Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris go ndíreofar go mór sa bhliain 2017 ar amanna feithimh a laghdú do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide

Tá sé fógartha ag Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) go mbeidh sé mar thosaíocht aige sa bhliain 2017 laghdú a dhéanamh ar an bhfad ama atá othair ag feitheamh le gnáthaimh.  Bhí an tAire ag labhairt ag Siompóisiam an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTFP), áit ar sheol sé Straitéis an Chiste don tréimhse 2017-2019.

Agus é ag seoladh Straitéis an NTPF don chéad trí bliana eile, dúirt an tAire: “Tá lúcháir orm bheith anseo inniu chun Straitéis an NTPF don tréimhse 2017-2019 a sheoladh, ar straitéis í lena léirítear aidhmeanna an Chláir do Rialtas Comhpháirtíochta agus lena dtacaítear leis an gClár sin.  Ceann amháin de thosaíochtaí an Rialtais is ea amanna feithimh a laghdú do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide. Is ar an gcúis sin a leithdháileadh cistiú €20 milliún ar an NTPF i mBuiséad 2017 agus a mhéadófar an cistiú sin go €50 milliún sa bhliain 2018.”

Ag an seoladh, dúirt an tAire: “Deich lá ó shin, chuir sé an-áthas orm gur éirigh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an sprioc a bhí leagtha síos sa Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh uaithi don bhliain 2016 a bhaint amach, agus laghdú faoina leath déanta aici ar an líon othar a bhí ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae le níos mó ná 18 mí.

“Sna figiúirí a d’fhoilsigh an NTPF an 9 Eanáir, léiríodh go raibh laghdú tagtha ar an liosta foriomlán feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae agus le haghaidh Gnáthaimh Othar Seachtrach araon ó mhí na Samhna i leith.  Ina theannta sin, ó cheadaigh mé an Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh ó FSS i mí Lúnasa anuraidh, tá 11,519 n-othar bainte den liosta feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae. Fágann sé sin go bhfuil níos lú ná 1,800 duine ag feitheamh le cóireáil le níos mó ná 18 mí anuas. Ba é an líon iarbhír othar a bhí ag feitheamh le gnáthamh ag deireadh mhí na Nollag ná 1,738 nduine.

“Bhí an-rath ar Thionscnamh Ionscópachta an NTPF sa bhliain 2016. Ní raibh ach 11 othar ag feitheamh leis an ngnáthamh le níos mó ná 12 mhí ag deireadh mhí na Nollag. Tá níos mó ná 5,500 duine bainte den liosta ó mhí an Mheithimh freisin.  Is ionann é sin agus laghdú sármhaith 99.4% ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthionscópacht le níos mó ná 12 mhí.

“Tá rún daingean agam cur leis an laghdú ar amanna feithimh do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide, ar laghdú é a bhain FSS amach mar chuid den Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh uaithi don bhliain 2016 agus a ndearna an NTPF rannchuidiú leis trína Thionscnamh Ionscópachta. Dá bhrí sin, gheobhaidh na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide an cúram a theastaíonn uathu le linn na bliana 2017.

“I mí na Nollag, thug mé cead don NTPF an chéad €5 mhilliún dá chistiú a chaitheamh ar thionscnamh atá dírithe ar ghnáthaimh Chás Lae, atá freagrach as thart ar 70% den Liosta Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae.  Measann an NTPF go gcuirfear cóireáil ar thart ar 3,000 othar atá ag feitheamh le gnáthamh cás lae le 18 mí nó níos mó faoin tionscnamh sin, agus é mar aidhm leis a chinntiú nach mbeidh aon othar ag feitheamh le cóireáil cás lae le níos mó ná 18 mí faoin 30 Meitheamh 2017. Díreofar ar dtús ar phríomhspeisialtachtaí ag a bhfuil ardlíon othar atá ag feitheamh le tréimhse fhada, lena n-áirítear seirbhísí Oftailmeolaíochta, Máinliachta Ginearálta, Fiaclóireachta, Úireolaíochta agus Máinliachta Soithíche.

“Áirítear na nithe seo a leanas leis an bplean atá agam don bhliain 2017, rud a mbeidh dlúthchomhar idir an NTPF, FSS agus an Roinn Sláinte i gceist leis:

1.        Ar an gcéad dul síos, úsáidfear leithdháileadh an NTPF don bhliain 2017 chun leas a bhaint as an acmhainn atá ar fáil san earnáil ospidéal géarchúraim príobháideach ar mhaithe le cóireáil a chur ar na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide le haghaidh gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae;
2.        Ar an dara dul síos, cuirfidh FSS an Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh uaithi don bhliain 2017 isteach le haghaidh othair chónaitheacha agus cásanna lae agus othair sheachtracha san earnáil ospidéal géarchúraim poiblí;
3.        Ar an tríú dul síos, oibreoidh FSS agus an NTPF le chéile ar bhealach straitéiseach le linn na bliana 2017 chun a chinntiú go mbainfear an úsáid is fearr as acmhainn na n-ospidéal poiblí agus príobháideach ar mhaithe le hamanna feithimh a laghdú d’othair.

“Chomh maith leis sin, fáiltím roimh an bPrótacal um Bainistiú Liostaí Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach, Gnáthaimh Chás Lae agus Gnáthaimh Phleanáilte. Seoladh an Prótacal inniu.  Tá an-acmhainneacht ag an bPrótacal a chinntiú go nglacfar cur chuige caighdeánaithe comhsheasmhach i leith othair ar liostaí feithimh a bhainistiú agus a sceidealú ar fud na n-ospidéal uile.”

Fógraíodh buaiteoirí Dhámhachtainí Cáilíochta Sonraí an NTPF don bhliain 2016 le linn na hócáide freisin.  Mhol an tAire gach ceann de na hospidéil ar éirigh leo Caighdeáin Cháilíochta Sonraí an NTPF a chomhlíonadh, mar aon le baill foirne na n-ospidéal sin: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na foirne sna hospidéil lena mbaineann faoin obair atá déanta acu chun feabhas a chur ar an dóigh a mbainistítear liostaí feithimh chun tairbhe othar agus faoina thiomanta atá siad don obair sin.”