Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris an líon is ísle ar taifead de scaoiltí amach moillithe as an ospidéal

  • sáraíodh an sprioc maidir le scaoiltí amach moillithe faoin Tionscnamh Geimhridh
  • agus é cothrom le 436 othar, taifeadadh an líon is ísle riamh de scaoiltí amach moillithe mar gheall ar an gcistiú breise cúnamh baile agus ar na tacaí breise pobail a cuireadh ar fáil
  • tá na figiúirí ar na leibhéil is ísle ón mbliain 2011 i leith
  • bhain an figiúr buaicphointe 832 othar sa bhliain 2014 agus bhí sé cothrom le 659 n-othar níos luaithe sa bhliain 2016

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go bhfuil líon na scaoiltí amach moillithe in ospidéil na hÉireann níos ísle anois ná mar a bhí riamh, agus é cothrom le 436 othar. D’fhógair sé gur sáraíodh an sprioclaghdú faoin Tionscnamh Geimhridh freisin. Laghdaíodh an figiúr ó bhuaicphointe 832 othar i mí Dheireadh Fómhair 2014 go 436 othar inniu. Is airde i bhfad an laghdú sin ná an sprioc a leagadh síos ina leith seo, ba é sin, go mbeadh níos lú ná 500 othar ag fanacht le bogadh ó ospidéil ghéarmhíochaine go cúram níos oiriúnaí faoi dheireadh na bliana.

Dúirt an tAire Harris, “Is dea-scéala é seo d’othair in ospidéil ghéarmhíochaine atá ag fanacht le tacaíocht chun dul abhaile nó le háit a fháil i dtimpeallacht cúraim atá níos oiriúnaí dóibh agus ina bhfreastalaíonn ar a gcuid riachtanas. Táimid ag díriú go mór chun déanamh amhlaidh faoin Tionscnamh Geimhridh, agus tuilleadh uaireanta cúntóirí baile agus tuilleadh tacaí pobail á gcur ar fáil againn. Is iontach an rud é go bhfuil fíorthorthaí á mbaint amach anois do na hothair sin nach gá dóibh fanacht inár n-ospidéil a thuilleadh. Téann an méid sin i bhfeidhm go mór ar na hospidéil féin freisin toisc go bhfágann sé go mbíonn tuilleadh leapacha ar fáil d’othair bhreoite agus go laghdaíonn sé amanna feithimh maidir leis na leapacha sin a rochtain.

“Éacht mór dár seirbhís sláinte is ea seo, agus is cúis áthais dom go bhfuil fíordhifear á dhéanamh leis an gcistiú spriocdhírithe a d’fhógair mé i mbliana. Tá daoine ag iarraidh an t-ospidéal a fhágáil, cónaí ina dteach féin agus ina bpobal féin agus a neamhspleáchas a choinneáil chomh fada agus is féidir, agus tá seirbhísí tacaíochta ríthábhachtach maidir le iad a chumasú déanamh amhlaidh.

“Na bearta atá déanta ag an Rialtas go dtí seo, léiríonn siad go soiléir go bhfuil sé mar phríomhthosaíocht aige othair a cheadú bogadh abhaile nó bogadh go timpeallacht mhalartach oiriúnach sa phobal ina bhfreastalaíonn ar a gcuid riachtanas. Tá an t-éacht atá á fhógairt againn inniu mar thoradh ar an gcur chuige comhtháite an-spriocdhírithe atá glactha againn, rud a pleanáladh agus a cuireadh i gcrích go cúramach.

“Ní hé amháin gur baineadh é amach mar thoradh ar phleanáil mhionsonraithe, ach baineadh an t-éacht amach freisin trí chistiú breise suntasach a chur ar fáil le haghaidh cúnamh baile agus le haghaidh áiseanna agus fearas. Toisc eile taobh thiar den laghdú ar scaoiltí amach moillithe is ea na 58 leapa bhreise Cúraim Idirthréimhsigh a bhíonn á gceadú gach seachtain agus a bhíonn ag cabhrú le níos mó ná 6,500 othar.

Táim ag tnúth le tairbhí an chuir chuige sin d’othair agus do bhaill foirne sa tseirbhís sláinte a fheiceáil arís eile sa bhliain 2017. Táim ag tnúth le cur leis an dea-obair atá déanta go dtí seo freisin.”

Tuilleadh Faisnéise

Mar chuid den leithdháileadh breise €500m a d’áirithigh an tAire Harris don tseirbhís sláinte, cuireadh suim bhreise €41.4 milliún ar fáil le haghaidh cúram baile i mí an Mheithimh i mbliana, anuas ar an mbunsoláthar €330 milliún a cuireadh ar fáil don bhliain 2016.

Agus forbairt á déanamh ar na hacmhainní breise a cuireadh ar fáil cheana sa bhliain 2016, cuirfear €23.2m sa bhreis ar fáil le haghaidh cúram baile sa bhliain 2017 (€13.2m ón Tionscnamh Geimhridh agus €10m i gcistiú forbartha nua).

Leis sin, déanfar soláthar do mhéadú i líon na nUaireanta Cúntóirí Baile ó 10,437 milliún uair go 10,570 milliún uair sa bhliain 2017. Méadóidh an líon daoine atá ag fáil Pacáiste Cúram Baile ó 15,450 duine faoi láthair go 16,750 duine sa bhliain 2017 freisin. Tá Pacáistí Dianchúram Baile á gcoinneáil mar atá siad. Tá 190 pacáiste á soláthar faoi láthair. Le Tionscnamh Geimhridh 2016, cuireadh 650 Pacáiste Cúram Baile sa bhreis ar fáil sa bhliain 2016 agus tá 300 pacáiste sa bhreis ar áireamh sa Phlean Seirbhíse don bhliain 2017. Táthar ag méadú Pacáistí Cúram Baile Péidiatraice freisin, ó 474 phacáiste go 514 phacáiste.

Áirítear leis an Tionscnamh Geimhridh don bhliain 2016/17 cistiú méadaithe le haghaidh Áiseanna agus Fearas chun tacú le hothair a scaoileadh amach as an ospidéal agus chun tacú leo cúram ospidéil a sheachaint, rud a bheidh chun tairbhe do níos mó ná 3,000 duine.

Tá 55 leapa bhreise géarchúraim agus 18 leaba bhreise céim síos á gcur ar fáil freisin. Chomh maith leis sin, tá sé beartaithe seirbhísí mionghortuithe a leathnú i mBaile Átha Cliath chun soláthar a dhéanamh do 100 othar breise gach seachtain.

CRÍOCH