Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris agus an tAire Daly go bhfuiltear ag oscailt Comhairliúchán Poiblí ar Sheirbhísí Cúram Baile

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhógair siad inniu go bhfuiltear ag oscailt comhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile.  Tá an comhairliúchán a dhéanamh chun cabhrú le scéim reachtúil nua agus córas rialála nua a fhorbairt le haghaidh seirbhísí cúram baile.

Dúirt an tAire Harris: “Is í an chloch is mó ar mo phaidrín a chinntiú go bhfaighidh daoine scothaosta na tíre seo an cúram is fearr is féidir. I gcás a lán daoine, is é cúram fadtéarmach teach altranais an cúram sin. I gcás roinnt mhaith daoine eile, áfach, is féidir an cúram is fearr a chur ar fáil dóibh ina dteach féin, agus iad ag fanacht i measc na ndaoine agus na bpobal a bhfuil grá acu dóibh. Ar an drochuair, is í an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne) an t-aon scéim reachtúil amháin atá i bhfeidhm againn sa tír seo faoi láthair chun cúram a thabhairt dár ndaoine scothaosta. Táim meáite ar an scéal sin a athrú agus scéim reachtúil nua cúram baile atá inbhuanaithe agus ar phraghas réasúnta a bhunú. Ina theannta sin, tabharfaimid córas rialála isteach le haghaidh cúram baile le go mbeidh an pobal cinnte gur ar ardchaighdeán atá na seirbhísí atáthar ag cur ar fáil.  Is é an toradh a bheidh ar an obair sin go gcabhrófar le daoine leanúint le cónaí a bheith orthu ina dteach féin go muiníneach, go sábháilte agus go maorga chomh fada agus is féidir leo”.

Dúirt an tAire Daly: “Bíonn ag méadú ar an tábhacht a bhaineann le cúram baile mar chuid de na tacaí a thairgimid do dhaoine scothaosta agus leanfaidh an tacaíocht a bhaineann leis ar aghaidh ag méadú sa todhchaí de réir mar a mhéadaíonn an líon daoine scothaosta atá sa tír.  Meastar go mbíonn thart ar 20% de na daoine sa tír seo atá os cionn 65 bliana d’aois ag fáil seirbhís tacaíochta phobalbhunaithe de chineál éigin ón Stát gach bliain.  Táim tiomanta do shocruithe a chur i bhfeidhm chun tuilleadh cúraim a chur ar fáil sa phobal do dhaoine scothaosta agus do dhaoine eile a bhfuil riachtanais shainaitheanta chúraim acu. Ba mhaith liom éisteacht leis na tuairimí atá ag daoine faoi na seirbhísí cúram baile atá á gcur ar fáil faoi láthair, mar shampla, cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe nach mór feabhas a chur orthu.  Chomh maith leis sin, ba mhaith liom éisteacht le tuairimí an phobail faoina mbeadh ar áireamh sa scéim sa todhchaí.  Cabhróidh sé sin linn córas cúram baile a dhearadh a fhreastalaíonn ar riachtanais na n-úsáideoirí seirbhíse ar bhealach níos fearr”.

Dúirt an tAire Daly ina dhiaidh sin: “Tá sé ar intinn agam dul i ndáil chomhairle le geallsealbhóirí ar fud an phróisis um an scéim nua a fhorbairt.  Dá bhrí sin, níl sa lá inniu ach tús an phróisis chomhairliúcháin leathain ar chúram baile.  Leis an bpróiseas comhairliúcháin sin, cinnteofar go mbeidh deis ag gach duine ag a bhfuil leas i gcúram baile a gcuid tuairimí a chur in iúl”.

Is ar dhaoine a úsáideann seirbhísí cúram baile, ar a ndaoine muinteartha agus ar an bpobal i gcoitinne atá an páipéar comhairliúcháin atá á sheoladh inniu dírithe.  Mar sin féin, tá fearadh na fáilte roimh gach duine ag a bhfuil leas sna seirbhísí páirt a ghlacadh ann. Áirítear leo sin: soláthraithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta; oibrithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta; grúpaí tathanta; eagraíochtaí a chuireann seirbhísí comhlántacha (amhail béilí ar rothaí agus gníomhaíochtaí sóisialta) ar fáil; agus eagraíochtaí ionadaíocha.

Tá an páipéar comhairliúcháin ar fáil ar líne ag http://health.gov.ie/consultations agus is é an 31 Lúnasa 2017 an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl thar thréimhse ocht seachtaine dar críoch an 31 Lúnasa.  Seoladh dhá leagan den pháipéar comhairliúcháin ag an aon am amháin, ba iad sin, leagan gearr “soléite” agus leagan mionsonraithe.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

·        An páipéar comhairliúcháin a chomhlánú ar líne ag http://health.gov.ie/consultations;
·        An páipéar comhairliúcháin a íoslódáil agus é a sheoladh ar ais chuig an Roinn trí chasadh an phoist; nó
·        Cóip den pháipéar comhairliúcháin a iarraidh ón Roinn agus í a sheoladh ar ais chuici trí chasadh an phoist.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach é atá sa pháipéar comhairliúcháin atá á sheoladh inniu ach tús an phróisis chomhairliúcháin leathain ar chúram baile.  Beidh an Roinn ag dul i ndáil chomhairle ar na bealaí seo freisin:

·        Bualadh le daoine aonair agus le grúpaí le go mbeidh siad in ann a gcuid tuairimí a chur in iúl dúinn go díreach;
·        Bualadh le heagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí cúram baile agus le heagraíochtaí eile a dhéanann ionadaíocht do dhaoine a úsáideann seirbhísí cúram baile le go mbeidh deis acu a gcuid tuairimí a chur chun cinn; agus
·        Iarraidh ar gach duine ag a bhfuil leas i seirbhísí cúram baile a dtuairimí faoinár bpleananna a chur in iúl dúinn agus iad forbartha.

Foilseofar tuarascáil ar thorthaí an phróisis chomhairliúcháin.