Preasráitis

Fógraíonn an tAire Kathleen Lynch cistiú breise €2m chun freastal ar na riachtanais mheabhairshláinte agus andúile atá ag daoine gan dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath

Tá sé fógartha inniu ag Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Meabhairshláinte, Cúram Sóisialta agus Cúram Príomhúil, go leithdháilfear suim bhreise €2m ar bhuiséad Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i mbliana chun freastal ar na riachtanais sláinte atá ag daoine gan dídean i réigiún Bhaile Átha Cliath, daoine a bhfuil droch-mheabhairshláinte ainsealach agus/nó fadhbanna mí-úsáid substaintí agus fadhbanna andúile coitianta ina measc.

Tagann an leithdháileadh ó chistiú breise a d’áirithigh an tAire Lynch le haghaidh cúrsaí meabhairshláinte sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta 2016. Úsáidfear an cistiú chun díriú go sonrach ar dhaoine gan dídean.

Dúirt an tAire Lynch, “Tá ardleitheadúlacht fadhbanna meabhairshláinte agus andúile ann i measc daoine gan dídean a chodlaíonn amuigh mar ghnás Cinnteoidh an cistiú nua go mbeidh daoine aonair a bhfuil ardriachtanais tacaíochta acu in ann teacht ar an raon seirbhísí agus tacaí sláinte a theastaíonn uathu le linn dóibh cónaí a bheith orthu i gcóiríocht shealadach nó i gcóiríocht fhadtéarmach”.

Úsáidfear an cistiú chun tacú le raon seirbhísí ionrochtana. I measc na seirbhísí sin, beidh cláir bhainistíochta cúraim, cláir bhainistíochta cásanna agus dianchláir andúile agus mheabhairshláinte ina ndíreofar ar dhaoine gan dídean a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht shealadach faoi thacaíocht agus ar lánúineacha gan dídean a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht fhadtéarmach agus a bhfuil ardriachtanais tacaíochta acu.

Beifear in ann an cistiú méadaithe a úsáid freisin chun dianchúram fadtéarmach a chur ar fáil do dhaoine gan dídean a bhfuil riachtanais ainsealacha sláinte nó riachtanais bhuana sláinte acu, a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht fhadtéarmach faoi thacaíocht agus a bhfuil ardriachtanais tacaíochta acu, fad nach dteastaíonn géarchúram ospidéil uathu.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Lynch, “Is grúpa an-leochaileach a bhfuil roinnt riachtanas éagsúil idirnasctha acu is ea daoine gan dídean a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte nó andúile acu. D’iarr mé ar FSS a chinntiú go bhforbrófar tacaí meabhairshláinte mar chuid den mhórfhreagairt chomhtháite don easpa dídine, rud a bhfuil sé mar aidhm leis freastal ar na riachtanais chasta ilghnéitheacha atá ag daoine gan dídean”.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Léirítear sna sonraí náisiúnta is déanaí go bhfuil cónaí ar 3,560 duine fásta agus ar 1,679 gcleithiúnaí i gcóiríocht éigeandála arna cistiú ag an Stát Áirítear leis an bhfigiúr sin 802 aonad teaghlaigh ina bhfuil 1,089 nduine fhásta (atá ar áireamh san fhigiúr 3,560 duine thuas). Agus cónaí ar 705 theaghlach gan dídean ann, is mó líon na dteaghlach gan dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath ná in aon réigiún eile. I Réigiún Bhaile Átha Cliath faoi láthair, tá cóiríocht in óstáin tráchtála á cur ar fáil do 500 teaghlach, ina bhfuil 1,049 gcleithiúnaí. Tá cóiríocht phríobháideach éigeandála á cur ar fáil do 205 theaghlach, ina bhfuil 417 gcleithiúnaí.

Daoine a Chodlaíonn Amuigh

Rinne Feidhmeannacht Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath comhaireamh ar líon na ndaoine a bhí ag codladh amuigh an 30 Samhain 2015. Taifeadadh 91 dhuine san iomlán. Is ionann é sin agus laghdú 46% ar an 168 nduine a taifeadadh i mí na Samhna 2014.