Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris go bhfuil píosa suntasach taighde ina chuid thábhachtach de dhul i ngleic leis an éagothroime inscne i seirbhís sláinte na hÉireann

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh thuarascáil a d’fhoilsigh an Mheitheal um Éagsúlacht Inscne de chuid Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Leagtar béim sa tuarascáil ar na bacainní atá ar mhná agus iad ag iarraidh tabhairt faoi ghairmeacha máinliachta agus dul chun cinn a dhéanamh orthu.

D’athbhreithnigh an Mheitheal raon leathan litríochta sa réimse, reáchtáil sí comhairliúchán náisiúnta agus scrúdaigh sí an dea-chleachtas idirnáisiúnta maidir le himscrúdú a dhéanamh ar bhacainní ar earcaíocht agus ar choinneáil, rudaí is cúis leis an éagothroime inscne. Ar na bacainní a sainaithníodh bhí an easpa rochtana do mhná ar chomhaltachtaí máinliachta den chéad scoth, coinníollacha oibre le linn toirchis agus tacaí atá ar fáil dóibh siúd atá ag filleadh ar an obair tar éis neamhláithreachta.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Harris: “Is amhlaidh, ar an drochuair, nach bhfuil ach dul chun cinn mall á dhéanamh in Éirinn ar chomhionannas inscne a bhaint amach i réimse na míochaine. Ar an dea-uair, tá an scéal ag athrú agus is féidir a fheiceáil i roinnt réimsí míochaine go bhfuil mná ag déanamh an-dul chun cinn. Mar sin féin, is amhlaidh fós nach bhfuil an líon céimithe mná ag teacht leis an líon máinlianna comhairleacha mná. Cé gurb ionann an líon céimithe míochaine is fir agus an líon céimithe is mná le 20 bliain anuas, níl ach 7% de mháinlianna comhairleacha ina mná. Ní mór aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin.

“Bíonn an saol ag athrú go mear agus tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil lucht ceannais Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn ag glacadh leis an athrú agus go bhfuil sé tiomanta do dheireadh a chur leis an éagothroime reatha. Leis na moltaí atá sa tuarascáil seo, brúfar athruithe chun cinn i réimse an chomhionannais inscne. Táim cinnte go gcinnteoidh Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn go gcuirfear chun feidhme iad.”

“Ó mo thaobh féin de, is cúis áthais dom a fhógairt inniu go mbeidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag cur tús roimh i bhfad le píosa tábhachtach taighde chun sonraí sonracha a chur le chéile faoi eispéireas na mban atá ag obair i seirbhís sláinte na hÉireann le linn toirchis agus tar éis toirchis agus faoi fhilleadh ar an obair. Is é aidhm an taighde a fháil amach cé na tacaí a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun a n-eispéireas a fheabhsú agus chun go bhféadfaidís páirt iomlán a ghlacadh ina ngairm tar éis toirchis. Tá sé beartaithe go reáchtálfar fócasghrúpaí tosaigh le linn an tsamhraidh agus go seolfar ceistneoir ar líne i mí Mheán Fómhair. Foilseofar torthaí an cheistneora sin faoi mhí na Samhna.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Léirítear san fhianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta go bhfuil rannpháirtíocht tar éis toirchis ina saincheist eagraíochta ríthábhachtach chun ardleibhéil rannpháirtíochta fostaithe a choinneáil ar bun le mná. Is soiléire fós é sin tar éis bhreith an dara linbh le bean.

Is é aidhm an taighde sin sonraí sonracha d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chur le chéile faoi eispéireas na mban le linn toirchis agus tar éis toirchis agus faoi fhilleadh ar an obair chun a fháil amach cé na tacaí a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun a n-eispéireas a fheabhsú agus chun go bhféadfaidís páirt iomlán a ghlacadh ina ngairm tar éis toirchis.

Is é sprioc fhadtéarmach na hoibre sin deireadh a chur leis na bacainní ar dhul chun cinn na mban san eagraíocht agus an líon ban atá i bpoist cheannaireachta a mhéadú.

  • Is iad seo na príomh-mholtaí a dhéantar sa tuarascáil ó Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn:
    Bearta chun spreagadh a thabhairt do mhic léinn mhíochaine is mná atá ag smaoineamh ar thabhairt faoi ghairm sa mháinliacht déanamh amhlaidh trí ghairmeacha máinliachta a chur chun cinn ar bhealach níos fearr do scoileanna agus do mhná óga
  • Cultúr a chothú ina dtacaítear le hoiliúnaithe máinliachta is mná, lena n-áirítear meantóireacht a chur ar fáil agus roghanna comhaltachta do mhná a mhéadú
  • Breithniú a dhéanamh ar riachtanais na n-oiliúnaithe is tuismitheoirí chun a chinntiú gur solúbtha atá an t-am oiliúna agus go ndéantar measúnú ar fholláine an oiliúnaí le linn toirchis
  • Éagsúlacht a spreagadh trí phoist pháirtaimseartha mháinliachta, trí chláir shonracha do chomhaltaí mná agus trí chistiú taighde a imfhálú do chomhaltaí mná