.

Tabharfaidh an Coiste sainchomhairle neamhspleách maidir le meastóireacht a dhéanamh ar an bhfianaise ar chláir scagthástála daonrabhunaithe in Éirinn. Ag gníomhú dó i gcomhréir leis an dea-chleachtas agus chun a chinntiú go mbainfear úsáid chuí as na hacmhainní finideacha atá ar fáil, déanfaidh an Coiste Náisiúnta Scagthástála – Éire na nithe seo a leanas:

•        Modheolaíocht chomhaontaithe a chur chun feidhme go héifeachtach le haghaidh glacadh le hiarratais a bhaineann le breithniú a dhéanamh ar chláir nua scagthástála daonra nó ar athruithe ar chláir atá ann cheana;
•        Próiseas beartú tosaíochta a chomhaontú agus a chur chun feidhme le haghaidh breithniú a dhéanamh ar chláir nua scagthástála daonra nó ar athruithe ar chláir atá ann cheana;
•        Córas láidir trédhearcach a fhorbairt agus a chur chun feidhme le haghaidh cláir fhéideartha scagthástála daonrabhunaithe a mheas in aghaidh tacar critéar atá aitheanta go hidirnáisiúnta;
•        Na moltaí uaidh agus an réasúnaíocht taobh thiar de thorthaí a phléití a chur in iúl go soiléir don Roinn Sláinte, do gheallsealbhóirí agus don phobal.

Tá raon leathan saineolais á lorg don Choiste Náisiúnta Scagthástála agus moltar d’iarratasóirí féideartha an leabhrán faisnéise a léamh go cúramach sula gcuirfidh siad iarratas isteach.

Ag fáiltiú dó roimh an bhfógairt, dúirt an tAire Harris, “Is cloch mhíle thábhachtach é seo, a thagann sna sála ar cheapadh an Ollaimh Niall O’Higgins mar Chathaoirleach ar an gCoiste Náisiúnta Scagthástála. Is eol dúinn gur féidir le cláir scagthástála atá pleanáilte go cúramach dul go mór chun tairbhe do shláinte an daonra. Is eol dúinn freisin, áfach, nach rachaidh gach clár, fiú amháin na cinn is fearr, chun tairbhe do gach duine. Teastaíonn guth neamhspleách láidir uainn chun bonn eolais a chur faoin mbeartas amach anseo, agus níl aon amhras orm go n-imreoidh an Coiste Náisiúnta Scagthástála ról ríthábhachtach in oideachas a chur ar dhaoine faoin scagthástáil daonra agus faoi na laigí agus na tairbhí a ghabhann léi.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Moladh i dTuarascáil Scally (2018) go gcuirfí Coiste Náisiúnta Scagthástála ar bun chun comhairle a thabhairt don Roinn Sláinte agus don Aire maidir le gach togra nua le haghaidh cláir scagthástála agus maidir le hathruithe ar chláir atá ann cheana.

Beidh an Coiste Náisiúnta Scagthástála (Éire) ina Shainchoiste Comhairleach neamhspleách a bheidh freagrach as cláir scagthástála daonra in Éirinn a mheas in aghaidh critéir a bhfuil glacadh idirnáisiúnta leo.

Ag teacht sna sála ar cheapadh an Ollaimh Niall O’Higgins mar Chathaoirleach, tá na comhaltaí eile den Choiste á n-earcú anois trí ghlao oscailte ar chomhaltaí. Is é an 30 Lúnasa 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratais a chur isteach.
Tá saineolas sna réimsí seo a leanas á lorg don Choiste Náisiúnta Scagthástála faoi láthair (tá duine amháin á lorg in aghaidh an réimse ach amháin i gcás Ghuth an Phobail/an Othair, ar ina leith atá beirt chomhaltaí á lorg):

•Sláinte Phoiblí
•Eitic
•Guth an Phobail/an Othair (tá beirt chomhaltaí á lorg)
•Eacnamaíocht Sláinte
•Eipidéimeolaíocht
•Cúrsaí Dlí-Liachta
•Eolaíocht Shóisialta
•Cleachtadh Ginearálta
•Péidiatraic agus Sláinte Leanaí
•Obstatraic
•Ailse
•Géineolaíocht
•Seirbhísí Saotharlainne
•Altranas agus Cnáimhseachas
•Iriseoireacht
•Íomháú Diagnóiseach
•Paiteolaíocht
•Síceolaíocht

Féadfar saineolas breise a chomhthoghadh de réir mar is gá.
Tionólfaidh an Coiste an chéad chruinniú dá chuid sa bhliain 2019.