Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris ‘céim ríthábhachtach’ i dtreo an Chláir Rochtana Cannabais Mhíochaine – Cuirfidh Oideasóirí, Othair agus Cógaiseoirí treoir le chéile le haghaidh úsáid shábháilte cóireálacha cannabasbhunaithe d’othair cháilitheacha

Tar éis don Aire Sláinte an tuarascáil dar teideal ‘Cannabas a Úsáid chun Críocha Míochaine – Athbhreithniú Eolaíoch’ ón Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) a fhoilsiú an 10 Feabhra, agus tar éis dó a fhógairt go mbunóidh sé Clár Rochtana Cannabais chun cóireálacha cannabasbhunaithe a chur ar fáil d’othair cháilitheacha, d’fhógair an tAire Simon Harris céim ríthábhachtach inniu i dtreo an tionscnamh sin a chur i bhfeidhm.

Thángthas ar an gconclúid san athbhreithniú ón HPRA go bhféadfadh go soláthrófaí faoi chlár rochtana cannabais rochtain ar theiripí cannabasbhunaithe chun cóireáil a chur orthu seo a leanas:

  • Othair ar a bhfuil spasmacht a bhaineann le scléaróis iolrach agus atá frithsheasmhach in aghaidh gach cineáil teiripe agus idirghabhála caighdeánaí, agus an chóireáil á cur orthu faoi shainmhaoirseacht mhíochaine;
  • Othair ar a bhfuil masmas doleigheasta agus urlacan a bhaineann le ceimiteiripe, beag beann ar úsáid réimeanna caighdeánacha frithurlacaigh, agus an chóireáil á cur orthu faoi shainmhaoirseacht mhíochaine;
  • Othair ar a bhfuil diantitimeas frithleighis (atá frithsheasmhach in aghaidh cóireála) ar theip ar chógais chaighdeánacha fhritrithíocha é a mhaolú, agus an chóireáil á cur orthu faoi shainmhaoirseacht mhíochaine.

Faoi mar a thug an HPRA faoi deara san athbhreithniú uaidh, tá easpa sonraí eolaíocha ann ina dtaispeántar a éifeachtaí atá táirgí cannabais. Níl fianaise mhaith ann ach oiread ar a shábháilte atá cannabas mar chóireáil mhíochaine. Mar gheall ar na hábhair imní sin, tá sé ríthábhachtach go mbainfear sa Chlár Rochtana Cannabais atá beartaithe leas as an saineolas atá ag speisialtóirí míochaine atá freagrach as na grúpaí othar atá liostaithe thuas a bhainistiú. Mar sin, dhírigh an Roinn go príomha ar dhul i gcomhairle le cliniceoirí, le hothair agus le cógaiseoirí le linn di an Clár Rochtana Cannabais a bhunú. Beidh ról lárnach ag na daoine sin san obair chun treoirlínte maidir le húsáid shábháilte cannabais a chur le chéile do na hothair sin a n-oideasófar cóireálacha cannabasbhunaithe dóibh faoin gClár Rochtana Cannabais.

Beidh an Sainghrúpa Tagartha faoi chathaoirleacht ag an Dr Máirín Ryan, an Stiúrthóir um Measúnacht Teicneolaíocht Sláinte san Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA). Tá an grúpa comhdhéanta d’ionadaithe ó na réimsí seo a leanas: Oinceolaíocht, Cúram Maolaitheach, Ainéistéiseolaíocht, Cleachtadh Ginearálta, Néareolaíocht Aosach, Néareolaíocht Phéidiatraiceach, Scléaróis Iolrach, Síciatracht, Cógaisíocht, Othair, Eitic, Measúnacht Teicneolaíocht Sláinte agus an Rialálaí Táirgí Sláinte. Tiocfaidh an Grúpa Tagartha le chéile amárach (an 30 Márta 2017) chun tosú ar na treoirlínte a dhréachtú i gcomhréir leis na Caighdeáin Náisiúnta um Threoir Cleachtaidh Chliniciúil a Fhorbairt. Beidh sé mar aidhm leis na treoirlínte oideasú agus soláthar cannabais mhíochaine a éascú d’othair cháilitheacha. Beidh aird ag an ngrúpa ar an tuarascáil ón HPRA agus ó fhianaise eolaíoch idirnáisiúnta eile le linn dó treoirlínte oibríochtúla a fhorbairt le haghaidh chur chun feidhme an chláir rochtana, ar clár é trína gcothófar úsáid bharrmhaith cannabais chun críocha míochaine in Éirinn. Meastar go ndíreofar ar na réimsí seo a leanas sna treoirlínte: na critéir chliniciúla le haghaidh rochtain othar ar an gclár; na cineálacha cannabais mhíochaine a bheidh ceadaithe lena n-úsáid; na ceanglais oideasaithe agus dáilte a bheidh ar dhochtúirí agus ar chógaiseoirí; na ceanglais oideachais a bheidh ar ghairmithe cúram sláinte agus ar othair; agus na himpleachtaí eiticiúla a bheidh ag an gclár.

“Tuairiscíodh le déanaí go bhfuil bacainn dhlíthiúil ann ar rochtain a thabhairt do chóireálacha cannabasbhunaithe agus gur gá an dlí a athrú ar mhaithe le hothair a cheadú chun cóireáil channabasbhunaithe a rochtain. Is amhlaidh nach bhfuil aon bhacainn dhlíthiúil ann ar chor ar bith. Féadfaidh mé, mar Aire Sláinte, breithniú a dhéanamh ar cheadúnas a dheonú faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí i gcás gur fhormhuinigh lia comhairleach an cúrsa cóireála atá beartaithe. Deonaíodh ceadúnas d’othar ainmnithe amháin faoin bhforáil sin cheana féin.

Ar deireadh, is faoin gcliniceoir lena mbaineann atá sé an cúrsa cuí cóireála a chinntiú don othar. Bheadh sé míchuí go hiomlán don Aire Sláinte iarracht a dhéanamh treoir a thabhairt d’aon dochtúir chun cóireáil ar leith a oideasú nó tionchar a imirt ar aon dochtúir chun cóireáil ar leith a oideasú.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

Cuimseoidh an Sainghrúpa Tagartha cógaiseoir pobail, ionadaithe othar agus eiticí míochaine. Cuimseoidh sé ionadaithe ó na heagraíochtaí gairmiúla seo a leanas freisin:

Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann (Néareolaíocht, Cúram Maolaitheach, Oinceolaíocht)

Coláiste Síciatraithe na hÉireann

Coláiste Ainéistéisithe na hÉireann

Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (an tAonad um Measúnacht Teicneolaíocht Sláinte)