Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris dul chun cinn suntasach ar Shábháilteacht Othar – Ceadú Scéim Ghinearálta an Bhille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú)

Fuair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ceadú an Rialtais inniu le haghaidh dhréachtú an Bhille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú).   Tá Scéim Ghinearálta an Bhille á tarchur chuig an gComhchoiste Oireachtais um Shláinte lena grinnscrúdú réamhreachtach.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Is é aidhm na reachtaíochta ceadúnúcháin seo a chinntiú go bhfuil soláthraithe ospidéil in Éirinn ag oibriú de réir croíchaighdeáin íosta chun go mbeidh muinín ag gach duine dínn as sábháilteacht, cáilíocht agus éifeachtacht na seirbhísí atá á gcur ar fáil, bíodh sé san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach.”

Is é atá sa reachtaíocht freisin ná freagairt do na glaonna sa Tuarascáil Sláintecare go leagfaí díriú níos mó ar rialachas cliniciúil. Tá sí mar chuid de chur chuige céimnithe a bhfuil mar aidhm leis timpeallacht rialála atá comhréireach, dírithe ar thorthaí, comhsheasmhach agus freagrúil a éascú.  Ina theannta sin, ba cheart go ndéanfaí soláthar léi do chóras láidir cuntasach a mbeidh muinín ag an bpobal as. Dá bhrí sin, toradh a d’fhéadfadh a bheith ar an mBille is ea go gcuirfí feabhas mór ar an gcur chuige i leith sábháilteacht othar ar fud na hearnála ospidéal géarmhíochaine ar fad agus go gcinnteofaí go gcuirfí caighdeáin dea-chleachtais i bhfeidhm go córasach agus ar fud an chórais.

Beidh HIQA ar an údarás ceadúnúcháin.  Próiseálfaidh sé na hiarratais ar cheadúnais agus déanfaidh sé faireachán ar fheidhmíocht na sealbhóirí ceadúnais. Foráiltear leis an mBille do rialacháin ón Aire, ar rialacháin nach mór do sholáthraithe iad a chomhlíonadh agus a bheidh ar chomhréim leis na Caighdeáin Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr (2012).

Tá an t-aistriú i dtreo ceadúnú a thabhairt isteach mar chuid den bhéim níos leithne atá ag teacht chun tosaigh i dtaca le leibhéal níos airde sábháilteacht othar a chur chun cinn, rud is cuid dhílis de chúram sláinte ar ardchaighdeán. Mar thoradh ar an mbéim mhéadaitheach atá á leagan ar shábháilteacht ag an Roinn Sláinte, bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte i mí na Nollag 2016.

Tá an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ag stiúradh cur chuige cuimsitheach i leith réimse na sábháilteachta othar, i dtaca le reachtaíocht, beartas agus éifeachtacht chliniciúil agus le feidhm faireachais a chruthú.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Scéim Ghinearálta an Bhille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú)

