Preasráitis

Fógraíonn an tAire Jim Daly deontais ar fiú €9m san iomlán iad chun seirbhísí meabhairshláinte a athchóiriú

Tá Jim Daly TD, an tAire Stáit ag an Roinn Sláinte ar a bhfuil freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis a fhógairt inniu (an 23 Samhain 2017) gur leithdháileadh deontais ar fiú €9m iad chun tacú le seirbhísí meabhairshláinte a athchóiriú.
Dúirt an tAire, “Is é an aidhm go n-úsáidfear an cistiú seo chun cabhrú le seirbhísí meabhairshláinte atá dírithe ar théarnamh a sholáthar ar fud na hÉireann. Fágann sé sin gur ar dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu a dhíreofar go príomha agus seirbhísí á ndearadh agus á soláthar, agus é mar aidhm leo tacaíocht a thabhairt do dhaoine aonair a roghanna féin a dhéanamh agus saol iomlán a chaitheamh sa phobal.”
Tá an cistiú seo mar chuid den Chiste um Athchóiriú Seirbhísí. Bhunaigh an Roinn Sláinte, Atlantic Philanthropies, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Genio an Ciste i gcomhar lena chéile chun tacú le hathchóirithe a chur chun feidhme i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas agus i seirbhísí meabhairshláinte in Éirinn. Is ionann an Ciste agus infheistíocht chomhcheangailte iomlán €45m ón Roinn agus ó Atlantic Philanthropies. Tá sé mar aidhm leis an infheistíocht sin, ar aon dul le beartas an Rialtais, seirbhísí reatha a chumrú i dtreo tacaí atá níos dírithe ar an duine agus atá níos trédhearcaí, níos cuntasaí agus níos costéifeachtúla a chur ar fáil.
“Tá roinnt samplaí an-nuálach agus an-rathúil d’athchóirithe ar sheirbhísí meabhairshláinte feicthe againn ar fud na tíre ar fad le deich mbliana anuas, agus iad bunaithe ar phrionsabail an téarnaimh. Mar sin féin, is gá dúinn na hathchóirithe sin a chur chun feidhme ar bhealach sistéamach anois ionas go mbeidh ag gach duine in Éirinn a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu an deis chun rochtain a fháil ar sheirbhísí atá níos pearsantaithe, níos pobalbhunaithe agus níos dírithe ar théarnamh. Is an-tráthúil atá an Ciste seo, agus sinn ag obair ar ár mórchlár um athchóiriú seirbhísí meabhairshláinte faoi láthair,” a dúirt Anne O’Connor, Stiúrthóir Náisiúnta um Meabhairshláinte in FSS.
Dúirt Mary Sutton, Stiúrthóir Tíre do Atlantic Philanthropies in Éirinn, “Tá lúcháir ar Atlantic Philanthropies obair i gcomhar le Rialtas na hÉireann ar an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí. Is é an cuspóir comhcheangailte atá againn oidhreacht a fhágáil in Éirinn a mbeidh de thoradh uirthi feabhas ar sheirbhísí meabhairshláinte don phobal reatha agus feabhas leanúnach ar sheirbhísí amach anseo.”
Tá an cistiú á leithdháileadh faoi thrí shruth dhifriúla, is iad sin:

(i) Téarnamh a Chur ar Aghaidh – Is é aidhm an tsrutha seo cleachtais téarnaimh a leabú i seirbhísí meabhairshláinte reatha. Chuir na hiarratasóirí rathúla tograí ar aghaidh chun seirbhísí atá níos dírithe ar gheallsealbhóirí seachtracha a fhorbairt i gcomhpháirt le húsáideoirí seirbhísí, le teaghlaigh agus cúramóirí, le pobail áitiúla, leis an earnáil dheonach agus le tacaí príomhshrutha eile.

(ii) Fostaíocht – Is é aidhm an tsrutha seo an cur chuige Socrúcháin agus Tacaíochta Aonair a chur chun feidhme chun deiseanna a chruthú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu coinneáil ag obair i suíomhanna príomhshrutha, nó obair a fháil i suíomhanna príomhshrutha, agus chun tacú le fostóirí déileáil le saincheisteanna gaolmhara earcaíochta agus coinneála. Tairgfear tacaí do dhaoine aonair ionas gur féidir leo teacht ar dheiseanna atá bunaithe ar a scileanna agus ar na nithe a bhfuil spéis acu iontu.

