Preasráitis

Fógraíonn an tAire Lynch Mórsheirbhís Nua Meabhairshláinte Óige do Luimneach

Tá seirbhís shuntasach nua meabhairshláinte do Luimneach fógartha ag Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Meabhairshláinte, as Cúram Sóisialta agus as Cúram Príomhúil, inniu.

Déanfaidh Jigsaw, atá ar fáil i ndeich láthair ar fud na tíre faoi láthair, seirbhís nua a oscailt i Luimneach níos déanaí i mbliana.

Dúirt an tAire Lynch, “Tá an-áthas orm gur éirigh linn seirbhís Jigsaw a áirithiú do Luimneach. Léirítear i dtaighde gur roimh 25 bliain d’aois a thagann thart ar 75% de neamhoird mheabhrach chun cinn. Is tréimhse ríthábhachtach é sin do leanaí agus d’aosaigh óga agus is féidir leis dul i bhfeidhm orthu ar feadh na coda eile dá saol. Daoine óga a bhfuil imní, fearg, leithlisiú sóisialta nó dúlagar orthu nó atá faoi strus, is féidir leo leas a bhaint as suas le 6 sheisiún comhairleoireachta le Jigsaw. Tá luath-idirghabháil ríthábhachtach maidir le folláine meabhairshláinte.

Tá obair luachmhar déanta ag Jigsaw i gcodanna eile den tír agus bhí sé mar aidhm agam an tseirbhís a bhunú i Luimneach freisin. Is é ceann de na príomhthosaíochtaí atá agam don bhliain 2016 seirbhísí meabhairshláinte a fheabhsú agus a fhorbairt i gcúram príomhúil agus sa phobal. Tá Jigsaw ina shárshampla den dóigh ar féidir é sin a dhéanamh agus tá sé ann mar gheall ar na cistí breise a leithdháileadh ar mheabhairshláinte sa bhuiséad don bhliain seo. Is é an dara seirbhís nua le haghaidh meabhairshláinte óige a bhunófar i Luimneach i mbliana, agus é ag gabháil leis na tacaí breise meabhairshláinte atá curtha ar fáil do Sheirbhís Óige Luimnigh. Cuirfidh sé go mór leis na seirbhísí atá ar fáil cheana féin do dhaoine óga. Chomh maith leis sin, beidh sé ag teacht go maith leis na seirbhísí eile a bhíonn á gcur ar fáil ag foireann Meabhairshláinte Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) san Iarthar Láir.”

I mí Feabhra, cuirfear tús le Bainisteoir Tionscadail a earcú do thionscadal Jigsaw i Luimneach. Ina dhiaidh sin, rachfar i gcomhairle le daoine óga, le FSS agus le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chun teacht ar áitreabh oiriúnach mar bhunáit don tionscadal. Meastar go mbeidh thart ar 1,500 teagmháil aghaidh ar aghaidh ag seirbhís Jigsaw Luimnigh le daoine óga gach bliain.

Ag trácht dó ar an bhforbairt, dúirt Bernard Gloster, Príomhoifigeach ar FSS san Iarthar Láir, “Is dea-scéala é seo maidir le sláinte agus le folláine déagóirí agus aosach óg i Luimneach Is rómhinic a bhuailimid le daoine agus iad in ísle brí, go háirithe daoine a fhulaingíonn brúnna meabhairshláinte. Is é an aidhm atá le Jigsaw a chinntiú go mbíonn rochtain ag daoine óga ar sheirbhísí sláinte atá dírithe ar an Óige. Ní bhaineann an tseirbhís le gairmithe a chur ar fáil amháin, ach baineann sí freisin le hacmhainn a fhorbairt i bpobail chun tacú le daoine óga agus dúshlán a leagan orainn go léir spéis a chur i bhfolláine ár ndaoine óga. Agus infheistíocht bhliantúil ar fiú thart ar €700,000 í i gceist léi, tá an t-am, an saineolas agus na hacmhainní a theastaíonn á gcur ar fáil chun an méid sin ar fad a dhéanamh agus an méid a foghlaimíodh agus na tairbhí a baineadh amach i dtionscadail eile Jigsaw ar fud na Tíre a chur i bhfeidhm i Luimneach. Ní féidir linn a thábhachtaí atá sé tacú go réamhghníomhach le meabhairshláinte dhearfach i measc daoine óga a ghannmheas.”

Dúirt an Dr Tony Bates, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Headstrong, “Tá lúcháir orainn Jigsaw a thabhairt isteach i Luimneach. Tá obair déanta ag a lán daoine chun é sin a dhéanamh, go háirithe an tAire Lynch, a mbíonn obair mhór á déanamh aici chun meabhairshláinte óige a chur chun cinn. Táim ag tnúth lena bheith ag obair le gach duine a bhfuil spéis acu i bhfolláine daoine óga agus leis an tseirbhís nuálach tacaíochta seo a fhorbairt toisc gurb eol dúinn go gcabhraíonn sí le daoine óga agus lena dteaghlach”.

Ghabh an tAire Lynch buíochas ar leith lena cuid comhghleacaithe in FSS agus in Jigsaw as an dianobair atá déanta acu chun an tseirbhís nua a ullmhú. “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Bernard Gloster, Príomhoifigeach don Iarthar Láir, agus lena fhoireann in FSS as glacadh go díograiseach leis an deis a bhí ann Jigsaw a thabhairt isteach i Luimneach. In éineacht le Tony Bates agus lena chuid comhghleacaithe in Jigsaw, tá am suntasach agus iarracht shuntasach curtha isteach acu chun seirbhís Jigsaw a sholáthar i Luimneach.”

Críoch

Tuilleadh Faisnéise:

Tá Jigsaw ar bun i 10 bpobal in Éirinn faoi láthair, is iad sin: Cluain Dolcáin, Dún na nGall, Baile Átha Cliath 15, Gaillimh, Ciarraí, an Mhí, Fine Gall Thuaidh, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, agus Tamhlacht. Osclófar trí sheirbhís nua le linn na bliana 2016, agus iad lonnaithe i Luimneach, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath.