Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris comhairliúchán poiblí ar Bheartas nua maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Comhairliúchán Poiblí a fhógairt inniu ar Bheartas náisiúnta maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant a fhorbairt. Is é aidhm an bheartais feabhas a chur ar an dóigh a bhfreagraíonn an tseirbhís sláinte do ghearáin agus dul chun cinn a dhéanamh ar ghealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, is é sin, seirbhís náisiúnta tathanta othar a bhunú.

Tá an beartas mar chuid de chlár um athchóirithe Sábháilteachta Othar atá á stiúradh ag an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte. Tá na hathchóirithe sin dírithe orthu seo a leanas: reachtaíocht um shábháilteacht othar, lena n-áirítear nochtadh oscailte agus ceadúnú ár n-ospidéal; an clár oibre um éifeachtacht chliniciúil a leathnú; agus córas faireachais um shábháilteacht othar a bhunú. Beidh sé mar chuspóir leis an mBeartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant ceannaireacht náisiúnta a sholáthar agus an treo a leagan síos do bheartas agus do reachtaíocht ina leith sin.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire, “Tá Sábháilteacht Othar ag croílár ár seirbhíse sláinte. Tá sé mar ghné lárnach di a chinntiú go nglactar cur chuige atá dírithe ar an duine, áit a mbíonn ról láidir ag othair maidir le seirbhísí sláinte a phleanáil agus a sholáthar. Is féidir linn foghlaim ó aiseolas ó othair ina dtarraingítear aird ar dhea-chleachtas agus ar dhroch-chleachtas araon. Is féidir linn an t-aiseolas sin a úsáid chun díriú ar réimsí ar gá feabhas a chur orthu freisin. Chomh maith leis sin, ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh cur chuige atá freagrúil, tuisceanach agus tacúil i bhfeidhm againn i leith cúnamh a thabhairt do dhaoine atá míshásta lena gcúram.”

Beidh an Comhairliúchán ar oscailt go dtí an 22 Meitheamh 2017. Tá sé ar fáil ar líne ag http://health.gov.ie/consultations/

Dúirt an tAire freisin, “Ba mhaith leis an Roinn seo cloisteáil ó gach duine.  Mar sin, beidh deis ag gach saoránach le linn an chomhairliúcháin a dtuairimí a chur in iúl agus tionchar a imirt ar fhorbairt an Bheartais seo maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant”.

Iarrtar ar othair agus a dteaghlach, ar an bpobal i gcoitinne, ar chúramóirí, ar eagraíochtaí deonacha, ar sholáthraithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta, ar bhaill foirne seirbhíse sláinte agus ar eagraíochtaí ionadaíocha a dtuairimí a chur in iúl faoi na nithe a bhfuil ag éirí go maith leo agus faoi na nithe nach bhfuil ag éirí go maith leo agus feabhsuithe a mholadh i ndáil le gearáin agus le tathant. Ba mhaith linn a chloisteáil faoi na nithe nach mór a chur ar áireamh sa Bheartas foriomlán maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant chun tacú le hothair, le húsáideoirí seirbhíse agus le baill foirne.

CRÍOCH

Nóta don Eagarthóir

Tá tuilleadh sonraí faoin mBeartas nua maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant ar fáil ag http://health.gov.ie/consultations/

Sainmhínithe Reatha

Ciallaíonn gearán gearán a dhéantar faoi Chuid 9 den Acht Sláinte, 2004, faoi aon ghníomh ar thaobh FSS nó soláthraí seirbhíse, ar gníomh é –

  1. maítear nach bhfuil sé ag teacht le cleachtas riaracháin atá cóir nó fónta, agus
  2. a dhéanann dochar don duine a rinne an gearán nó a ndearnadh an gearán thar a c(h)eann

Seirbhís Tathanta/Tacaíochta Gearán Cúram Sláinte – Chun críche an chomhairliúcháin, is féidir Seirbhís Tathanta/Tacaíochta Gearán a shainmhíniú mar sheirbhís a bhfuil sé mar aidhm léi cúnamh a thabhairt don ghearánach agus é/í a chumhachtú sa phróiseas gearán cúram sláinte. Is é a d’fhéadfadh bheith i gceist leis an tseirbhís sin ná faisnéis nó comhairle a thairiscint maidir le doiciméid a ullmhú do ghearán, freastal ar chruinnithe leis an ngearánach, an gearánach a chumasú a riachtanais a chur in iúl agus/nó tacaíocht a thabhairt don ghearánach tar éis dó/di an gearán a dhéanamh.

