Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris plean gníomhaíochta ar liostaí feithimh

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, plean gníomhaíochta inniu chun an líon othar atá ar liostaí feithimh a laghdú. Cuirfear an plean chun feidhme níos déanaí sa bhliain 2016.

  • Déanfar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí a laghdú faoi 50% faoi dheireadh na bliana.
  • Déanfar bailíochtú cliniciúil ar gach liosta feithimh othar cónaitheach/cásanna lae i gcásanna ina bhfuil othair ag feitheamh le níos mó ná 15 mhí faoi dheireadh mhí Lúnasa.
  • Cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Clár Feabhsúcháin Liostaí Feithimh i bhfeidhm i ngach Grúpa Ospidéal.
  • Brúfaidh an tAonad Seachadta Speisialta an Clár Feabhsúcháin chun cinn ar leibhéal an ospidéil agus ar leibhéal an ghrúpa, déanfaidh sé faireachán ar fheidhmíocht na n-ospidéal ar bhonn seachtainiúil agus míosúil agus tabharfaidh sé tuairisc rialta don Roinn Sláinte ina leith sin.
  • Forbróidh FSS tuilleadh tograí don bhliain 2016 lena mbreithniú ag an Aire, lena n-áireofar bearta spriocdhírithe lena dtabharfar aghaidh ar liostaí feithimh i roinnt réimsí speisialta.

Dúirt an tAire:

“Tá sé mar thosaíocht againn liostaí feithimh othar a laghdú agus beidh iarracht chomhbheartaithe ag teastáil ina leith. Gealltar go soiléir i gClár an Rialtais suim €50 milliún a chur ar fáil le haghaidh tionscnaimh liosta feithimh ón mbliain 2017 i leith. Úsáidfear €15 milliún ar a laghad den tsuim sin chun tacú leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) a athghníomhachtú. Mar sin féin, bhí mé ag iarraidh a fháil amach cén gníomh is féidir linn a dhéanamh láithreach chun cabhrú leis na daoine sin atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide. Dá bharr sin, d’iarr mé ar FSS plean gníomhaíochta a fhorbairt don bhliain 2016 chun feabhsuithe inbhraite a dhéanamh ar an dóigh a mbainistíonn na hospidéil a liostaí feithimh. Tá FSS tar éis sraith gníomhartha sonracha a sholáthar dom mar fhreagairt don iarraidh sin. Cuirfear na gníomhartha lena mbaineann chun feidhme idir seo agus deireadh na bliana.

“Is é bunsprioc inghnóthaithe an phlean gníomhaíochta ná an líon othar atá ag feitheamh le gnáthamh othair chónaithigh/cás lae le níos mó ná 18 mí a laghdú faoi 50% faoi dheireadh na bliana. Tá 3,488 n-othar ag feitheamh le gnáthamh othair chónaithigh/cás lae le níos mó ná 18 mí faoi láthair agus bainfidh 3,909 nduine eile an t-am feithimh sin amach mura gcuirtear cóireáil orthu faoi dheireadh na bliana. Dá laghdófaí an figiúr sin faoi 50%, d’éireodh linn céim thábhachtach a thógáil i dtreo gealltanas atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta a chomhlíonadh, is é sin, díriú ar na daoine sin atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide.

“Mar thaca leis an sprioc sin a bhaint amach, cuirfidh FSS tús láithreach le clár um bailíochtú cliniciúil i leith na n-othar cónaitheach/cás lae atá ag feitheamh le níos mó ná 15 mhí. Ba cheart go gcuirfí an ghníomhaíocht sin i gcrích faoi dheireadh mhí Lúnasa. Ba cheart go mbeadh cruinneas feabhsaithe na liostaí agus acmhainn mhéadaithe le haghaidh na n-othar atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide a chóireáil dá barr.

“De bhreis air sin, d’fhonn feabhas a chur ar acmhainn na n-ospidéal maidir le liostaí feithimh a bhainistiú san fhadtéarma, tá Clár Feabhsúcháin Liostaí Feithimh á chur i bhfeidhm ag FSS i gcomhar le hospidéil.

“Tá forbairt déanta ag gach Grúpa Ospidéal ar phlean feabhsúcháin liostaí feithimh agus cuirfidh siad na pleananna sin chun feidhme idir seo agus deireadh na bliana. Beidh an tAonad Seachadta Speisialta de chuid FSS ag tabhairt cuairteanna ar an láithreán ar ospidéil agus ar Ghrúpaí Ospidéal agus iarrfaidh sé ar cheannasaithe feabhsúcháin dul i mbun oibre le hospidéil chun comhlíonadh na spriocanna náisiúnta liostaí feithimh agus feabhsuithe tábhachtacha próisis a bhrú chun cinn. Déanfaidh an tAonad Seachadta Speisialta faireachán ar bhonn seachtainiúil agus míosúil ar fheidhmíocht na n-ospidéal i gcomparáid lena bpleananna feabhsúcháin. Tabharfar tuairisc ar an bhfaisnéis sin don Roinn Sláinte go rialta.

“Mar a luaigh mé cheana, chuir an Tionscnamh um an Liosta Feithimh Ionscópachta a Laghdú 2016 de chuid an NTPF cistiú ar fiú breis agus €1m é ar leataobh chun gnáthaimh ionscópachta a sheachfhoinsiú do na hothair sin atá ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí nó a bheidh ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí faoi dheireadh na bliana. Is é aidhm an tionscnaimh seo ná 3,000 cás práinneach sa bhreis sa réimse seo a chóireáil faoi dheireadh na bliana agus laghdú suntasach a bhaint amach ar an líon daoine atá ar liostaí feithimh agus ar na tréimhsí ama a chaitheann siad orthu.

“Ag féachaint chun cinn, tá an Roinn Sláinte ag obair go dlúth le FSS chun an Tionscnamh Geimhridh 2016 a thabhairt chun críche lena chur chun feidhme roimh an ngeimhreadh le teacht agus chun forbairt a dhéanamh ar thionscnaimh shonracha atá dírithe ar liostaí feithimh a laghdú de réir ghealltanais an Chláir do Rialtas Comhpháirtíochta.”

CRÍOCH