Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris ainm an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin nua ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála

Tá áthas ar Simon Harris, an tAire Sláinte, a fhógairt go bhfuil an tUasal Liam Sloyan tar éis glacadh leis an ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF). Tagann an ceapachán sna sála ar phróiseas earcaíochta oscailte ar riar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é. Chuir John Horan, an Cathaoirleach ar Bhord an NTPF, in iúl don Aire go dtosódh an tUasal Sloyan a chuid oibre sna seachtainí atá romhainn.

Ag labhairt dó faoin gceapachán, dúirt an tAire: “Tá an tUasal Sloyan á cheapadh ag am tábhachtach don NTPF, toisc go mbeidh freagracht á glacadh ag an gCiste an athuair as cóireáil othar a choimisiúnú. Tá sé sin ar aon dul leis na gealltanais a thugtar sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun amanna feithimh a laghdú do na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide. Táim ag tnúth le leanúint de bheith ag obair le Bord an NTPF agus leis an Uasal Sloyan agus lena Fhoireann Feidhmiúcháin”.

Dúirt an tUas. Horan: “Tá muinín agam go dtabharfaidh an tUasal Sloyan don NTPF an cheannaireacht agus an fhís a theastaíonn uaidh chun a Straitéis don tréimhse 2017-2019 a chur chun feidhme. Tá obair ar bun cheana féin san NTPF chun tionscnaimh liostaí feithimh a sholáthar ar mhaithe le hamanna feithimh a laghdú d’othair”.

Tá an tUasal Sloyan ag imeacht óna phost reatha mar chéad Rialálaí ar an gCrannchur Náisiúnta, áit ar bhunaigh sé Oifig an Rialálaí agus ar rialáil sé an Crannchur Náisiúnta ó thosach feidhme an Cheadúnais nua Chrannchuir Náisiúnta. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar an Údarás Árachas Sláinte roimhe sin, áit ar imir sé ról lárnach san obair chun bonneagar rialála an mhargaidh árachas sláinte a fhorbairt.

Tá an tUasal Sloyan ina Chomhalta de Chumann na nAchtúirí in Éirinn agus is ball dá Choiste Cúram Sláinte é. Tá máistreacht eolaíochta aige i Matamaitic agus Staidreamh ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Ghabh an tAire buíochas leis an Uasal Jim O’Sullivan, a bhí ag obair sa ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin gníomhach ar bhonn páirtaimseartha le ceithre bliana anuas: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Jim as an obair chrua a rinne sé agus as an tiomantas a léirigh sé agus é ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin gníomhach ar an NTPF le roinnt blianta anuas. Chuir a chuid taithí agus saineolais go mór le forbairt na heagraíochta. Stiúir Jim an eagraíocht le linn tréimhse mórathraithe agus leag sé an bhunchloch don ról méadaithe a bheidh ag an gCiste sna blianta atá romhainn”.

CRÍOCH