(iii) Maireachtáil phobalbhunaithe – Is é aidhm an tsrutha seo tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu a riachtanais tithíochta a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu agus an chuid is fearr a bhaint as na deiseanna atá acu chun maireachtáil go neamhspleách sa phobal. Féachfar le conairí cuí i dtreo maireachtáil neamhspleách a fhorbairt i gcomhpháirt le húdaráis áitiúla, le comhlachtaí tithíochta ceadaithe agus le comhpháirtithe ábhartha eile. Féachfar le tacaí a chur in oiriúint don duine aonair freisin.

Dúirt Madeleine Clarke, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Genio, “Ní hé amháin go mbaineann an tionscnamh seo leis an ról a imríonn seirbhísí sa réimse seo, ach baineann sé freisin le teaghlaigh agus pobail áitiúla a chruthú atá athléimneach agus a bhfuil cumas acu tacú le daoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu agus meas a thabhairt orthu mar dhaoine a chuireann leis an tsochaí.”

Bronnadh na deontais seo trí Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail ar fud na tíre, ar struchtúir phobail FSS iad. Thug na hEagraíochtaí cuireadh do chuibhreannais – daoine a bhfuil taithí saoil acu féin ar na seirbhísí, baill teaghlaigh, soláthraithe seirbhísí agus grúpaí pobail ina measc – obair le chéile chun tograí a fhorbairt le haghaidh na ndeontas. Ba é Iontaobhas Genio a bhronn an cistiú bunaithe ar dhianphróiseas iarratais a ndearna sé agus FSS measúnú air i gcomhar lena chéile, agus ionchur díreach á fháil acu ó ionadaithe d’úsáideoirí seirbhísí agus do theaghlaigh.
Cuirfear an scéala is déanaí ina leith seo ar fáil trí Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail FSS agus ar shuíomh Gréasáin Genio ag www.genio.ie.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Atlantic Philanthropies

Tá Atlantic Philanthropies tiomanta d’athruithe buana a bhaint amach i saol daoine soghonta agus daoine faoi mhíbhuntáiste. Tá sé ina fhondúireacht saolré teoranta a dhíríonn ar cheithre shaincheist shóisialta ríthábhachtacha: Dul in Aois, Leanaí agus an Óige, Sláinte an Daonra, agus Athmhuintearas agus Cearta an Duine. Agus é ar intinn aige a chuid oibre a chríochnú sa bhliain 2020, chuir Atlantic Philanthropies an leithdháileadh deontais deiridh uaidh i gcrích ag deireadh na bliana 2016. D’infheistigh sé suim iomlán $8 billiún san Astráil, i mBeirmiúda, i dTuaisceart Éireann, i bPoblacht na hÉireann, san Afraic Theas, sna Stáit Aontaithe agus i Vítneam sna 35 bliana seo a chuaigh thart. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.atlanticphilanthropies.org.

Genio
Eagraíocht neamhbhrabúis a dhíríonn go sonrach ar sheirbhísí sóisialta a bhunathrú is ea Genio. Oibríonn sé leis an lucht Rialtais agus daonchairdis chun tacú le daoine saol neamhspleách a chaitheamh. Tá Genio ag obair i réimsí an néaltraithe, an mhíchumais agus na meabhairshláinte in Éirinn faoi láthair. Is leis an easpa dídine a bhaineann an clár oibre is déanaí dá chuid. Tá an clár sin á fhorbairt aige i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Ón mbliain 2010 i leith, tá cistiú ó FSS agus ó Atlantic Philanthropies bronnta ag Genio ar 226 thionscadal ar bhonn náisiúnta chun tacaí pearsantaithe sa phobal a thabhairt do níos mó ná 8,000 duine. D’fhreastail níos mó ná 11,000 duine de bhaill teaghlaigh, de chúramóirí agus de bhaill foirne ar a chuid imeachtaí faisnéise agus oiliúna a reáchtáladh trí na tionscadail ar tacaíodh leo freisin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.genio.ie.