Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte beirt Chomhaltaí sa bhreis de Bhord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu gur ceapadh beirt chomhaltaí nua chuig Bord FSS.

Tá an Bord ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil faoi láthair roimh achtú agus tosach feidhme an Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh an reachtaíocht i bhfeidhm sa dara leath de mhí an Mheithimh.

Fógraíodh na poist sin tríd an bPróiseas Bord Stáit a oibríonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus cuireann siad leis an raon inniúlachtaí atá ann i measc na gcomhaltaí de Bhord FSS.

Is iad seo na ceapaithe nua a fógraíodh inniu: Brendan Lenihan, a bhfuil saineolas ar leith aige ar phleanáil agus bainistíocht airgeadais; agus Fergus O’Kelly, Ollamh Cliniciúil le Cleachtas Ginearálta/Leigheas Teaghlaigh.

Faoin mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, atá le hachtú ar ball, is comhlacht rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh sé cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Beidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin FSS cuntasach don Bhord.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Tá áthas orm ainm na beirte comhaltaí nua de Bhord FSS a dheimhniú. Roghnaíodh iad as an sármhaitheas agus an cheannaireacht atá léirithe acu ina réimse.”

“Is é atá i mbunú an Bhoird ná cuid riachtanach de rialachas FSS a neartú agus dár seirbhís sláinte a athchóiriú de réir mar a chuirimid plean Sláintecare chun feidhme. Táim ag súil le hobair i gcomhar leis an mBord agus le Paul Reid, an Príomhfheidhmeannach nua, chuige sin agus chun a chinntiú go soláthróimid seirbhís ar ardchaighdeán dár n-othair.”

Áirítear iad seo a leanas leis na saincheisteanna tosaíochta do Bhord nua FSS:
·             Córas éifeachtach bainistíochta feidhmíochta agus cuntasachta a fhorbairt agus a chur chun feidhme in FSS
·             Plean a chur le chéile le haghaidh iontaoibh agus muinín an phobail a mhéadú as FSS agus as an tseirbhís sláinte i gcoitinne
·             A chinntiú go dtacóidh FSS go hiomlán le clár athchóirithe sláinte an Rialtais, mar atá leagtha amach i bPlean Cur Chun Feidhme Sláintecare, agus le cur chun feidhme an chláir sin

Rachaidh na ceapaithe nua a fógraíodh inniu le Ciarán Devane, a fógraíodh mar Chathaoirleach ar Bhord FSS i mí Mheán Fómhair 2018, agus leo seo:

  • An tOllamh Deirdre Madden, Ollamh le dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Cathaoirleach ar an gCoimisiún um Shábháilteacht Othar agus Dearbhú Cáilíochta. Ceapfar an Dr Madden mar Leaschathaoirleach ar Bhord FSS
  • Fergus Finlay, iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Barnardo’s
  • Tim Hynes, Grúp-Phríomhoifigeach Faisnéise, Bainc-Aontas Éireann
  • An Dr Sarah McLoughlin, Oifigeach Eolaíochta agus Cumarsáide in Retina International agus tathantóir othar
  • Mark Molloy, Suirbhéir Cainníochta, comhalta den Sainghrúpa um an Dlí Torta a Athchóiriú agus um Éilimh Faillí Cliniciúla a Bhainistiú agus tathantóir othar
  • Aogán Ó Fearghail, iar-Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael
  • Fiona Ross, Cathaoirleach ar Chóras Iompair Éireann agus ar Mheabhairshláinte Éireann
  • An Dr Yvonne Traynor, leasuachtarán ar Ghnóthaí Rialála agus Eolaíocha le Grúpa Chiarraí

CRÍOCH

Nóta don Eagarthóir

I gcás aon cheisteanna, iarrtar ar iriseoirí ríomhphost a sheoladh chuig press_office@health.gov.ie nó glao a chur ar 01 635 4477, seachas teagmháil a dhéanamh go díreach le haon chomhaltaí ar leith.

Beathaisnéisí don bheirt chomhaltaí nua

An tUasal Brendan Lenihan
Tá Brendan Lenihan ina iar-Uachtarán ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá taithí breis agus 25 bliana aige ar obair sa ghairm. Roimhe seo, bhí sé ina chomhpháirtí in Arthur Andersen, gnólacht cuntasaíochta ar oibrigh sé leis i mBaile Átha Cliath agus i Nua-Eabhrac.  De bhreis ar obair mar shainchomhairleoir le han-tamall anuas ar fud raon leathan earnálacha, d’oibrigh sé mar fheidhmeannach sinsearach sa tionsclaíocht mar Stiúrthóir Airgeadais Grúpa le mórchuideachta foirgníochta agus réadmhaoine (a bhfuil oibríochtaí aige in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus i mór-roinn na hEorpa) agus le soláthraí mór tithe cúraim. Ón mbliain 2016 i leith, tá sé ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Navigo Consulting, ar gnólacht sainchomhairle é a oibríonn ar straitéis, pleanáil gnó agus rialachas. Freastalaíonn an gnólacht ar chliaint earnála príobháidí agus earnála poiblí in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe trí obair chomhairleach a dhéanamh ar infheistíochtaí móra airgeadais agus ar phleananna gnó agus trí fheabhas a chur ar éifeachtacht boird, eagrúcháin agus airgeadais. Tá Brendan ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin de chuid Bus Éireann agus bhí róil aige mar chomhalta seachtrach de na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca ar Ghrúpa CIE agus ar an gComhairle Fiaclóireachta.

