Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris Comhaontú ar Choiste a Bhunú chun Fís 10 mBliana a fhorbairt don tSláinte

Ag an gcruinniú dá chuid inniu, chomhaontaigh an Rialtas tacú le tairiscint lena mbunófar coiste uilepháirtí chun comhaontú traspháirtí a fháil ar fhís fhadtéarmach aonair don chúram sláinte agus do threo an bheartais sláinte in Éirinn.

Ag labhairt dó tar éis chruinniú na Comh-aireachta, dúirt an tAire Harris, “Is é ceann de na príomhthograí i gClár an Rialtais Coiste Oireachtais a bhunú chun comhdhearcadh traspháirtí a fhorbairt maidir lena bhfuil i ndán don tseirbhís sláinte.  Creidim go mbainfeadh an tseirbhís sláinte tairbhe ollmhór as fís aontaithe aonair a bheith againn, rud ar féidir linn go léir tacú leis agus a bheidh in ann cabhrú le hathchóiriú agus le forbairt an chórais a bhrú chun cinn thar an gcéad 10 mbliana eile.

Tá áthas orm gur chomhaontaigh an Rialtas gníomhú go tapa chun an coiste a bhunú agus é a chur i mbun oibre sna seachtainí atá le teacht.

Bhí mé i mbun plé le Teachtaí Dála as gach páirtí sa Teach cheana féin agus creidim gur againne anois atá tairiscint a dtacóidh an Dáil go mór léi agus a bhfuil an Rialtas i bhfách léi.  Chomh maith leis sin, leithdháilfimid am an Rialtais chun an tairiscint a phlé sa Teach.

Tá súil agam an tairiscint a chur síos roimh i bhfad agus tús a chur leis an bplé ansin ar an dóigh ar féidir linn fís aontaithe aonair a fhorbairt dá bhfuil i ndán don chúram sláinte.’

CRÍOCH

Téacs na Tairisceana

“Go ndéanfaidh Dáil Éireann:

D’ainneoin aon ní i mBuan-Orduithe, agus ag aithint di na nithe seo a leanas:

  • na dianbhrúnna atá ann ar sheirbhís sláinte na hÉireann, na hamanna do-ghlactha feithimh a thagann chun cinn d’othair phoiblí, agus na drochthorthaí a bhaintear amach i gcoibhneas leis an gcostas;
  • an gá atá ann le comhdhearcadh ag leibhéal polaitiúil ar shamhail cistiúcháin na seirbhíse sláinte, rud a bheidh bunaithe ar riachtanais sláinte an phobail;
  • an gá atá ann le seirbhís uilechoiteann aon chisil a bhunú, áit a gcuirfear cóireáil ar othair bunaithe ar riachtanas sláinte agus ní ar an gcumas atá acu íoc aisti;
  • gur gá dúinn scrúdú a dhéanamh ar roinnt de na toimhdí oibriúcháin ar a bhfuil an beartas sláinte agus seirbhísí sláinte bunaithe má táimid chun sláinte agus folláine a chothabháil agus seirbhís níos fearr sláinte a fhorbairt;
  • gur féidir na torthaí is fearr sláinte agus an luach is fearr ar airgead a bhaint amach tríd an tsamhail cúraim a athdhíriú i dtreo cúram príomhúil agus cúram pobail, áit ar féidir freastal go háitiúil ar na riachtanais sláinte atá ag formhór na ndaoine;
  • go bhfuil rún ag an Oireachtas plean 10 mbliana a fhorbairt agus a ghlacadh dár seirbhísí sláinte, rud a bheidh bunaithe ar chomhdhearcadh polaitiúil agus lena bhféadfar na hathruithe sin a sholáthar,
  • na nithe seo a leanas a bheartú:

a) Go mbunófar Coiste Speisialta Uile-Pháirtí, laistigh de 3 seachtaine ó rith na tairisceana seo, chun comhaontú traspháirtí a fháil ar fhís fhadtéarmach aonair don chúram sláinte agus do threo an bheartais sláinte in Éirinn;

b) Go ndéanfaidh an Coiste scrúdú ar an éileamh reatha agus tuartha ar sheirbhísí sláinte, lena n-áirítear déimeagrafach athraitheach phobal na hÉireann;

c) Go ndéanfaidh an Coiste scrúdú ar an dóigh ar féidir samhail athraithe cúram sláinte a chur ar aghaidh, rud lena dtacófar le prionsabail an choisc agus na luath-idirghabhála, le féinbhainistíocht, le seirbhísí cúraim phríomhúil agus le cúram comhtháite, agus go ndéanfaidh sé moladh ina leith;

d) Go ndéanfaidh an Coiste scrúdú ar shamhlacha difriúla cistiúcháin don tseirbhís sláinte agus go ndéanfaidh sé moltaí i leith na samhlacha cistiúcháin is oiriúnaí d’Éirinn agus go socróidh sé go gcostálfar na samhlacha sin ina n-iomláine;

e) Go ndéanfaidh an Coiste scrúdú ar an dóigh is fearr chun an tseirbhís sláinte a athdhíriú ar bhonn céimnithe i dtreo cúram comhtháite, cúram príomhúil agus cúram pobail, a bheidh ag teacht leis an gcaighdeán is airde sábháilteachta othar agus laistigh de thréimhse ama chomh gairid agus is féidir, agus go ndéanfaidh sé moltaí ina leith;

f) Go dtoghfaidh an Coiste duine dá chomhaltaí chuig an ról mar Chathaoirleach ag a mbeidh vóta amháin, d’ainneoin na bhforálacha atá i mBuan-Ordú 93;

g)  Go dtabharfar sainordú don Choiste éisteachtaí a reáchtáil go poiblí le finnéithe saineolacha; aighneachtaí i scríbhinn a iarraidh agus glacadh leo; tuarascáil/tuarascálacha a dhréachtú; cinntí a dhéanamh; agus/nó moltaí a chur in iúl má chomhaontaíonn na comhaltaí lena dhéanamh d’aon ghuth nó i riocht tromlaigh/mionlaigh;

h) Go n-ullmhóidh an Coiste tuarascáil eatramhach, ina mbeidh a sceideal beartaithe oibre freisin, lena plé ag cruinniú de chuid na Dála tráth nach lú ná seachtain amháin agus nach mó ná dhá mhí tar éis a bhunaithe;

i) Go gcuirfear tuarascáil deiridh ón gCoiste faoi bhráid an Chinn Chomhairle laistigh de shé mhí tar éis an chruinnithe tosaigh lena plé sa Teach a luaithe is féidir;

j) Go dtiocfaidh an Coiste le chéile chomh minic agus is cuí chun a shainchúram a chomhlíonadh; agus

k) Go mbeidh comhaltas an Choiste comhdhéanta de thriúr comhaltaí arna gceapadh ag Fine Gael, de thriúr comhaltaí arna gceapadh ag Fianna Fáil, de bheirt chomhaltaí arna gceapadh ag Sinn Féin, de chomhalta amháin arna cheapadh ag Páirtí an Lucht Oibre agus de chúigear comhaltaí a dhéanfaidh ionadaíocht do na teachtaí agus na comhaltaí neamhspleácha ó pháirtithe polaitíochta eile.”