 • Tá an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar lonnaithe sa Roinn Sláinte. Sheol an tAire Sláinte í i mí na Nollag 2016. Tá an Oifig ag déanamh na nithe seo: clár um reachtaíocht sábháilteacht othar a stiúradh (nochtadh oscailte, ceadúnú ospidéil, tuairisciú éigeantach teagmhas tromchúiseach); an clár oibre éifeachtachta cliniciúla a leathnú; beartas um ghearáin othar agus tathant othar a fhorbairt; an Córas Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú a fhoilsiú; córas faireachais sábháilteachta othar a bhunú agus beartas sábháilteachta othar a fhorbairt.
 • Ba cheart a aithint gur gníomhaíocht rioscúil ó dhúchas é soláthar cúram sláinte agus ní féidir earráidí a sheachaint i gcónaí. Léirítear i staidéir ar theagmhais dhíobhálacha ar fud an domhain go mbíonn idir 4% agus 16% d’othair a ligtear isteach san ospidéal faoi réir teagmhas díobhálach amháin nó níos mó. Léirítear iontu freisin gur teagmhais inchoiscthe atá i suas le leath na dteagmhas sin.
 • Mheas an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta sa bhliain 2017 go gcaitear breis agus 15% de chaiteachas ospidéil ina balltíortha ar mheancóga inchoiscthe leighis a cheartú nó ar chóireáil a chur ar dhaoine in aghaidh ionfhabhtuithe a thóg siad san ospidéal.
 • Cé go ndéanann HIQA faireachán téamach ar ospidéil phoiblí ghéarmhíochaine faoi láthair, níl ach cumhachtaí teoranta ag HIQA. Trí chóras ceadúnúcháin a thabhairt isteach, cinnteofar go mbeidh gach ospidéal, bíodh sé poiblí nó príobháideach, ag obair de réir caighdeáin chuí agus go mbeidh na socruithe riachtanacha rialachais i bhfeidhm acu chun go mbeidh siad in ann an tseirbhís is sábháilte is féidir a sholáthar.
 • Beidh feidhm ag an mBille maidir le hospidéil phoiblí agus le hospidéil phríobháideacha araon agus beidh sé ina chion ospidéal a oibriú gan cheadúnas.
 • Beidh feidhm ag an mBille freisin maidir le gníomhaíochtaí ardriosca a dhéantar i suíomhanna eile amhail clinicí príobháideacha. Saineofar na gníomhaíochtaí sin. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis na gníomhaíochtaí sin úsáid a bhaint as ainéistéiseach ginearálta, mar shampla. Cinnfear na gníomhaíochtaí atá le sainiú a luaithe a bheidh próiseas comhairliúcháin iomlán curtha i gcrích sa bhliain 2018.
 • Beidh HIQA ar an údarás ceadúnúcháin. Próiseálfaidh sé iarratais ar cheadúnais agus déanfaidh sé faireachán ar fheidhmíocht na sealbhóirí ceadúnais.
 • Bainfear úsáid as rialacháin ón Aire chun caighdeáin a bhunú a mbeidh ceangal ar shealbhóirí ceadúnais iad a chomhlíonadh. Forfheidhmeoidh HIQA na rialacháin sin agus cinnteofar leo go mbeidh cothroime iomaíochta ann do sheirbhísí poiblí agus do sheirbhísí príobháideacha. Beidh na caighdeáin sin ar chomhréim leis na Caighdeáin Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr atá ann cheana.
 • Nuair is gá, beidh HIQA in ann leas a bhaint as sraith beart ar mhaithe le sábháilteacht an phobail a chinntiú. Áireofar leis na bearta sin ceadúnas a chealú. Chomh maith leis sin, beidh an chumhacht ag HIQA coinníollacha a cheangal le ceadúnas nó a éileamh go gcuirfí pleananna feabhais isteach.
 • Foráiltear do roinnt cionta leis an mBille freisin.
 • Ar aon dul leis an Tuarascáil ón bPríomhoifigeach Míochaine dar teideal “Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre FSS, Básanna Imbhreithe Phort Laoise (2006 go dtí seo)” (24 Feabhra 2014), ní mór do sholáthraí ceadúnaithe ráiteas faoi shábháilteacht othar a ullmhú ina dtugtar faisnéis faoi ghníomhaíocht chliniciúil, faoi thorthaí agus faoi theagmhais sábháilteachta othar.   Ní mór ráitis faoi shábháilteacht othar a nuashonrú gach mí agus ní mór iad a chur ar fáil don phobal.
 • Socróidh an tAire na táillí agus beidh siad le híoc nuair a bheidh iarratais á ndéanamh ar cheadúnais nó nuair a bheidh iarratais á ndéanamh ar choinníoll de chuid an cheadúnais a bhaint nó a athrú. Beartaítear tobhach bliantúil a chur i bhfeidhm freisin, agus é mar aidhm leis féinmhaoiniú an chórais a chinntiú a mhéid is féidir.