Anuas ar na róil ghairmiúla atá aige, tabharfaidh Brendan an taithí atá aige ar an earnáil carthanais do Bhord FSS, go háirithe i réimsí na meabhairshláinte agus na heaspa dídine.  Tá sé ina Iontaobhaí náisiúnta de Pieta House (a sholáthraíonn tacaíocht náisiúnta saor in aisce i réimsí an fhéinmharaithe, an fhéindochair agus an mhéala féinmharaithe) agus tá sé ar an gCathaoirleach ar Choiste Iniúchóireachta agus Riosca Pieta.  Chomh maith leis sin, tá sé ar an gCathaoirleach ar Bhord Iontaobhaithe Good Shepherd Cork. Is carthanas é a sholáthraíonn dídean éigeandála do theaghlaigh gan dídean agus teaghlaigh shoghonta tríd an tearmann atá aige in Áras Edel agus trí mhol teaghlaigh Chorcaí (a oibrítear thar ceann Chomhairle Cathrach Chorcaí) agus roinnt seirbhísí eile oideachais, cóiríocht éigeandála agus iarchúraim.

Tá céim Bhaitsiléara Tráchtála ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Dioplóma Iarchéime i gCuntasaíocht Ghairmiúil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag Brendan. Tá sé ina Chomhalta de Chuntasóirí Cairte Éireann freisin.  Tá Dioplóma Gairmiúil i Rialachas Corparáideach aige ó Scoil Ghnó Smurfit sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Anuas air sin, tá sé ina chomhalta d’Institiúid na Stiúrthóirí.

An tOllamh Fergus O’Kelly
Ollamh Cliniciúil le Cleachtas Ginearálta/Leigheas Teaghlaigh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Taithí 
Tá an tOllamh Fergus O’Kelly ina Lia Teaghlaigh ar scor ar ghnách leis cleachtadh i Rialto, Baile Átha Cliath.

Aithnítear Fergus mar phríomhphearsa i bhforbairt an Leighis Teaghlaigh in Éirinn le daichead bliain anuas, ar lena linn a bhí róil éagsúla aige i ndul chun cinn a dhéanamh ar Leigheas Teaghlaigh agus Cúram Príomhúil.

Tá dúspéis ag Fergus in oiliúint i Leigheas Teaghlaigh. Bhí baint aige léi ar feadh 18 mbliana ón mbliain 1985 ar aghaidh, ag obair dó mar Oiliúnaí, mar Stiúrthóir Cúnta ar chlár oiliúna FSS/Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i mBaile Átha Cliath, agus mar Stiúrthóir ar an gclár.

Bhí Fergus ina Uachtarán ar Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2015-2016) agus bhí sé ina chomhalta de Bhord Rialaithe an Choláiste ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2017. Chaith sé a lán blianta ag teagasc an ábhair ar leibhéal fochéime agus ar leibhéal iarchéime agus ainmníodh é ina Ollamh Cliniciúil i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2006.

Rannchuidigh Fergus le disciplín an Leighis Teaghlaigh agus rinne sé ionadaíocht don disciplín sin ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Maidir lena éachtaí pearsanta, bhunaigh sé na chéad seirbhísí comharchumainn liachleachtóra ghinearálta as gnáthuaireanta oibre in Éirinn riamh. Chomh maith leis sin, bhunaigh sé roinnt clinicí altra-theoraithe ina gcuirtear cóireáil ar fáil in aghaidh galar ainsealach.

Sa bhliain 2017, bronnadh Gradam Fiona Bradley ar Fergus mar aitheantas dá thiomantas do fhreastal ar phobail shoghonta dhíothacha Bhaile Átha Cliath. Bronnadh an gradam sin air ag comhchruinniú eolaíoch de chuid Chumann na Ranna Ollscoile Cleachtais Ghinearálta in Éirinn agus Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann.

Na Poist Eile a bhí aige: 
·             Comhalta Boird d’Ospidéal Ollscoile San Séamas (1998-2015)
·             Uachtarán ar Acadamh Ríoga an Leighis in Éirinn (2005-2007)
·             Comhalta de Chumann na Ranna Ollscoile Cleachtais Ghinearálta in Éirinn
·             Comhalta Boird de Chúirt na Tríonóide, Ionad Cóireála agus Athshlánúcháin Drugaí (1992-1998)
·             Comhalta de EURACT – Ionadaí Náisiúnta don ghrúpa teagaisc Eorpach seo um chleachtadh ginearálta/leigheas teaghlaigh ar feadh sé bliana.
·             Coiste na Straitéise Náisiúnta Ailse – Ionadaí do Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2017)
·             Iar-Uachtarán ar Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2015-2016)
·             Cathaoirleach ar an gCoiste Oiliúna Iarchéime, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2016-2017)

CRÍOCH