Is é tathant an cleachtas ina ngníomhaíonn duine go neamhspleách ar sholáthraí seirbhíse agus thar ceann úsáideoir seirbhíse agus chun leas úsáideoir seirbhíse i gcás nach measann an t-úsáideoir sin go bhfuil sé/sí in ann ionadaíocht a dhéanamh dó/di féin. (Caighdeáin Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr, 2012).

Faisnéis faoin Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar

  • Cuireadh an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar (an Oifig) ar bun sa Roinn Sláinte i mí na Nollag 2016. Déanfaidh an Oifig maoirseacht ar chlár um bearta sábháilteachta othar.
  • Tá an clár sábháilteachta othar bunaithe ar roinnt tionscnamh, an comhairliúchán seo ina measc. Tá sé beartaithe go bhfoilseofar tuarascáil comhairliúcháin ag deireadh na bliana.
  • Tá an Oifig ag cur clár reachtaíochta ar aghaidh faoi láthair freisin. Samplaí den obair sin is ea reachtaíocht maidir le Nochtadh Oscailte agus Bille um Cheadúnú Sábháilteachta Othar chun ospidéil phoiblí agus ospidéil phríobháideacha a cheadúnú.

An Reachtaíocht agus na Caighdeáin Reatha maidir le Gearáin agus Tathant

  • Ba leis an Acht Sláinte, 2004, agus le Rialacháin an Achta Sláinte (Gearáin), 2006, a tugadh bonn reachtach d’úsáideoirí seirbhíse sláinte chun gearán a dhéanamh faoi gach cineál seirbhíse sa chúram sláinte poiblí.
  • Is é ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ (2009) an beartas náisiúnta gearán atá i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Tá an beartas sin ag cloí leis an reachtaíocht. Tá an beartas á nuashonrú ag FSS faoi láthair.
  • Tá caighdeáin maidir le gearáin agus tathant leagtha amach sna doiciméid dar teideal Caighdeáin Náisiúnta um Chúram Sláinte Níos Sábháilte Níos Fearr (2012) agus Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Máithreachais Níos Sábháilte Níos Fearr (2016) arna bhforbairt ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA). Úsáidtear na caighdeáin sin mar bhonn do chigireachtaí agus do thuarascálacha ó HIQA.
  • Rinneadh reachtaíocht shonrach maidir le gearáin agus tathant a achtú do chliaint de chuid ionad ainmnithe freisin – lena n-áirítear daoine scothaosta, leanaí leochaileacha agus daoine fásta leochaileacha faoi mhíchumas, leanaí atá i gcúram agus ionaid ainmnithe mheabhairshláinte.

Faisnéis reatha maidir le cén áit agus cén dóigh ar féidir gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta

Ar an suíomh Gréasáin http://www.healthcomplaints.ie/, cuirtear faisnéis ar fáil faoi conas is féidir gearán a dhéanamh nó aiseolas a thabhairt faoi sheirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn. Tá faisnéis le fáil ar an suíomh faoi conas gearán a dhéanamh le soláthraithe seirbhíse, le hOmbudsman agus le rialálaithe gairmiúla. Tá faisnéis ann freisin faoi conas ábhair imní a chur in iúl do Rialálaithe amhail HIQA agus an Coimisiún Meabhair-Shláinte. Tugtar sonraí ar an suíomh freisin faoi sheirbhísí tathanta a chabhróidh leat gearán a dhéanamh.